Sta­ten kö­per Wiklöfs lä­kar­he­li­kopt­rar

Finn­hems ska bli ett eget he­li­kop­ter­bo­lag

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KA­TA­RI­NA KOIVISTO ka­ta­ri­na.koivisto@ksf­me­dia.fi

Sta­ten och Finn­hems står i be­råd att kö­pa An­ders Wiklöfs Skär­gårds­ha­vets he­li­kop­ter­tjänst. SHT fly­ger lä­kar­he­li­kopt­rar­na vid tre ba­ser i söd­ra Fin­land, me­dan Finn­hems i nu­lä­get är det bo­lag som ad­mi­ni­stre­rar al­la he­li­kop­ter­tjäns­ter.

Frå­gan om hur lä­kar­he­li­kopt­rar­na ska hål­las i luf­ten när de nu­va­ran­de av­ta­len med SHT och det and­ra fö­re­tag som fly­ger he­li­kopt­rar går ut i slu­tet av näs­ta år har de­lat åsik­ter­na. Al­ter­na­ti­ven är att in­hand­la tjäns­ter­na el­ler att ord­na dem i egen, stat­lig re­gi.

Verk­sam­he­ten fi­nan­sie­ras med bud­get­me­del och på det mo­ment där peng­ar­na finns anges att årets me­del kan an­vän­das för fö­re­tagsar­range­mang.

Var­ken An­ders Wiklöf el­ler Finn­hems sty­rel­se­ord­fö­ran­de Har­ri Sai­las vill kom­men­te­ra upp­gif­ter­na om af­fä­ren. I ett mejl till HBL lo­var Sai­las upp­gif­ter om lä­kar­he­li­kopt­rar­nas fram­tid un­der bör­jan av hös­ten.

Nyc­kel­per­so­ner på SHT har re­dan läm­nat bo­la­get.

Sta­tens fö­re­tag för ad­mi­nist­ra­tion av lä­kar­he­li­kopt­rar, Finn­hems, är re­do att kö­pa åländs­ka Skär­gårds­ha­vets he­li­kop­ter­tjänst (SHT). För­hand­ling­ar­na upp­ges va­ra på mål­ra­kan, men var­ken An­ders Wiklöf, äga­re till Wiklöf Hol­ding, el­ler Finn­hems sty­rel­se­ord­fö­ran­de Har­ri Sai­las vill kom­men­te­ra.

”Den nya sty­rel­se som till­sat­tes för Finn­hems i april har job­bat in­ten­sivt med att ana­ly­se­ra si­tu­a­tio­nen och med att för­be­re­da al­ter­na­tiv för lä­kar­he­li­kopt­rar­na un­der som­ma­ren”, sva­rar Sai­las per mejl.

En­ligt ho­nom är in­for­ma­tion om hur de fin­länds­ka lä­kar­he­li­kopt­rar­na ska skö­tas att vän­ta i bör­jan av hös­ten.

Av­ta­let går ut om ett drygt år

Just nu skö­ter SHT och fö­re­ta­get Babcock Scan­di­na­vi­an Air Am­bu­lan­ce den prak­tis­ka verk­sam­he­ten, me­dan lä­kar­he­li­kopt­rar­na ad­mi­ni­stre­ras av Finn­hems. Av­ta­let med de två pri­va­ta ak­tö­rer­na går ut i slu­tet av näs­ta år och frå­gan om vem som ska skö­ta verk­sam­he­ten från bör­jan av 2022 är fort­fa­ran­de öp­pen.

På So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et som Finn­hems lytt un­der har man re­dan länge för­or­dat att Finn­hems ska bli ett eget flyg­bo­lag, kö­pa eg­na he­li­kopt­rar och över­ta verk­sam­he­ten. Det är kost­nads­ef­fek­ti­vast och det är så re­ge­ring­en vill ha det, he­ter det på mi­ni­s­te­ri­et.

