Stor va­ri­a­tion mel­lan vå­ra grann­län­der

Ing­en and­ra våg i Fin­land – åt­minsto­ne hit­tills. Det sä­ger de främs­ta smitt­skydds­ex­per­ter­na och epi­de­mi­o­lo­ger­na. I grann­län­der­na och öv­ri­ga de­lar av Nor­den ser co­ro­na­si­tu­a­tio­nen väl­digt va­ri­e­ran­de ut.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - lau­ra.kling­berg@ksf­me­dia.fi LAU­RA KLING­BERG

FIN­LAND Fin­land hör tills vi­da­re till de län­der i Nor­den som kla­rat av co­ro­na­pan­de­min rätt så bra. In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd med­de­la­de på mån­da­gen om 36 nya kon­sta­te­ra­de fall av co­ro­na­vi­ru­set, vilket in­ne­bär att sam­man­lagt 8 327 fin­län­da­re in­sjuk­nat. Döds­siff­ran i Fin­land är 336. Un­der de se­nas­te vec­kor­na har an­ta­let nya co­ro­na­vi­rus­fall ökat men Fin­land har ock­så ut­vid­gat sin test­ka­pa­ci­tet. De all­ra fles­ta fal­len har kon­sta­te­rats in­om Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt.

Un­der sin press­kon­fe­rens i tors­dags sa­de So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd att epi­de­mi­lä­get i lan­det fort­sätt­nings­vis är lugnt även om an­ta­let nya kon­sta­te­ra­de fall bör­ja­de sti­ga i au­gusti.

Un­der de se­nas­te 14 dyg­nen (22.8–4.9) kon­sta­te­ra­des 5,5 nya fall per 100 000 in­vå­na­re. Un­der de fö­re­gå­en­de två vec­kor­na (821.8) var siff­ran 6,8.

I slu­tet av au­gusti lan­se­ra­des ock­så smitt­spår­nings­ap­pen Co­ro­nablin­kern, som un­ge­fär 30 pro­cent av al­la fin­län­da­re lad­dat ner i sin smart­te­le­fon.

SVE­RI­GE Ef­ter en svår vår och som­mar ser co­ro­na­si­tu­a­tio­nen så små­ning­om lju­sa­re ut i Sve­ri­ge. Hit­tills har 84 985 svens­kar tes­tat po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set och lan­det har bok­fört 5 835 döds­fall i sam­band med sjuk­do­men covid-19. Un­der de två sista vec­kor­na i au­gusti mins­ka­de an­ta­let nya fall trots att lan­det öka­de sin test­ka­pa­ci­tet. En­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens se­nas­te vec­korap­port kon­sta­te­ra­des 12 nya fall per 100 000 in­vå­na­re un­der vec­ka 35.

Sve­ri­ge val­de en an­norlun­da väg i han­te­ring­en av epi­de­min än de öv­ri­ga län­der­na i Nor­den. Till skill­nad från de fles­ta and­ra län­der i värl­den in­för­de Sve­ri­ge fär­re di­rek­ta co­ro­na­re­strik­tio­ner och bygg­de i stäl­let upp sin stra­te­gi på fri­vil­lig­het och re­kom­men­da­tio­ner.

Co­ro­na­vi­ru­set drab­ba­de sär­skilt äld­re svens­kar och på många äldre­bo­en­den såg man en väl­digt kraf­tig smitt­sprid­ning un­der vå­ren. Ef­tersom si­tu­a­tio­nen i lan­det ser be­tyd­ligt bätt­re ut nu upp­skat­tar man att be­söks­för­bu­det in­om äldre­vår­den snart kan hä­vas.

Un­der hös­ten kom­mer Folk­hälso­myn­dig­he­ten att kun­na re­kom­men­de­ra lo­ka­la re­strik­tio­ner vid even­tu­el­la ut­brott.

DAN­MARK Si­tu­a­tio­nen i Dan­mark ser om­väx­lan­de ut. Hit­tills har 18 310 dans­kar tes­tat po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set. Döds­siff­ran i Dan­mark är 627. Un­der för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 12,2 nya fall av co­ro­na­vi­ru­set per 100 000 in­vå­na­re.

I mars in­tro­du­ce­ra­de Dan­mark för­hål­lan­de­vis stränga åt­gär­der för att be­käm­pa co­ro­na­vi­ru­set. All verk­sam­het som an­sågs ic­ke nöd­vän­dig stäng­des ned. Bland an­nat blev gå­ga­tor­na i lan­det en­kel­rik­ta­de och jogg­ning för­bjöds för att stop­pa smitt­sprid­ning­en. I bör­jan av april bör­ja­de lan­det steg­vis öpp­na upp igen och åter­vän­da till en näs­tan nor­mal var­dag.

Un­der den se­nas­te vec­kan har an­ta­let nya fall ökat kraf­tigt i lan­det och på mån­da­gen kon­sta­te­ra­des 230 nya fall av co­ro­na­vi­ru­set, det högs­ta an­ta­let på ett dygn se­dan april. En­ligt hälso­mi­nis­ter Mag­nus Heu­nic­ke är lä­get i lan­det det säms­ta se­dan i vå­ras.

Det är fram­för allt i Kö­pen­hamn och Oden­se som epi­de­min ser ut att ha trap­pats upp igen. Re­stau­rang­er och kafé­er i Kö­pen­hamn och Oden­se mås­te från och med mån­da­gen stänga vid mid­natt. Sam­ti­digt be­grän­sas det max­i­ma­la an­ta­let per­so­ner i folk­sam­ling­ar till 50.

