Idrot­ten ska bli me­ra väl­kom­nan­de

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Idrot­ten ska bli bätt­re på att ska­pa en mil­jö där al­la kän­ner sig väl­kom­na. Rik­sid­rotts­för­bun­det ord­nar där­för en webb­fö­re­läs­ning om en norm­me­d­ve­ten id­rott den 8 sep­tem­ber kloc­kan 17–20. Till­fäl­let är två­språ­kigt och gra­tis. An­mä­lan se­nast den 6 sep­tem­ber på www.lyy­ti.fi/reg/Uu­distu­va_ur­hei­lu. Bland fö­re­lä­sar­na finns Sofia B Karls­son från Svens­ka Rik­sid­rotts­för­bun­det och Tar­ja Krum från pro­jek­tet På sam­ma lin­je. I en de­batt del­tar bland and­ra HBL:s sport­chef Filip Sax­én och ti­di­ga­re eli­tid­rot­ta­ren Fre­dric Portin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.