Vik­tor Tsoj

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

● Vik­tor Tsoj var en av Sov­je­tu­ni­o­nens förs­ta och störs­ta rock­stjär­nor. Han var en pi­on­jär som starkt bi­drog till att po­pu­la­ri­se­ra rock­mu­si­ken i det slut­na lan­det. Till­sam­mans med punk­grup­pen Ki­no ha­de han fle­ra hits. De­ras sjät­te ski­va Grup­pa Kro­vi från 1987 blev en suc­cé. ”Pe­re­men” spe­la­de han förs­ta gång­en på Le­ning­rad rock­fes­ti­val 1986.

● Tsoj föd­des år 1962 i Le­ning­rad. Han var son till en rysk mor och ko­re­ansk far – hans pap­pas för­äld­rar, föd­da i rys­ka Fjär­ran ös­tern, ha­de de­por­te­rats till Ka­zakstan un­der Stal­ins ut­rens­ning­ar. Tsoj stu­de­ra­de i en konst­sko­la men re­le­ge­ra­des på grund av från­va­ro. Han ut­bil­da­de sig se­na­re till trä­skulp­tör. Un­der he­la sin kar­riär be­höll han sitt gam­la jobb på ett vär­me­verk, ef­tersom hans ski­vor in­te kun­de säl­jas kom­mer­si­ellt. De ko­pi­e­ra­des och spreds un­der­jor­diskt.

● Tsoj dog i en bi­lo­lyc­ka ut­an­för Ri­ga år 1990. Han kör­de själv och ha­de ing­en al­ko­hol i blo­det. En­ligt po­li­sens ut­red­ning ha­de han tro­li­gen som­nat vid rat­ten.

FO­TO: IGOR MUKHIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.