De två pri­va­ta ak­tö­rer­na har där­e­mot an­sett att ti­den är för knapp för att star­ta upp lä­kar­he­li­kop­ter­verk­sam­het i stat­lig re­gi, bå­de in­köp av he­li­kopt­rar och ut­bild­ning av kom­pe­tent per­so­nal tar be­tyd­ligt läng­re tid än ett år i an­språk, an­ser de.

Peng­ar för upp­köp

SHT:s vd Ken­neth Kro­gi­us be­döm­de i Ålands­tid­ning­en i slu­tet av ju­ni att ti­den är knapp om Finn­hems ska hin­na star­ta upp en helt egen am­bu­lans­he­li­kop­ter­verk­sam­het till 2022.

– Jag har ock­så svårt att se hur de skul­le spa­ra peng­ar på det, sa­de Kro­gi­us då.

Finn­hems har be­ta­lat knap­pa 30 mil­jo­ner eu­ro per år till de två bo­lag som skö­ter he­li­kop­ter­tjäns­ter­na. I årets bud­get har man på bud­get­mo­men­tet lagt till en me­ning om att peng­ar­na även kan an­vän­das för fö­re­tagsar­range­mang, vilket i prak­ti­ken ger bo­la­get grönt ljus för att kö­pa SHT.

Re­dan nu har ett par av nyc­kel­per­so­ner­na in­om SHT läm­nat bo­la­get, en av dem för att bör­ja fly­ga för kon­kur­ren­ten Babcock.

Skär­gårds­ha­vets he­li­kop­ter­tjänst fly­ger i dag för Finn­hems för tre av dess sam­man­lagt sex am­bu­lans­he­li­kop­ter­ba­ser i Fin­land: Van­da, Åbo och Tam­mer­fors.

Babcock ope­re­rar ba­ser­na i Ku­o­pio, Uleå­borg och Ro­vani­e­mi och fly­ger ock­så på Åland.

Det kon­trakt SHT har med Finn­hems är just nu värt knap­pa tio mil­jo­ner per år. Bo­la­get äger fy­ra re­la­tivt nya he­li­kopt­rar som an­ses hö­ra till de mest till­för­lit­li­ga in­om bran­schen.

Segs­li­ten tvist

Frå­gan om vem som ska skö­ta de in­hems­ka lä­kar­he­li­kopt­rar­na har va­rit en segs­li­ten tvist. Frå­gan har ut­retts un­der två re­ge­ring­ar, först un­der Ju­ha Si­pi­läs (C) tid som stats­mi­nis­ter, se­dan på upp­drag av fa­mil­je­och om­sorgs­mi­nis­ter Kris­ta Ki­uru (SDP) i re­ge­ring­en Ant­ti Rin­ne (SDP).

De två utred­ning­ar­na kom till di­a­metralt mot­sat­ta slut­sat­ser. Där den förs­ta ut­red­ning­en, be­ställd av Finn­hems, för­or­da­de Finn­hems he­li­kop­ter­köp upp­ma­na­de den and­ra ut­red­ning­en So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et att star­ta upp­hand­ling­en av he­li­kop­ter­tjäns­ter ome­del­bart.

Re­ge­rings­rå­det Is­mo Tu­o­mi­nen på So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et sa­de i HBL i ju­ni att ut­gångs­punk­ten en­ligt ett be­slut i det fi­nans­po­li­tis­ka mi­nisterut­skot­tet är att sta­ten ska pro­du­ce­ra he­li­kop­ter­tjäns­ter­na in­om Finn­hems själv. Tu­o­mi­nen med­ger att det är bråt­tom.

– Att be om of­fer­ter och kö­pa eg­na he­li­kopt­rar är ett stort pro­jekt, men det finns ock­så and­ra al­ter­na­tiv som att lea­sa ut­rust­ning­en, sa­de Tu­o­mi­nen då.

FO­TO: FINN­HEMS

Finn­hems står i be­råd att kö­pa åländs­ka lä­kar­he­li­kopt­rar. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.