Di­stans­stu­di­er­na kan fort­sät­ta än­da till jul vid Åbo Aka­de­mi

Bland Åbo Aka­de­mis stu­de­ran­de har sy­ste­met med di­stans­un­der­vis­ning väckt blan­da­de käns­lor.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FO­TO MI­KAEL PIIPPO/SPT

Åbo Aka­de­mi fort­sät­ter san­no­likt med di­stans­un­der­vis­ning för störs­ta de­len av stu­de­ran­de­na än­da till jul. Den be­döm­ning­en gör Mats Lind­felt, di­rek­tör för forsk­ning och ut­bild­ning vid Aka­de­min.

Aka­de­min över­gick till di­stans­un­der­vis­ning i vå­ras för att brom­sa co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min. I maj med­de­la­de uni­ver­si­te­tet att di­stans­stu­di­er­na fort­sät­ter i höst, ut­om när det gäl­ler förs­ta årets stu­de­ran­de.

Be­slu­tet om di­stans­un­der­vis­ning gäl­ler tills vi­da­re en­dast pe­ri­od 1 som slu­tar den 23 ok­to­ber, men Lind­felt tror att sam­ma sy­stem kom­mer att va­ra i bruk he­la höst­ter­mi­nen.

– Inga be­slut har fat­tats om pe­ri­od 2, men jag för­ut­spår att vi kom­mer att fort­sät­ta med den här mo­del­len till jul. Ingen­ting ta­lar för att vi skul­le gö­ra an­norlun­da.

För­u­tom när det gäl­ler kur­ser som rik­tar sig till förs­ta årets stu­de­ran­de, de så kal­la­de gul­näb­bar­na, tillå­ter Åbo Aka­de­mi när­un­der­vis­ning i sam­band med la­bo­ra­tio­ner. Ock­så fors­ka­re som be­hö­ver la­bo­ra­to­ri­e­ut­rust­ning i sin forsk­ning får vis­tas i Aka­de­mins lo­ka­ler men störs­ta de­len av per­so­na­len har upp­ma­nats att ar­be­ta på di­stans.

Di­stans­stu­di­er tär på mo­ti­va­tio­nen

Åbo Aka­de­mis stu­de­ran­de upp­le­ver di­stans­un­der­vis­ning­en på oli­ka sätt. De som stu­de­ra­de vid Aka­de­min re­dan i fjol fick lov att för­sö­ka an­pas­sa sig till di­stans­stu­di­er i vå­ras, och det nya läså­ret bör­jar i sam­ma tec­ken.

– Jag fick vis­ser­li­gen hyf­sa­de be­tyg i vå­ras men det var li­te stres­san­de när bå­de fri­ti­den och stu­di­er­na var hem­ma. Det var svårt att lå­ta bli att tän­ka på stu­di­er­na, sä­ger Mas­ku­bör­di­ga Ilo­na Kai­ri­nen som stu­de­rar ke­mi- och pro­cess­tek­nik för tred­je året.

Vil­helm Sundstedt från Pe­der­sö­re stu­de­rar li­kaså ke­mi- och pro­cess­tek­nik för tred­je året. Han tyc­ker att di­stans­stu­di­er­na tär på stu­di­e­mo­ti­va­tio­nen.

– Mi­na be­tyg var ock­så bra i vå­ras men i ef­ter­hand har jag bör­jat fun­de­ra på om jag lär­de mig sär­skilt myc­ket. Ten­ta­mi­na fun­ge­ra­de till ex­em­pel in­te så bra på di­stans.

– Mo­ti­va­tio­nen är på en gans­ka låg ni­vå. Om man har en fö­re­läs­ning har man en or­sak att gå till uni­ver­si­te­tet. Det är in­te alls li­ka mo­ti­ve­ran­de att log­ga in på en webb­fö­re­läs­ning.

Kai­ri­nen och Sundstedt är sty­rel­se­med­lem­mar i äm­nes­för­e­ning­en Ke­mist­klub­ben vid Åbo Aka­de­mi. De sä­ger att det är bå­de dyrt och tidskrä­van­de att ord­na stu­den­te­ve­ne­mang i en­lig­het med co­ro­na­re­strik­tio­ner­na.

– Men vi mås­te helt en­kelt ord­na eve­ne­mang. Det mås­te fin­nas en ba­lans mel­lan stu­di­er­na och det öv­ri­ga stu­di­e­li­vet, sä­ger Kai­ri­nen.

