Torsten Fa­ger­holm i da­gens le­da­re

In­om id­rott bru­kar den som åker fast för dop­ning bli be­straf­fad. I en pa­ral­lell verk­lig­het har börs­dop­ning på­gått obe­straf­fat i över tio år.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TORSTEN FA­GER­HOLM torsten.fa­ger­holm@ksf­me­dia.fi

Då ett över­flöd av hung­rigt rov­djurs­ka­pi­tal ja­gar ett få­tal ga­sell­bo­lag re­sul­te­rar det i en själv­för­stär­kan­de op­ti­mism. Men hur väl un­der­byggd är den egent­li­gen?

Det är dags för ett mel­lan­bok­slut på bör­sen. Un­der vå­ren och som­ma­ren åk­te kur­ser­na berg- och dal­ba­na. Nu syns en allt­mer mar­kant splitt­ring mel­lan vinnare och för­lo­ra­re, det pra­tas rentav om K-for­mad åter­hämt­ning. Å ena si­dan har vi ett dus­sin­tal tek­nik­jät­tar, som App­le, Ama­zon, Fa­ce­book, Net­flix och Tes­la som form­li­gen ske­nar i väg. Å den and­ra har vi ener­gi, fi­nans, flyg- och re­se­bo­lag som till­sam­mans med be­söksnä­ring­en fort­sät­ter fal­la.

I bak­grun­den har vi central­ban­ker som trol­lar fram sky­höga mäng­der ka­pi­tal med en knapp­tryck­ning, flan­ke­ra­de av re­ge­ring­ar som pum­par in peng­ar i nä­rings­li­vet. Då ett över­flöd av hung­rigt rov­djurs­ka­pi­tal ja­gar ett få­tal ga­sell­bo­lag re­sul­te­rar det i en själv­för­stär­kan­de op­ti­mism. Men hur väl un­der­byggd är den egent­li­gen?

Låt oss tit­ta när­ma­re på den grupp av ak­ti­er som har lyc­kats rus­ka av sig co­ro­nakri­sen med en ax­el­ryck­ning. I USA drivs bå­de S&P 500-in­dex­et och Nas­daq av sto­ra tek­nik­bo­lag. Sek­torn har sti­git näs­tan oav­bru­tet se­dan bott­nen i mars.

Li­te för myc­ket, li­te för länge? USA:s re­a­le­ko­no­mi har upp­levt sin värs­ta bak­smäl­la se­dan den sto­ra de­pres­sio­nen på 1930-ta­let. Den 29 ok­to­ber 1929 trig­ga­de Wall Stre­et­kra­schen i New York en världs­om­fat­tan­de re­ces­sion. Den här gång­en har 40 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner för­lo­rat job­bet se­dan mars. Som om pla­ce­rar­na vo­re sa­ligt omed­vet­na om den­na bist­ra verk­lig­het har bör­sen sla­git nya re­kord näs­tan var­je vec­ka. Dow Jo­nes-in­dex­et har mäk­tat sin bäs­ta som­mar på 36 år, det bre­da S&P 500-in­dex­et stolt­se­rar med si­na fem pig­gas­te må­na­der i sträck se­dan 1938, det tek­nik­tunga Nas­daq Com­po­si­te har näs­tan dubb­lat i vär­de se­dan ra­set i mars.

På tors­da­gen och fre­da­gen vän­de vin­den, med kraf­ti­ga kurs­fall på de tre le­dan­de in­dex­en. De störs­ta ned­gång­ar­na till­skrevs sto­ra it­bo­lag: Ama­zon, App­le, Fa­ce­book, Micro­soft och Goog­les mo­der­bo­lag Alp­ha­bet. Des­sa står för en fjär­de­del av vär­det på ak­ti­er­na i S&Pin­dex­et. En nor­mal av­kyl­ning, allt­så en fullt na­tur­lig re­kyl och knap­past bör­jan nå­gon ny ne­ga­tiv börstrend, sä­ger ana­ly­ti­ker.

I hel­gen kom upp­gif­ter om att ja­pans­ka Soft­bank lig­ger bakom en stor del av den kraf­ti­ga upp­gång­en för ame­ri­kans­ka tek­nik­ak­ti­er un­der det se­nas­te halv­å­ret. Ing­en för­ne­kar att cre­scen­dot har gått li­te väl fort.

Proffspla­ce­ra­re är en pa­ra­dox­al yr­kes­kår. De vill fram­stå som ana­ly­tis­ka men age­rar käns­lo­lad­dat och äls­kar för­enk­ling­ar. Bland an­nat akro­ny­mer, för­kort­ning­ar som bil­dats av be­gyn­nel­se­bok­stä­ver­na i nam­nen på fö­re­tag, hjäl­per dem att grep­pa den ka­o­tis­ka mark­na­den. Ett häf­tigt kling­an­de mo­de­be­grepp på se­na­re år har va­rit Fang­man, som be­står av Fa­ce­book, App­le, Net­flix, Goog­le, Micro­soft och Ama­zon, till­sam­mans med pro­ces­sor­till­ver­ka­ren Nvi­dia. En­bart på tors­da­gen ut­ra­de­ra­des 400 mil­jar­der dol­lar av mark­nads­vär­det hos des­sa bo­lag, mot­sva­ran­de Nor­ges bnp.

Sam­ti­digt har till­väx­tak­ti­er till­hört USA-börser­nas sto­ra vinnare se­dan fi­nan­s­kri­sen 2008–2009, till stor del tack va­re tek­nik­jät­tar­nas pris­ral­ly. Un­der co­ro­nakri­sen har skill­na­den i av­kast­ning mot vär­de­ak­ti­er, allt­så ener­gi-, bank- och in­du­stri­bo­lag, nått nya höj­der. Ut­veck­ling­en tycks nu va­ra in­ne på lå­nad tid då kon­gres­sen över­vä­ger hår­da­re re­gle­ring och be­skatt­ning.

Vad lär vi oss av det­ta? Un­der bub­bel­fa­sen sti­ger vär­de­ring­ar­na av sin egen driv­kraft. Då bubb­lan väl bör­jar py­sa ut el­ler im­plo­de­ra är me­ka­nis­men iden­tisk: nå­gon blir ner­vös och bör­jar säl­ja, floc­ken föl­jer ef­ter för sä­ker­hets skull och mo­men­tum är ett fak­tum. Den­na tur­bu­lens ska­par en evig jo­jo-rö­rel­se på Wall Stre­et. Var­je upp­gång ska­par en ne­ga­tiv spe­gel­bild.

Tack va­re sto­ra rö­rel­se­vins­ter tar tek­nik­jät­tar­nas glans­da­gar in­te slut i förs­ta ta­get. Men vän­ner av galg­hu­mor kans­ke no­te­rar att Fang­man på­min­ner om Hang­man, även känt som Hänga gub­be. Ett av mi­na all­ra förs­ta min­nen av da­to­rer är en elektro­nisk va­ri­ant av det­ta korsords­lik­nan­de spel på Apples klas­sis­ka Ma­cin­tosh. Gis­sar bör­sen al­la bok­stä­ver rätt i det dol­da or­det, el­ler ram­lar gub­ben ner med hu­vu­det i sna­ran?

NY­HE­TER Te­le­fon: 09-1253 222 E-post: ny­he­ter.hbl@ksf­me­dia.fi

Fa­ce­book: HBL – Hufvud­stads­bla­det Twit­ter: @hblwebb Instagram: @hufvud­stads­bla­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.