1,9 barn per kvin­na – Be­folk­nings­för­bun­det vill få upp na­ti­vi­ten i Fin­land

Den ti­di­ga­re nar­ko­tika­po­lis­che­fen Ja­ri Aar­nio och gäng­le­da­ren Keijo Vil­hu­nen åta­las för mor­det på Vol­kan Ün­sal i ok­to­ber 2003 i Helsing­fors. En­ligt åta­let för­sök­te Aar­nio in­te för­hind­ra mor­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIE FOGDE/SPT

Rät­te­gång­en mot Ja­ri Aar­nio, ti­di­ga­re chef för nar­ko­tika­po­li­sen i Helsing­fors, in­led­des vid Helsing­fors tings­rätt på mån­da­gen.

Aar­nio står åta­lad för mor­det på svensk­tur­ken Vol­kan Ün­sal i ok­to­ber 2003. Brotts­ru­bri­ce­ring­en är oäk­ta un­der­lå­ten­hets­brott.

Mor­det äg­de rum i en lä­gen­het i Nord­sjö i Helsing­fors. En barn­domsvän till Ün­sal och tre and­ra män mör­da­de ho­nom ge­nom stryp­ning. De fy­ra döm­des för mor­det re­dan 2005.

Den ti­di­ga­re gäng­le­da­ren Keijo Vil­hu­nen står ock­så åta­lad för mor­det. Vil­hu­nen var mis­s­tänkt re­dan un­der den ur­sprung­li­ga rät­te­gång­en 2003–2004, men då väck­tes inga åtal mot ho­nom. Se­dan dess har det kom­mit fram att Vil­hu­nen var en av Aar­ni­os kon­tak­ter i den und­re värl­den.

Var­ken Aar­nio el­ler Vil­hu­nen åta­las för att ha del­ta­git i själ­va ut­fö­ran­det av mor­det. En­ligt åkla­ga­ren har ett li­kan­de mord ald­rig ti­di­ga­re be­hand­lats i Fin­land.

För­hind­ra­de in­te mor­det

Ün­sal ha­de svi­kit det kri­mi­nel­la gäng han till­hör­de i Sve­ri­ge och mo­ti­vet till mor­det var hämnd. Ün­sal del­tog i ett vär­de­trans­portrån vid Ar­lan­da flyg­plats och vitt­na­de se­dan i ären­det.

In­nan Ün­sal kom till Fin­land stod han un­der den svens­ka po­li­sens be­skydd. En­ligt Aar­ni­os för­svar var­na­des Ün­sal för att åka till Fin­land, men res­te än­då till sin barn­domsvän för att sö­ka skydd. Åkla­ga­ren häv­dar att Aar­nio kän­de till Ün­sals an­komst.

Aar­nio åta­las för att han som po­lis in­te har för­hind­rat mor­det, trots att han fått kän­ne­dom om det på för­hand.

– Aar­nio har in­te ens med de me­del han haft till för­fo­gan­de för­sökt för­hind­ra mor­det, ut­an har i stäl­let ac­cep­te­rat det och lå­tit det ske, sä­ger stats­å­kla­ga­re Mik­ko Män­nik­kö.

Ad­vo­kat Ri­it­ta Lep­pi­ni­e­mi fö­re­trä­der Aar­nio, och för­sva­ret be­stri­der åta­let på al­la punk­ter.

– Aar­nio ha­de in­te kän­ne­dom om vem som ut­för­de mor­det, mord­plat­sen, tid­punk­ten el­ler till­vä­ga­gångs­sät­tet. Han ha­de ing­en skyl­dig­het att för­hind­ra mor­det med hän­vis­ning till lag el­ler ställ­ning, sä­ger Lep­pi­ni­e­mi.

In­for­ma­tions­ut­byte

Bå­de Aar­nio och Vil­hu­nen döm­des för nar­ko­ti­kabrott 2019. Med tan­ke på de ti­di­ga­re do­mar­na är det en­ligt åkla­ga­ren klart att re­la­tio­nen mel­lan Vil­hu­nen och Aar­nio var spe­ci­ell.

– För­hål­lan­det har in­te en­bart va­rit rent in­for­ma­tions­ut­byte, ut­an de

För­hål­lan­det har in­te en­bart va­rit rent in­for­ma­tions­ut­byte, ut­an de har till­sam­mans be­gått all­var­li­ga brott.” Mik­ko Män­nik­kö stats­å­kla­ga­re

har till­sam­mans be­gått all­var­li­ga brott, sä­ger Män­nik­kö.

En­ligt åkla­ga­ren har Vil­hu­nen haft en cen­tral roll i mor­det på grund av sin ställ­ning som gäng­le­da­re. Idén var där­e­mot in­te hans, ut­an den kom från Sve­ri­ge. Åkla­ga­ren sä­ger att mor­det knap­past ha­de skett i Fin­land om det in­te vo­re för Vil­hu­nens in­sats.

Åkla­ga­ren me­nar att Vil­hu­nen bland an­nat del­tog i pla­ne­ran­det av mor­det, täck­te spå­ren och hjälp­te till med att bli av med krop­pen. Dess­utom me­nar åkla­ga­ren att Vil­hu­nen har fått 20 pro­cent av be­lö­ning­en för mor­det. Ün­sals kropp hit­ta­des ald­rig. Även Vil­hu­nen be­stri­der al­la åtal. Vil­hu­nen fö­re­träds av ad­vo­kat Mark­ku Fred­man. En­ligt Fred­man är det orim­ligt att Vil­hu­nen skul­le ha in­for­me­rat Aar­nio om ett mord som han själv var med om att pla­ne­ra.

– Åkla­ga­ren bor­de ge star­ka be­vis för att Vil­hu­nen skul­le ha age­rat mot allt för­nuft.

Sam­man­lagt hörs cir­ka 40 vitt­nen. Rät­te­gång­en fort­sät­ter på ons­dag och be­räk­nas på­gå till no­vem­ber.

FO­TO: MARK­KU ULANDER/LEHTIKUVA

Bå­de Ja­ri Aar­nio (på bil­den) och ■ Keijo Vil­hu­nen be­stri­der åta­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.