John­son krä­ver brex­itav­tal om en må­nad

Av­tal in­om en må­nad – an­nars får det kvit­ta. Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son skär­per to­nen kring han­dels­för­hand­ling­ar­na med EU. I Brys­sel väx­er oron för att Lon­don in­te ska gö­ra vad de lo­vat.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son hö­jer ton­lä­get i han­dels­för­hand­ling­ar­na med EU. Av­tal in­om en må­nad – an­nars får det kvit­ta, med­de­lar John­sons kans­li.

En­ligt än­nu mer dra­ma­tis­ka upp­gif­ter ska den brit­tis­ka re­ge­ring­en på ons­dag läg­ga fram ett lag­för­slag som i prak­ti­ken in­ne­bär att man run­dar de­lar av det ut­trä­des­av­tal som Storbritan­nien och EU till sist ena­des om i fjol på hös­ten.

I Brys­sel väx­er oron för att Lon­don in­te ska hål­la vad man lo­vat.

Se­nast den 15 ok­to­ber vill Storbritan­nien ha kom­mit över­ens med Brys­sel i de för­hand­ling­ar som hit­tills har haft be­grän­sad fram­gång.

”Om vi in­te kan kom­ma över­ens till dess, då ser jag in­te att det kom­mer att bli ett fri­han­dels­av­tal mel­lan oss. Då bor­de vi ac­cep­te­ra det och gå vi­da­re”, sa­de den brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Bo­ris John­son i ett skrift­ligt ut­ta­lan­de på mån­da­gen, en­ligt ett ut­skick från hans kans­li.

”Vi får i så fall ett han­dels­av­tal med EU som det som Austra­li­en har. Och jag vill va­ra helt tyd­lig med att det, pre­cis som vi sagt från bör­jan, blir en bra lös­ning för Storbritan­nien”, med­de­la­de John­son.

Run­dar av­tal?

Än mer dra­ma­tis­ka var sam­ti­digt upp­gif­ter­na om att den brit­tis­ka re­ge­ring­en på ons­dag ska läg­ga fram ett lag­för­slag som i prak­ti­ken in­ne­bär att man run­dar de­lar av det ut­trä­des­av­tal som Storbritan­nien och EU till sist ena­des om i fjol hös­tas.

En­ligt upp­gif­ter till tid­ning­en Fi­nan­ci­al Ti­mes vill man bland an­nat vatt­na ur kra­vet på att nor­dir­länds­ka fö­re­tag mås­te fyl­la i tull­pap­per för det man skic­kar till res­ten av Storbritan­nien.

En ta­les­man för Bo­ris John­son häv­dar dock att det en­dast hand­lar om ”be­grän­sa­de och för­nuf­ti­ga åt­gär­der för att klar­läg­ga vis­sa de­lar”.

– Vi är fort­satt full­stän­digt in­rik­ta­de på att ge­nom­fö­ra så­väl ut­trä­des­av­ta­let som pro­to­kol­let om Nor­dir­land, sa­de ta­les­man­nen i Lon­don en­ligt ny­hets­by­rå­er­na AFP och Reu­ters.

Då ha­de så­väl EU-fö­re­trä­da­re som grann­lan­det Ir­land re­dan hun­nit re­a­ge­ra skarpt.

”Jag li­tar på att den brit­tis­ka re­ge­ring­en upp­fyl­ler ut­trä­des­av­ta­let, som är de­ras skyl­dig­het gente­mot ett in­ter­na­tio­nellt av­tal och ett vill­kor för al­la fram­ti­da part­ner­skap”, var­na­de EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en via Twit­ter.

– Vi får väl vän­ta och se om det här är ett po­li­tiskt spel el­ler lag­stift­ning som verk­li­gen kom­mer, sa­de Ir­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Si­mon Co­ve­ney till tv-ka­na­len RTE.

– Om Storbritan­nien in­te re­spek­te­rar si­na in­ter­na­tio­nel­la åta­gan­den så un­der­mi­ne­rar det dess in­ter­na­tio­nel­la ställ­ning. Vem skul­le vil­ja slu­ta han­dels­av­tal med ett land som in­te im­ple­men­te­rar in­ter­na­tio­nel­la för­drag?, sa­de en ano­nym EU-di­plo­mat till ny­hets­saj­ten Po­li­ti­co Eu­ro­pe.

Svå­ra för­hand­ling­ar

De brit­tis­ka ut­spe­len kom­mer sam­ti­digt som EU och Storbritan­nien från tis­dag till tors­dag den här vec­kan sam­las i Lon­don för en åt­ton­de för­hand­lings­run­da om fram­ti­den.

Det störs­ta tvis­teäm­net är fort­satt hur man ga­ran­te­rar att jäm­bör­di­ga vill­kor gäl­ler för de va­ror som Storbritan­nien vill säl­ja på EU:s in­re mark­nad. Även fis­ket är kom­pli­ce­rat, där Storbritan­nien in­te vill ge EU sam­ma till­trä­de som för­ut till de fisk­ri­ka brit­tis­ka vatt­nen.

– För­hand­ling­ar­na är svå­ra, ef­tersom brit­ter­na vill ha det bäs­ta av bå­da värl­dar, sa­de EU:s chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er till ra­di­o­ka­na­len Fran­ce In­ter på mån­da­gen.

WIKTOR NUMMELIN/TT

FO­TO: JES­SI­CA TAY­LOR/LEHTIKUVA-AFP

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son vill ha ett av­tal se­nast den 15 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.