Po­ten­ti­el­la nack­de­lar

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

● Grän­sen mel­lan ar­be­te och fri­tid sud­das ut – ar­bets­ti­den för­längs och be­last­ning­en blir hög­re.

● Svårt för bå­de ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re att kopp­la loss från job­bet.

● Ar­be­te hem­ma krä­ver stor an­pass­nings­för­må­ga av bå­de ar­bets­ta­ga­ren och fa­mil­jen.

● Al­la har in­te ut­rym­men som läm­par sig för ar­be­te hem­ma. Kost­na­der­na för att skaf­fa ut­rust­ning för di­stans­ar­be­te kan bli höga.

● I många yr­ken är det in­te ens möj­ligt att di­stans­ar­be­ta.

● Många kan upp­le­va en­sam­het och iso­le­ring från ar­bets­ge­men­ska­pen. Det kan i sin tur väc­ka oro för ens egen ställ­ning och kar­riär­ut­veck­ling in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

● Att le­da ar­bet­sen­he­ter på di­stans med­för nya ut­ma­ning­ar för många i chefs­ställ­ning.

Käl­la: Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.