De som drab­bas av ned­skär­ning­ar är de som be­hö­ver hjäl­pen mest

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANDREA HASSELBLAT­T ord­fö­ran­de AN­NI­KA JANS­SON verk­sam­hets­le­da­re Mart­ha­för­bun­det SIRPA PIETIKäINE­N ord­fö­ran­de MARIANNE HE­IK­KI­Lä verk­sam­hets­le­da­re Mart­ta­li­it­to

SAMHÄLLE En­ligt Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets för­slag till näs­ta års bud­get skärs bi­dra­gen till so­ci­a­loch häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na ner med 33 pro­cent, vilket mot­sva­rar 127 mil­jo­ner eu­ro.

Vän­verk­sam­het, kris­te­le­fo­ner, grupp­verk­sam­het för en­sam­ma, kur­ser i mat­lag­ning och var­dags­han­te­ring för spe­ci­al­grup­per, ja lis­tan kan gö­ras lång. Det är många av de mest sår­ba­ra och ut­sat­ta i sam­häl­let som drab­bas om re­sur­ser­na till so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­om tred­je sek­torn mins­kar så här dras­tiskt.

Mart­ha­för­bun­det och den fins­ka sys­ter­or­ga­ni­sa­tio­nen Mart­ta­li­it­to be­dri­ver med det stöd som rik­tas till so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na bland an­nat pro­jek­ten Han­te­ra var­da­gen, Att äta till­sam­mans – mat­lust, Ar­ki su­juvak­si, Lapsi­per­hei­den ar­jen tu­ke­mi­nen, Vilppu (stär­ker fri­vil­lig­nät­verk till stöd för äld­re och barn­fa­mil­jer) och Ko­to­i­sa (stöd till kort­tids­fång­ar).

Ung­do­mar i ung­doms­verk­stä­der, ar­bets­lö­sa, fång­ar, psy­ko­so­ci­a­la grup­per, in­vandrar­grup­per, per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner, en­sam­ma äld­re och små­barns­för­äld­rar tar al­la del av det stöd och den var­dags­kun­skap som de­las.

Må­let med de ovan­nämn­da sam­häl­le­li­ga pro­jek­ten som de bå­da för­bun­den be­dri­ver är att mins­ka på ojäm­lik­he­ten i sam­häl­let och ge al­la män­ni­skor för­ut­sätt­ning­ar att le­va ett gott liv obe­ro­en­de av so­cio­e­ko­no­misk ställ­ning el­ler bak­grund. Vå­ra råd­gi­va­re i re­spek­ti­ve or­ga­ni­sa­tio­ner de­lar kun­skap, hand­le­der och ger verk­tyg för att del­ta­gar­na ska få en fun­ge­ran­de var­dag.

Av de kurs­del­ta­ga­re som del­ta­git i Mart­ha­för­bun­dets verk­sam­het an­ser 84 pro­cent att kur­ser­na in­om Han­te­ra var­da­gen har va­rit bra el­ler myc­ket bra. Sam­man­lagt 73 pro­cent av kurs­del­ta­gar­na upp­le­ver att de har lärt sig nå­got nytt un­der kur­ser­na och fö­re­läs­ning­ar­na, och 94 pro­cent upp­ger att de san­no­likt kom­mer att ut­nytt­ja den in­lär­da kun­ska­pen i fram­ti­den.

Någ­ra ci­tat ur ut­vär­de­ring­en ef­ter en fö­re­läs­ning: ”När jag flyt­tar hem­i­från vet jag hur jag ska hand­la för att spa­ra peng­ar och mat. Nu kan jag även pla­ne­ra vec­kans maträt­ter, så att det blir lät­ta­re att hand­la.” ”Vill gär­na im­ple­men­te­ra idén om att va­ra spar­sam och smart när det gäl­ler att hand­la och la­ga mat.” ”Bra in­ne­håll som många skul­le ha nyt­ta av! Jag har un­der co­ro­na­ti­den of­ta del­ta­git i on­li­ne-fö­re­läs­ning­ar och tyck­te att den­na (Fa­mil­jens eko­no­mi) var rik­tigt bra.”

Mart­ha­för­bun­det och Mart­ta­li­it­to når ge­nom den­na verk­sam­het när­ma­re 15 000 per­so­ner år­li­gen.

Tred­je sek­torn är en be­ty­dan­de väl­färds­pro­du­cent i vårt samhälle. So­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na sys­sel­sät­ter cir­ka 50 000 per­so­ner, oli­ka fri­vil­li­ga upp­går till om­kring 500 000. Un­der vå­ren väd­ja­de myn­dig­he­ter­na sär­skilt till so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­om tred­je sek­torn att in­te läm­na nå­gon en­sam. Vå­ra in­sat­ser be­höv­des.

Skul­le ned­skär­ning­ar­na i stö­det till or­ga­ni­sa­tio­ner­na bli det fö­re­slag­na kom­mer det att be­rö­ra väl­digt många män­ni­skor. De som drab­bas mest är de som be­hö­ver hjäl­pen mest. Fler kom­mer att få det svå­ra­re att kla­ra av var­da­gen och det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet kom­mer att mins­ka. Det­ta kom­mer att få ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser på lång sikt och ut­gif­ter­na för den of­fent­li­ga ser­vicen skul­le snabbt sti­ga.

Mart­ha­för­bun­det och Mart­ta­li­it­to väd­jar till be­sluts­fat­tar­na att tän­ka om och in­te skä­ra av dem som be­hö­ver det mest. Att dra ner på det fö­re­byg­gan­de och häl­so­främ­jan­de ar­be­tet kan få en rad ne­ga­ti­va och lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser. Det har vi er­fa­ren­het av se­dan gam­malt. Nu är det dags att stå upp för dem som mest be­hö­ver stöd och hjälp i sam­häl­let.

Det är upp till be­vis – är vi en väl­färds­stat el­ler in­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.