Fin­län­da­re får fär­re barn än de öns­kar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Om Fin­lands be­folk­ning bör­jar mins­ka skul­le det bli väl­digt svårt att få de of­fent­li­ga med­len att räc­ka till pen­sio­ner och äldre­omsorg för den åld­ran­de be­folk­ning­en. En färsk rap­port ef­ter­ly­ser hög­re na­ti­vi­tet och fler in­vand­ra­re.

Fin­land be­hö­ver fler barn och en myc­ket hög­re in­flytt­ning för att be­folk­ning­en in­te ska mins­ka, vilket skul­le in­ne­bä­ra sto­ra svå­rig­he­ter för de of­fent­li­ga fi­nan­ser­na. Be­folk­nings­för­bun­det går ige­nom tio åt­gärds­punk­ter för hur Fin­land ska få en håll­bar be­folk­nings­ut­veck­ling. Hög­re na­ti­vi­tet och fler in­vand­ra­re hör till de cen­tra­las­te åt­gär­der­na.

I fjol ska­pa­des sto­ra ru­bri­ker när det fin­länds­ka ge­nom­snit­tet sjönk till 1,35 barn per kvin­na, vilket är en av de lägs­ta siff­ror­na i Eu­ro­pa. Be­folk­nings­för­bun­det stäl­ler som mål att få upp na­ti­vi­te­ten till 1,9 barn per kvin­na.

Ti­ia Sor­sa, fors­ka­re vid Be­folk­nings­för­bun­det, sä­ger att det in­te be­hö­ver va­ra svårt att upp­nå ef­tersom den siff­ran mot­sva­rar hur många barn fin­län­da­re skul­le vil­ja få. En or­sak till att fin­län­da­re får fär­re barn än de öns­kat är att folk skju­ter upp för­äld­ra­ska­pet till en för hög ål­der med tan­ke på fer­ti­li­te­ten.

– En vik­tig åt­gärd är där­för att gö­ra det me­ra loc­kan­de ock­så för stu­de­ran­de och yng­re som än­nu in­te har fast jobb att skaf­fa barn, sä­ger Sor­sa.

Be­folk­nings­för­bun­det väl­kom­nar fa­mil­je­le­dig­hets­re­for­men som re­ge­ring­en be­re­der, men Sor­sa be­to­nar ock­så vik­ten av and­ra än di­rekt po­li­tis­ka åt­gär­der för att främ­ja en po­si­tiv in­ställ­ning till barn i sam­häl­let. Här an­ser Sor­sa att me­di­er har en vik­tig roll i att ge en ny­an­se­rad bild av vad det in­ne­bär att ha barn och lyf­ta fram ock­så de po­si­ti­va si­dor­na, vid si­dan av de aspek­ter som är tyng­re.

– När fär­re män­ni­skor skaf­far barn kom­mer ock­så fär­re män­ni­skor i kon­takt med barn­fa­mil­jer och har svå­ra­re att ska­pa sig en re­a­lis­tisk bild av vad det in­ne­bär.

Höj flyk­ting­kvo­ten

Rap­por­ten be­to­nar att ökad in­vand­ring är en för­ut­sätt­ning för att vårt nu­va­ran­de pen­sions­sy­stem ska kun­na upp­rätt­hål­las. En­ligt rap­por­ten be­hö­ver net­to­in­vand­ring­en för­dubb­las.

– Det kans­ke lå­ter som väl­digt höga siff­ror, men då ska vi ock­så kom­ma ihåg att net­to­in­vand­ring­en har tre­dubb­lats se­dan vi gjor­de den för­ra be­folk­nings­rap­por­ten 2004.

Med net­to­in­vand­ring me­nar man den be­folk­nings­ök­ning som in­vand­ring­en ger ef­ter att man har dra­git av ut­flytt­ning­en ur lan­det.

Net­to­in­vand­ring­en är för till­fäl­let 15 000. I fjol flyt­ta­de 17 000 fin­län­da­re till ut­lan­det.

– I prin­cip skul­le det in­te be­hö­vas nå­gon in­vand­ring om al­la som nu flyt­tar ut­om­lands skul­le stan­na i Fin­land, men det är in­te re­a­lis­tiskt.

Sor­sa lyf­ter fram att många som flyt­tar ut­om­lands för ar­be­te el­ler stu­di­er skul­le vil­ja bo kvar i Fin­land om de kun­de hit­ta ar­bets- och stu­di­e­möj­lig­he­ter här.

– Det bor­de sät­tas in åt­gär­der för att de som vill stan­na i Fin­land ska ha för­ut­sätt­ning­ar för det.

Be­folk­nings­för­bun­det fö­re­slår åt­gär­der bå­de för att för­dubb­la flyk­ting­kvo­ten, som nu lig­ger på drygt 1 000 flyk­ting­ar om året, och åt­gär­der för att loc­ka per­so­ner hit ut­tryck­li­gen för att ar­be­ta.

Sor­sa lyf­ter ock­så fram att in­vand­ring är en frå­ga som väc­ker star­ka käns­lor och att det är vik­tigt att i ett ti­digt ske­de ord­na in­te­gre­rings­åt­gär­der – som går i bå­da rikt­ning­ar­na.

– Det är vik­tigt att den som kom­mer till ett nytt land lär sig hur det fun­ge­rar här, men ock­så att fin­län­da­re lär sig att det är frå­ga om helt van­li­ga män­ni­skor med fa­milj och ar­be­te och in­te nå­got främ­man­de att va­ra rädd för.

Sor­sa an­ser att man in­te ska ha­ka upp sig vid sta­tistik som vi­sar att per­so­ner med ut­ländsk bak­grund har läg­re sys­sel­sätt­nings­grad än and­ra fin­län­da­re.

– De som flyt­tar hit för ar­be­te och stu­di­er når snabbt upp till hög­re sys­sel­sätt­ning än fin­län­dar­na i ge­nom­snitt.

Sor­sa vill än­nu kom­men­te­ra den eko­lo­gis­ka aspek­ten av ”håll­bar be­folk­nings­ut­veck­ling”.

– Vi har räk­nat ut att fast fin­län­da­re skul­le fö­da li­te fler barn skul­le det in­te nämn­värt på­ver­ka kli­ma­tet, dels för att be­folk­ning­en är så li­ten och dels för att Fin­land he­la ti­den går mot en me­ra håll­bar livs­stil.

EM­MA STRöM­BERG/SPT

FO­TO: JE­A­NET­TE ÖST­MAN/SPT

■ Att fin­län­da­re får barn se­na­re bi­drar till att folk in­te får så många barn som de öns­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.