Håll­bar be­folk­nings­ut­veck­ling

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Be­folk­nings­för­bun­det har pub­li­ce­rat den drygt 200 si­dor långa rap­por­ten ”Håll­bar be­folk­nings­ut­veck­ling i Fin­land. Be­folk­nings­för­bun­dets be­folk­nings­po­li­tis­ka rap­port 2020”.

●●”Håll­bar” in­ne­bär eko­lo­giskt, mänsk­ligt och eko­no­miskt håll­bar be­folk­nings­ut­veck­ling.

●●En­ligt rap­por­ten be­hö­ver Fin­land en 0,3 pro­cen­tig år­lig be­folk­nings­ök­ning för att tryg­ga de of­fent­li­ga fi­nan­ser­na.

●●Be­folk­nings­för­bun­det har gjort två lik­nan­de rap­por­ter ti­di­ga­re, 2004 och 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.