Lit­te­ra­tur­ve­tar­na byt­te böc­ker

Ka­ris­bör­di­ga Ki­ra Pö­kel­mann stu­de­rar lit­te­ra­tur­ve­ten­skap för tred­je året. In­nan hon sad­la­de om till lit­te­ra­tur­ve­ten­skap stu­de­ra­de hon rys­ka i två år.

Pö­kel­mann sä­ger att om­ställ­ning­en från när­stu­di­er till di­stans­stu­di­er var job­big.

– Vid lit­te­ra­tur­ve­ten­ska­pen är vi stu­de­ran­de be­ro­en­de av vårt bok­rum där många av de böc­ker vi be­hö­ver finns. Sam­ti­digt stäng­de bib­li­o­te­ken, så det blev svårt att få tag på vis­sa böc­ker. En del böc­ker som skul­le lä­sas byt­tes där­för ut mot and­ra som var lät­ta­re att hit­ta.

– Bå­de vi stu­de­ran­de och lä­rar­na var stres­sa­de. Det var svårt, men vi lär­de oss va­ra flex­ib­la.

Pö­kel­mann är ord­fö­ran­de för lit­te­ra­tur­ve­tar­nas äm­nes­för­e­ning Pro­sa. Den­na höst har för­e­ning­en ord­nat en pick­nick för gul­näb­bar­na men i förs­ta hand för­sö­ker man hit­ta på pro­gram som kan ar­ran­ge­ras på di­stans, som till ex­em­pel bok­cirk­lar.

Hem­ma­kon­tor un­der­lät­tar

Christop­her Zit­ting från Kyrkslätt har byggt upp ett hem­ma­kon­tor i sin bo­stad för att un­der­lät­ta di­stans­stu­di­er­na. Zit­ting in­le­der sitt tred­je år vid Åbo Aka­de­mi och har or­ga­ni­sa­tion och led­ning som hu­vud­äm­ne.

– Jag an­pas­sa­de mig gans­ka snabbt till di­stans­stu­di­er­na. Det en­da mi­nu­set är egent­li­gen att man in­te får va­ra till­sam­mans med and­ra män­ni­skor på sam­ma sätt som van­ligt, sä­ger han.

– Hem­ma mås­te man ta li­te mer ini­ti­a­tiv och an­svar för att man fak­tiskt gör det man ska och del­tar i webb­fö­re­läs­ning­ar­na. I öv­rigt är den en­da skill­na­den att man in­te har si­na kom­pi­sar i när­he­ten och in­te kan frå­ga dem om man und­rar över nå­got.

Zit­ting är sty­rel­se­med­lem i äm­nes­för­e­ning­en Mer­kan­ti­la Klub­ben. För­e­ning­en ha­de en väl­komst­vec­ka för årets gul­näb­bar men ord­na­de inga of­fi­ci­el­la ef­ter­fes­ter.

Zit­ting tyc­ker att det är vik­tigt att ord­na eve­ne­mang för att un­der­lät­ta gul­näb­bar­nas in­te­gre­ring i den nya stu­di­e­mil­jön, men ock­så för att säk­ra stu­dent­för­e­ning­ar­nas fort­lev­nad.

– Det är jät­te­vik­tigt att ock­så de nya stu­de­ran­de­na ser att vi finns och får in­sikt i vad vi hål­ler på med, så att de ock­så en­ga­ge­rar sig i verk­sam­he­ten.

Ilo­na Kai­ri­nen (till väns­ter) och Vil­helm Sundstedt stu­de­rar ke­mi- och pro­cess­tek­nik för tred­je året. De sä­ger att de vis­ser­li­gen fått bra be­tyg när de stu­de­rat ■ på di­stans men att di­stans­stu­di­er­na ibland känns omo­ti­ve­ran­de.

Stu­dent­kafé­et Café Ga­doli­nia har fär­re bord än van­ligt för att gö­ra det lät­ta­re att hål­la av­stånd till and­ra män­ni­skor ■ un­der co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min.

Christop­her Zit­ting har or­ga­ni­sa­tion ■ och led­ning som sitt hu­vud­äm­ne. Han tyc­ker att han lyc­kats an­pas­sa sig väl till di­stans­stu­di­er­na. – Lä­rar­na var ock­så tvung­na att gö­ra om he­la sitt upp­lägg på gans­ka kort tid. Jag tyc­ker att de lyc­kats bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.