Mes­si stan­nar ett år till i Bar­ce­lo­na

Lio­nel Mes­si stan­nar i Bar­ce­lo­na, trots allt. Den ar­gen­tins­ke an­falls­stjär­nan och lag­kap­te­nen kom själv med be­ske­det till go­al.com, men rik­tar sam­ti­digt skarp kri­tik mot klub­bens ord­fö­ran­de Jo­sep Ma­ria Barto­meu.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Det var i bör­jan av för­ra vec­kan som Mes­si med­de­la­de FC Bar­ce­lo­na att han vil­le läm­na klub­ben, ef­ter när­ma­re två år­tion­den hos ka­ta­la­ner­na. Be­ske­det slog ned som en bomb i fot­bolls­värl­den och för någ­ra da­gar se­dan an­län­de hans pap­pa Jor­ge Mes­si till Bar­ce­lo­na för att för­hand­la med klub­ben.

Lio­nel Mes­si ha­de då ute­bli­vit från klub­bens för­sä­songsupp­takt och det har spe­ku­le­rats i Man­ches­ter Ci­ty som en ny tänk­bar des­ti­na­tion för 33-åring­en.

Klau­su­len gäl­ler

Men på fre­da­gen vän­de all­ting. Från Mes­sis håll sa­des det att Bar­ce­lo­na var tvung­et att släp­pa sin stjär­na gra­tis, men klub­ben fick stöd av li­ga­för­e­ning­en som me­na­de att ut­köpsklau­su­len fort­fa­ran­de gäl­ler och att en klubb där­för mås­te be­ta­la 700 mil­jo­ner eu­ro för att vär­va Mes­si, vars kon­trakt med Barça går ut näs­ta som­mar.

– Det är an­led­ning­en till att jag kom­mer att fort­sät­ta i klub­ben, sä­ger Mes­si till go­al.com.

– Det fanns en an­nan väg och det var att ta det till rät­ten. Men jag skul­le ald­rig gå upp i rät­ten mot Barça ef­tersom det är klub­ben som jag äls­kar, som gav mig allt se­dan jag kom hit.

”En ka­ta­strof”

Kär­le­ken till klub­ben når dock in­te he­la vägen till her­rar­na i sty­rel­se­rum­met. Lio­nel Mes­si me­nar att klubbled­ning­en med Jo­sep Ma­ria Barto­meu i top­pen är ”en ka­ta­strof” och ar­gen­ti­na­ren sä­ger att ord­fö­ran­den bröt sitt löf­te om att lå­ta klub­bens stjär­na gå gra­tis ef­ter den här sä­song­en.

– Jag var sä­ker på att jag är fri att läm­na klub­ben, ord­fö­ran­den sa­de he­la ti­den att vid slu­tet av sä­song­en kun­de jag be­stäm­ma om jag skul­le stan­na el­ler in­te, sä­ger Mes­si till go­al.com.

Men på grund av co­ro­na­pan­de­min drog sä­song­en ut på ti­den och från FC Bar­ce­lo­na häv­dar man att Lio­nel Mes­sis be­sked om att han vil­le läm­na klub­ben kom för sent.

– Nu hål­ler de fast vid att jag in­te sa­de det in­nan den 10 ju­ni, men den 10 ju­ni käm­pa­de vi fort­fa­ran­de om La Li­ga mitt i det hems­ka co­ro­na­vi­ru­set och den sjuk­do­men för­änd­ra­de he­la sä­song­en.

– Nu stan­nar jag i klub­ben ef­tersom ord­fö­ran­den sa­de att det en­da sät­tet att läm­na var att be­ta­la klau­su­len på 700 mil­jo­ner eu­ro, och det är omöj­ligt.

För Mes­si blir kom­man­de sä­song­en de­fi­ni­tivt den sista i klub­ben. Som­ma­ren 2021 då hans kon­trakt går ut kan han läm­na Bar­ce­lo­na gra­tis.

FO­TO: LLUIS GENE/LEHTIKUVA-AFP

■ Lio­nel Mes­si stan­nar i Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.