BMW sat­sar stort på ladd­hy­bri­der

Un­der den re­la­tivt kor­ta stund som Tyskland var öp­pet för fin­länds­ka re­se­nä­rer un­der som­ma­ren pas­sa­de BMW lämp­ligt nog på att pre­sen­te­ra sitt nu­va­ran­de elekt­ri­fi­e­ra­de sor­ti­ment. In­om tre år lo­var till­ver­ka­ren kun­na er­bju­da åt­minsto­ne 12 el­bi­lar och 13 lad

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

Den sto­ra ny­he­ten un­der eve­ne­mang­et var en lätt maske­rad pro­to­ver­sion av den för­ny­a­de 5-se­ri­ens topp­ladd­hy­brid 545e xDri­ve. Bi­lens ra­ka sexa, en av hörn­ste­nar­na i BMW:s mo­to­rur­val och i det här fal­let med ef­fek­ten 286 hk, kom­bi­ne­ras här med en el­mo­tor på 109 hk. Den to­ta­la sy­ste­mef­fek­ten på 394 hk ger i kom­bi­na­tion med fyr­hjuls­drif­ten bi­len ett im­po­ne­ran­de tryck.

Prov­tu­ren gick på van­li­ga vägar i trak­ten runt Mün­chen ef­ter en ledar­bil som kör­de be­tyd­ligt for­ta­re än vad jag ha­de gjort på egen hand. Vad an­nat kan sä­gas än att bi­len kla­ra­de kur­vor­na ga­lant ut­an att det kän­des obe­hag­ligt.

På de liv­ligt tra­fi­ke­ra­de mo­tor­vä­gar­na i om­rå­det kom bi­len som högst upp i mo­des­ta 180 km/h, en has­tig­het då bi­len egent­li­gen först bör­jar vak­na till liv. Man kan in­te sä­ga an­nat än att den här näs­tan fem me­ter långa ladd­hy­bri­den är fö­ra­rens bil ef­tersom ljud­ni­vån i ku­pén är be­hag­ligt låg i al­la has­tig­he­ter sam­ti­digt som fjäd­ring­en ef­fek­tivt äter upp vägens ojämn­he­ter och styr­ning­en är pre­cis på bå­de rak och kur­vig väg.

Hög pre­stan­da med låg för­bruk­ning

5-se­ri­ens an­sikts­lyft in­ne­bär till det ytt­re när­mast li­te tuf­fa­re grill, luftin­tag, strål­kas­ta­re och bak­ljus. Sam­man­ta­get ger det en smäc­ker se­dan­bil man gär­na bå­de tit­tar på och kör. Pri­set är in­te fast­sla­get för Fin­lands del men i Tyskland är start­pri­set drygt 68 000 eu­ro. Då bilskat­ten är låg för ladd­hy­bri­der­nas del kan man tip­pa att pri­set bör­jar på en sjua i Fin­land.

Vid si­dan av häf­tig ac­ce­le­ra­tion (4,7 se­kun­der 0–100 km/h) och ut­märk­ta väge­gen­ska­per ut­mär­ker sig bi­len ock­så för hyf­sad ben­sin­för­bruk­ning. På den näs­tan 100 km långa sträc­kan blev me­del­för­bruk­ning­en 5,3 li­ter/100 km. Ef­tersom det in­te spa­ra­des på kru­tet kan man räk­na med att en per­son som lad­dar bi­len re­gel­bun­det och kör på ett hy­brid­vän­ligt sätt kom­mer klart un­der fem li­ter. Räck­vid­den på el är 54 km vil­ket in­ne­bär att bi­len i många fall kan kö­ras hu­vud­sak­li­gen på elekt­ri­ci­tet.

Det är ex­em­pla­riskt lätt att med ett knapp­tryck väx­la mel­lan ben­sin, el- el­ler hy­brid­kör­ning. Bi­len kan ock­så au­to­ma­tiskt väx­la över till el­drift då den kom­mer till en så kal­lad grön zon i stä­der­na.

Tilläg­gas kan att al­la and­ra ver­sio­ner av den för­ny­a­de 5-se­ri­ens bi­lar nu är ut­rus­ta­de med mild­hy­brid­tek­nik. Det in­ne­bär att en 48 volts el­mo­tor stöd­jer för­brän­nings­mo­torn när det be­hövs och gör start-stopp­sy­ste­met smi­di­ga­re. En­ligt BMW:s fi­lo­so­fi räk­nas dock en­dast ladd­hy­bri­der­na och el­bi­lar­na som elekt­ri­fi­e­ra­de ver­sio­ner. Till­ver­ka­ren tän­ker en­ligt upp­gift in­te över hu­vud ta­get gå in för att pro­du­ce­ra tra­di­tio­nel­la hy­brid­bi­lar.

Lad­dad X1

Den mins­ta, men in­te minst in­tres­san­ta ladd­hy­bri­den är su­ven X1 xDri­ve25e. Mo­dell­ge­ne­ra­tio­nen har någ­ra år me­ra på nac­ken än X3 vil­ket syns i in­te­ri­ö­ren. Bakom rat­ten finns näm­li­gen två run­da mä­ta­re i stäl­let för di­gi­tal mä­tar­tav­la, pek­skär­men är mind­re och många funk­tio­ner styrs med fy­sis­ka knap­par.

