Nytt co­ro­na­prov­tag­nings­stäl­le öpp­na­de på Bus­hol­men

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

På mån­da­gen öpp­na­des Bus­hol­mens co­ro­na­prov­tag­nings­stäl­le i Helsing­fors. Prov­tag­ning­en är öp­pen var­je dag mel­lan kloc­kan 8 och 16 och finns på Stil­la­havs­ga­tan 6 (bygg­nad L3). Re­miss av lä­ka­re krävs för att kun­na ge ett prov. Vux­na kan bo­ka tid på adres­sen oma­o­lo. fi el­ler ge­nom att ringa på num­ret 09-310 10024 på var­da­gar mel­lan kloc­kan 8 och 18.

I Helsing­fors får man tid till co­ro­na­test sam­ma dag, men det kan ta upp till fy­ra da­gar in­nan re­sul­ta­tet blir fär­digt. Ut­ö­ver Bus­hol­men finns prov­tag­nings­stäl­len i Helsing­fors stads re­gi i Kro­no­ha­gen, Öst­ra cent­rum, Gam­las, Dal och Malm.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Co­ro­na­prov­tag­nings­stäl­let slog upp si­na dör­rar på Bus­hol­men. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.