NOR­GE En­ligt nors­ka Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet är epi­de­min un­der kon­troll, även om det fö­re­kom­mer klus­ter av smit­tor i en­skil­da kom­mu­ner. Hit­tills har lan­det 11 388 kon­sta­te­ra­de fall av co­ro­na­vi­ru­set och döds­siff­ran lig­ger vid 264. Un­der vec­ka 34 och 35 kon­sta­te­ra­des 13,6 nya fall per 100 000 in­vå­na­re.

Nor­ge har sat­sat på smitt­spå­ring och test­ning och tror starkt på lo­ka­la re­strik­tio­ner i be­kämp­ning­en av vi­ru­set.

Pre­cis som i Fin­land in­för­de man i au­gusti re­kom­men­da­tio­ner om munskydd in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Oslo.

I hel­gen sat­tes mer än 1 000 per­so­ner i ka­ran­tän i lan­det ef­ter ett smit­to­ut­brott i kom­mu­ner­na Sarps­borg och Fred­rikstad. Ut­brot­tet kan kopp­las till en re­li­giös sam­man­komst som hölls i Sarps­borg i för­ra vec­kan. Sam­man­lagt har över 150 nya fall av covid-19 kun­nat kopp­las till hän­del­sen.

Tills vi­da­re av­vak­tar nors­ka Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet med att öka an­ta­let del­ta­ga­re vid sam­man­koms­ter. I nu­lä­get får högst 20 per­so­ner del­ta i pri­va­ta till­ställ­ning­ar och 200 vid of­fent­li­ga ar­range­mang.

IS­LAND Tack va­re sitt iso­le­ra­de lä­ge har Is­land kom­mit rätt lätt un­dan un­der co­ro­na­pan­de­min. Sam­man­lagt 2 141 fall av co­ro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats hit­tills och döds­iff­ran är 10.

Smitt­sprid­ning­en har va­rit låg och lan­dets äldre­omsorg har ex­em­pel­vis in­te drab­bats av vi­ru­set. De all­ra fles­ta fal­len upp­skat­tas här­stam­ma från is­län­ning­ar som åter­vänt hem från vär­re drab­ba­de om­rå­den.

Den is­länds­ka stra­te­gin har kon­cen­tre­rat sig på smitt­spår­ning. Lan­dets sko­lor har in­te va­rit stäng­da un­der vå­ren.

En­ligt de lo­ka­la smitt­skydds­myn­dig­he­ter­nas pro­gno­ser kom­mer epi­de­min in­te att öka i nå­gon hög­re grad. På mån­da­gen lät­ta­des re­strik­tio­ner­na på folk­sam­ling­ar från 100 till 200 per­so­ner.

EST­LAND I Est­land ser co­ro­nalä­get mått­ligt ut och lan­det job­bar hårt med smitt­spår­ning. Hit­tills har Est­land kon­sta­te­rat 2 532 fall av co­ro­na­vi­ru­set och döds­siff­ran är 64. Un­der de se­nas­te två vec­kor­na kon­sta­te­ra­des 19,3 nya fall per 100 000 in­vå­na­re, rap­por­te­rar den est­nis­ka folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Även om lan­det har för­sko­nats från de all­ra värs­ta sce­na­ri­er­na var si­tu­a­tio­nen svår på Ösel i vå­ras. Ef­ter att ett ita­li­enskt vol­ley­bol­lag be­sök­te öar­na i mars spreds vi­ru­set i om­rå­det, som en­dast har om­kring 31 000 in­vå­na­re.

Un­der de se­nas­te två vec­kor­na har an­ta­let nya kon­sta­te­ra­de fall ökat och man har bland an­nat kun­nat spå­ra en smitt­ked­ja till en natt­klubb i Tal­linn i slu­tet av au­gusti.

RYSSLAND Ryssland hör till de län­der i värl­den som drab­bats hårt av co­ro­na­pan­de­min. I lan­det har sam­man­lagt 1 022 228 fall kon­sta­te­rats och döds­siff­ran lig­ger vid 17 768.

De all­ra fles­ta sjuk­doms­fal­len har kon­sta­te­rats i Moskva och när­lig­gan­de om­rå­den.

Ryssland har be­grän­sat rö­rel­se­fri­he­ten och i fle­ra om­rå­den, bland an­nat i Moskva och S:t Pe­ters­burg, är det ob­li­ga­to­riskt att an­vän­da munskydd och skydds­hands­kar på all­män­na plat­ser.

I au­gusti med­de­la­de lan­dets pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin att man lyc­kats ut­veck­la ett sä­kert och ef­fek­tivt vac­cin mot co­ro­na­vi­ru­set. Kli­nis­ka tes­ter för att sä­ker­stäl­la vac­ci­nets sä­ker­het och ef­fek­ti­vi­tet upp­ges va­ra i sitt slut­ske­de.

Det snab­ba ut­veck­lings­för­lop­pet har lett till far­hå­gor om att lan­det pri­o­ri­te­rar att bli först med ett vac­cin hög­re än att själ­va pro­duk­ten är sä­ker.

FO­TO: BO AMSTRUP/LEHTIKUVA-AFP-ARKIV

Un­der den se­nas­te vec­kan har an­ta­let nya fall ökat kraf­tigt i Dan­mark och fram­för allt i Kö­pen­hamn där den här bil­den är ta­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.