Rätt till av­drag

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

Di­stans­ar­be­te är i grun­den ett av­tal mel­lan ar­bets­gi­va­ren och ar­bets­ta­ga­ren in­om ra­mar­na för den nya ar­bets­tids­la­gen som träd­de i kraft vid års­skif­tet.

Ut­gångs­punk­ten för di­stans­jobb är att ar­bets­ta­ga­ren har rätt till nöd­vän­dig ut­rust­ning på sitt hem­ma­kon­tor.

– Vid van­ligt kon­tors­ar­be­te kan så­dan grund­ut­rust­ning va­ra en da­tor, hör­lu­rar, mik­ro­fon och pro­gram­va­ror som be­hövs för att gö­ra job­bet, sä­ger An­ni­na Rop­po­nen vid Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet.

Hur är det med yt­ter­li­ga­re ut­rust­ning – skul­le jag till ex­em­pel ha rätt till en mer er­go­no­misk stol? Vem av­gör be­ho­vet och vem be­ta­lar? – Ar­bets­gi­va­ren om­fat­tas av ar­be­tar­skydds­la­gen, som för­ut­sät­ter att ar­bets­gi­va­ren be­dö­mer be­las­tan­de fak­to­rer i ar­be­tet, till ex­em­pel i er­go­no­min. Men prax­is va­ri­e­rar stort i frå­ga om in­för­skaff­ning­ar. Frå­gan är svår när det till ex­em­pel hand­lar om möb­ler till män­ni­skors hem. Hur ser man då till att si­tu­a­tio­nen är jäm­lik för al­la?

Hur ska man gå till väga om man har er­go­no­mis­ka pro­blem el­ler om det finns and­ra fak­to­rer som gör det svårt att job­ba hem­ma? – På sam­ma sätt som när man job­bar på plats, allt­så ge­nom att pre­sen­te­ra pro­ble­men för sin när­mas­te chef och fö­ra en dis­kus­sion om hur de kan lö­sas. Föl­jan­de steg är fö­re­tags­häl­so­vår­den, som kan fö­re­slå oli­ka för­änd­ring­ar för att lö­sa pro­ble­men.

För­u­tom rät­ten till grund­ut­rust­ning har ar­bets­ta­ga­ren ock­så rätt att dra av kost­na­der kopp­la­de till di­stans­ar­be­tet i be­skatt­ning­en. Det kan till ex­em­pel hand­la om ut­gif­ter för ar­bets­rum, möb­ler och da­taan­slut­ning­ar.

Al­la lön­ta­ga­re får au­to­ma­tiskt ett av­drag på 750 eu­ro för för­vär­van­de av in­komst. Om ar­bets­ta­ga­ren allt­så har mer ut­gif­ter än så kan de anges i skatte­de­kla­ra­tio­nen.

I all­män­het, och sär­skilt i en si­tu­a­tion där di­stans­ar­be­tet blir lång­va­rigt, är en fun­ge­ran­de di­a­log mel­lan ar­bets­gi­va­ren och ar­bets­ta­ga­ren vik­tig, me­nar Rop­po­nen.

– Ar­bets­ta­ga­ren mås­te få en klar bild av si­na ar­bets­upp­gif­ter, hur de ska ut­fö­ras och vil­ket re­sul­tat som för­vän­tas. Om det finns stor osä­ker­het i prak­tis­ka frå­gor ökar ris­ken för pro­blem.

❞ Frå­gan är svår när det till ex­em­pel hand­lar om möb­ler till män­ni­skors hem. Hur ser man då till att si­tu­a­tio­nen är jäm­lik för al­la? An­ni­na Rop­po­nen vid Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.