Kraf­tigt sti­gan­de smitt­kur­va i Storbritan­nien

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Storbritan­nien har re­gi­stre­rat 2 988 nya fall av co­ro­na­smit­ta­de, den högs­ta siff­ran se­dan 23 maj.

– Ök­ning­en av fall som vi har sett i dag är oro­an­de, sä­ger hälso­mi­nis­ter Matt Han­cock.

En­ligt Han­cock är det främst yng­re per­so­ner som smit­tats, men han var­nar för att be­te sig på ett sätt så att även äld­re per­so­ner ut­sätts för smit­to­risk.

Storbritan­nien när­mar sig 350 000 be­kräf­ta­de fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.