Ak­tia flyt­tar hu­vud­kon­to­ret från Man­ner­heim­vä­gen

Ak­tia Bank flyt­tar hu­vud­kon­to­ret från dess le­gen­da­ris­ka plats vid Man­ner­heim­vä­gen 14.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN

Ef­ter näs­tan 60 år vid den cen­tra­la Tre Sme­der-sta­tyn i Helsing­fors cent­rum flyt­tar Ak­tia Bank un­der hös­ten sitt hu­vud­kon­tor. Ban­kens nya hu­vud­kon­tor ska bli vid Ar­ka­di­a­ga­tan 6 in­till Lil­la par­la­men­tet och riks­da­gens söd­ra ga­vel.

– Det är ba­ra hu­vud­kon­to­ret och kund­tjäns­ter med tids­bok­ning som flyt­tar nu i slu­tet av sep­tem­ber. Själ­va dag­lig­tjäns­ter­na över disk blir kvar tills vi­da­re och flyt­tar nå­gon gång i vin­ter. Vi in­for­me­rar när­ma­re om det se­na­re, sä­ger Lot­ta Borg­ström som är ban­kens di­rek­tör för in­ve­ste­rar­re­la­tio­ner och kom­mu­ni­ka­tion.

Vid Ak­tia sä­ger man att ock­så den nya plat­sen in­till Na­rin­kens torg blir en minst li­ka cen­tral plats som det nu­va­ran­de lä­get.

Bank­bygg­na­den i hör­net av Man­ner­heim­ga­tan och Ka­le­va­ga­tan har va­rit ett land­mär­ke i det svens­ka Helsing­fors. Hu­set bygg­des av Ak­ti­as fö­re­gång­a­re Helsing­fors Sp­ar­bank och in­vig­des 1963. På plat­sen stod fram till dess det så kal­la­de Hu­bers­ka hu­set från 1890-ta­let som revs.

Av det ni­ovå­ning­ars­hus som ban­ken på 1960-ta­let lät byg­ga är för till­fäl­let två he­la vå­ning­ar i ban­kens an­vänd­ning, även om man har funk­tio­ner run­tom i hu­set. En­ligt Lot­ta Borg­ström är hu­set i be­hov av re­no­ve­ring.

– Det är gam­malt och sli­tet och upp­fyl­ler in­te läng­re nu­ti­dens krav, sä­ger Lot­ta Borg­ström.

Så ni har in­te pla­ner på att flyt­ta till­ba­ka, så där som ef­ter ett stam­byte ...? – Nej, det har vi in­te.

Fas­tig­he­ten Man­ner­heim­vä­gen 14 ägs i dag av fas­tig­hets­bo­la­get Spon­da, som ock­så äger ban­kens nya fas­tig­he­ter vid Ar­ka­di­a­ga­tan.

Spon­da, där HBL:s ut­gi­var­sam­fund Konst­sam­fun­det var störs­ta de­lä­ga­re, sål­des 2017 till det ame­ri­kans­ka in­ve­ste­rings­bo­la­get Black­sto­ne Group i New York. Af­fä­ren gick på när­ma­re 1,8 mil­jar­der eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.