En mål­ning om da­gen.

”Jag tän­ker in­te sit­ta här och gö­ra ingen­ting”. Då co­ro­nakri­sen slog till och se­ni­or­bo­en­det stäng­de för be­sö­ka­re fat­ta­de 91-åri­ga Ri­ta Ta­wast pen­seln ef­ter många års pa­us. Re­sul­ta­tet är minst en ak­va­rell­mål­ning per dag.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: JO­HAN­NA HäGGBLOM jo­han­na.hagg­blom@ksf­me­dia.fi FO­TO: CATA PORTIN

Vå­rens re­strik­tio­ner i um­gänge och ak­ti­vi­te­ter slog hårt mot många se­ni­o­rer, som plöts­ligt satt en­sam­ma ut­an pro­gram. 91-åri­ga Ri­ta Ta­wast i Kott­by satt in­te länge syss­lo­lös, hon åter­upp­tog sin gam­la hob­by mål­ning. Mo­ti­ven för hen­nes tav­lor är över­ras­kan­de – Ri­ta häm­tar sin in­spi­ra­tion i läsar­bil­der på dag­bo­ken i HBL!

Inga be­sö­ka­re, inga dag­li­ga grup­pak­ti­vi­te­ter och ing­et onö­digt um­gänge i mat­sa­len el­ler kor­ri­do­rer­na. Co­ro­na­re­strik­tio­ner­na i mit­ten av mars slog hårt mot 91-åri­ga Ri­ta Ta­wast som bor på Folk­häl­sans grupp­bo­en­de He­le­na­hem­met i Kott­by.

– Ska jag sit­ta här och gö­ra ingen­ting? Nå nej, tänk­te jag, sä­ger den pig­ga 91-åring­en och ring­de en be­kant som lo­va­de skic­ka bå­de fär­ger och pap­per.

– Jag har all­tid va­rit en hob­by­må­la­re och föd­des med pen­seln och pen­nan i hand. Men fö­re den här kri­sen ha­de jag in­te må­lat på länge, sä­ger hon och skrat­tar.

På bor­det stod då, i mit­ten av mars, ett fång rö­da tul­pa­ner i en vas. De blev Ri­ta Ta­wast förs­ta mo­tiv. Rum­met i öv­rigt är gans­ka li­tet, och för­u­tom ett fo­to­gra­fi av tvil­ling­sys­tern Ul­la Ta­wast fanns in­te så myc­ket an­nat att av­bil­da. För att få in­spi­ra­tion bör­ja­de Ri­ta Ta­wast klip­pa ut läsar­bil­der­na som pub­li­ce­ras på HBL:s dag­boks­si­da och må­la­de av dem.

– Jag tyc­ker om att må­la na­tur­land­skap och blom­mor.

Då pro­duk­tio­nen väl var i gång kun­de ing­et hej­da hob­by­konst­nä­ren. I bör­jan av au­gusti var an­ta­let mål­ning­ar re­dan up­pe i över 150 och en stor del av dem har hängts upp i He­le­na­hem­mets mat­sal så att al­la kan be­skå­da dem.

– Många har frå­gat om de kan få en mål­ning, så jag har de­lat ut gans­ka många. Ett 40-tal häng­er här på väg­gen. Men vad ska jag gö­ra med res­ten? Det är väl ba­ra att slänga dem, sä­ger Ta­wast an­språks­löst.

Må­lar i dags­ljus

Ri­ta Ta­wast rum vet­ter mot sö­der. Hon har där­för lärt sig ta va­ra på dags­lju­set och må­lar all­tid då det är ljust. Lam­pan på bor­det ger in­te rät­ta ske­net, an­ser 91-åring­en.

– Jag är väl­digt mor­gon­pigg av mig så jag bru­kar sti­ga upp vid 6-ti­den och bör­jar må­la vid 6.30. Mi­na ben är gans­ka då­li­ga så jag har svårt att gå ut och må­la. Där­för blir det här vid bor­det.

Minst en ak­va­rell per dag bru­kar det bli, men vis­sa da­gar fle­ra.

– Jag är gans­ka kvick av mig om jag får in­spi­ra­tion, sä­ger Ta­wast.

Men så har hon all­tid va­rit fing

er­fär­dig. Till­sam­mans med sin nu­me­ra bort­gång­na sys­ter gjor­de de doc­kor i folk­dräk­ter som ställts ut på bland an­nat Ar­bis och För­e­ning­en Brage.

Ta­wast har en lång kar­riär som barn­träd­gårds­lä­ra­re bakom sig, så hon fick va­ra kre­a­tiv ock­så på job­bet.

– Och så har jag hål­lit på med scou­ting, vi res­te var­je år till Ös­ter­ri­ke med scou­ter­na. Jag tror det blev 34 gång­er, sä­ger hon och ro­tar i min­net.

På He­le­na­hem­met del­tog hon en gång i en må­lar­kurs där man bju­dit in en proff­skonst­när för att ge go­da råd.

– Hon såg på mi­na mål­ning­ar och lät mig se­dan må­la i fred, sä­ger Ta­wast och skrat­tar.

FO­TO: CATA PORTIN

■ Ri­ta Ta­wast har va­rit HBL-pre­nu­me­rant se­dan 1937. På dag­boks­si­dan hit­tar hon fi­na mo­tiv, så hon hop­pas lä­sar­na fort­sät­ter skic­ka in in­spi­re­ran­de fo­to­gra­fi­er.

Ri­ta Ta­wast må­lar gär­na blom­mor, men ock­så skär­gårds­land­skap, na­tur och bygg­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.