Ladd­hy­brid­ver­sio­nen av X1 pre­sen­te­ra­des i sam­band med att mo­del­len fick ett an­sikts­lyft i vå­ras. Den har ny­li­gen bör­jat säl­jas i Fin­land och där­för tog jag den även på en se­pa­rat prov­kör­ning på hem­ma­plan. Med ak­tiv ladd­ning och re­la­tivt kor­ta dags­e­tap­per på högst 100 km i blan­dad kör­ning var den upp­mät­ta, verk­li­ga för­bruk­ning­en i ge­nom­snitt 3,5 li­ter/100 km. Al­la stads­kör­ning­ar gick helt på el och med hälf­ten kor­ta­re dags­e­tap­per ha­de bi­len gått störs­ta de­len en­bart på el.

Bi­len kos­tar cir­ka 47 000 eu­ro i Fin­land och då den gör väl ifrån sig på vägen och säl­lan be­hö­ver be­sö­ka ben­sin­sta­tio­nen känns den som ett bra al­ter­na­tiv för den som har li­te mind­re ba­ga­ge­be­hov och vill ha en ladd­bar suv till ett fa­cilt pris. I ku­pén är det hyf­sa­de ut­rym­men bå­de fram och bak, men det är över­ras­kan­de be­svär­ligt att sti­ga in i bak­sä­tet på grund av den bak­åt­lu­tan­de tak­lin­jen.

Sam­ma sprutt som ladd­hy­brid­ver­sio­ner­na av sto­ra­sys­ko­nen X3 och X5 har bi­len in­te ef­tersom den tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn på 1,5-li

ter och 140 häst­kraf­ter är gans­ka lam. Först när det kom­mer en helt ny ge­ne­ra­tion av bi­len om någ­ra år er­bjuds den som ren el­bil.

X3 på kom­man­de som el­bil

BMW X3 30e xDri­ve har sam­ma el­mo­tor som 545e men ben­sin­mo­torn har fy­ra cy­lind­rar i stäl­let för sex och an­ta­let häst­kraf­ter är fär­re. Med en sy­ste­mef­fekt på 292 hk kan X3-ladd­hy­bri­den dock in­te be­skyl­las för att va­ra spe­ci­ellt trög på hju­len. Hy­brid­sy­ste­met fun­ge­ra­de som i 545e så att bi­len på kör­da knap­pa 100 km drog i ge­nom­snitt sam­ma 5,3 li­ter. Bi­len var ett nö­je att kö­ra, de facto ha­de den kun­nat kö­ra klart hår­da­re än vad jag vil­le. En de­talj var att sä­te­na en­ligt min åsikt kän­des bätt­re än i 545e.

Bi­len är till­ver­kad i USA och den finns för­u­tom som ladd­hy­brid även med die­sel- och ben­sin­mo­tor. I ju­li pre­sen­te­ra­des dess­utom den helt elekt­ris­ka ver­sio­nen iX3 som till­ver­kas i Ki­na. Den ska ha en räck­vidd på 460 km och bör­jar säl­jas på näs­ta års si­da.

För den som vill ha en hög­rest suv med rik­tigt lång räck­vidd på el är det sto­re­bror X5 xDri­ve45e som gäl­ler. Den har un­ge­fär sam­ma pre­stan­da som 545e men har tack va­re ett stör­re bat­te­ri en räck­vidd på över 80 km med el. Ock­så den bi­len har ex­em­pla­ris­ka kö­re­gen­ska­per på va­ri­e­ran­de ty­per av vägar och un­der­lag.

De and­ra ladd­hy­bri­der­na som kun­de prov­kö­ras i Tyskland var färs­ka 225xe Acti­ve Tou­rer som är li­te mind­re och 5 000 eu­ro bil­li­ga­re än X1, lyx­limousi­nen 745e som de­lar tek­nik med 545e, och se­da­nen 330e.

bo.ingves@ksf­me­dia.fi

TEXT & FO­TO BO INGVES

BMW 225xe Acti­ve Tou­rer har sam­ma ladd­hy­brid­tek­nik som X1 men är li­te mind­re och drygt 5 000 eu­ro bil­li­ga­re. Un­der prov­kör­ning­en tes­ta­des en pro­to­ver­sion av 5-se­ri­ens topp­hy­brid BMW 545e xDri­ve. Den egent­li­ga till­verk­ning­en av se­dan­mo­del­len in­leds i no­vem­ber och nå­gon gång näs­ta år ska den kom­ma även som far­ma­re.

Fo­to: Bo INgves

BMW X1 xDri­ve25e är den färs­ka ladd­hy­brid­ver­sio­nen av till­ver­ka­rens mins­ta suv.

... och den äld­re ver­sio­nen i X1 och 225xe. ■

Mä­tar­tav­lan av­slö­jar ål­dern: Den di­gi­ta­la ver­sio­nen i 545e ... ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.