Fle­ra häl­so­ef­fek­ter

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● För­und­ran ska­par re­ak­tio­ner i krop­pen, bå­de fy­sis­ka och psy­kis­ka, en­ligt boken ”För­und­ran­sef­fek­ten”.

● I forsk­nings­för­sök på bland an­nat Uni­ver­si­ty of Ams­ter­dam kun­de man se hur ak­ti­vi­te­ten i den del av hjär­nan som an­vänds när vi äl­tar och oro­ar oss mins­ka­de när för­söks­per­so­ner­na för­und­ra­des.

● Även nerv­sy­ste­met som re­gle­rar en mängd funk­tio­ner i krop­pen som and­ning, blod­tryck och puls ”lug­nar sig” vid för­und­ran.

● En an­nan stu­die vi­sar att hal­ter­na av stress­hor­mo­net kor­ti­sol mins­kar och att må bra-hor­mo­net do­pa­min ökar. Dess­utom mins­kar an­ta­let pro­in­flam­ma­to­ris­ka cy­to­ki­ner, krop­pens hor­mo­nel­la bud­bä­ra­re som vi­sar på vår in­flam­ma­tions­grad. För­und­ran kan så­le­des ha en in­flam­ma­tions­däm­pan­de ef­fekt.

Käl­la: För­und­ran­sef­fek­ten av Sa­ra Ham­mar­krantz och Katrin Sand­berg (Bon­ni­er Fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.