Po­ten­ti­el­la för­de­lar med di­stans­jobb

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

Ur ar­bets­ta­ga­rens syn­vin­kel

● Be­spa­ring­ar i tid och peng­ar då ar­bets­re­sor­na fal­ler bort.

● Stör­re flex­i­bi­li­tet i ar­bets­tid och möj­lig­he­ter att an­pas­sa ar­bets­ryt­men en­ligt eg­na el­ler fa­mil­jens be­hov.

● Bätt­re ar­bets­ro och där­i­ge­nom höjd ef­fek­ti­vi­tet – för­ut­satt att det är lugnt och tyst hem­ma.

● Bätt­re möj­lig­he­ter att bo på en an­nan ort än den där ar­bets­plat­sen finns.

● Ytt­re om­stän­dig­he­ter, som tra­fik­stock­ning­ar, trans­port­strej­ker el­ler snö­stor­mar stop­par in­te den som job­bar hem­i­från.

Ur ar­bets­gi­va­rens syn­vin­kel

● Be­spa­ring­ar i kost­na­der för ar­bets­lo­ka­ler och ar­bets­re­sor.

● Hög­re ef­fek­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet.

● Läng­re kar­riä­rer då ar­bets­ta­gar­na or­kar bätt­re.

● Kan främ­ja kli­mat­må­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.