RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Hbl 4.9.2020 si­dan 28: En av lot­sar­na som ver­ka­de på Rönnskär un­der åren 1956–72 he­ter Ol­le Dahl­ström, in­te Pihl­ström, som det fel­ak­tigt stod i ar­ti­keln om fy­rens 220-års­ju­bi­le­um.

Hbl 7.9 si­dan 4: I le­da­ren står fel­ak­tigt att Eli­na Le­pomä­ki skul­le ha om­valts till vice ord­fö­ran­de för Sam­lings­par­ti­et. Hon har in­te ti­di­ga­re haft den po­si­tio­nen och är allt­så ny­vald.

Hbl 7.9 si­dan 11: I Si­mon Holmströms in­sän­da­re upp­gavs den be­räk­na­de bnp­minsk­ning­en för Åland 2020 va­ra 12 pro­cent. Den rät­ta siff­ran är 16 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.