Hur hit­ta mo­ti­va­tion i ingen­ting?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - NELLY ÅBERG MA­RI­NA GRöNBLOM Helsing­fors

SKO­LA I tolv år har vi sut­tit vid en skol­bänk. Fle­ra tim­mar var­je dag. Vec­ka ut, vec­ka in. Än­da se­dan vi var sju år och sat­te fo­ten in på den förs­ta lek­tio­nen i vårt liv har vi vän­tat på den da­gen man får skri­ka sig hes på fla­ket me­dan man lyss­nar på dun­ka-dun­ka och kas­tar go­dis, och sam­ti­digt kän­ner den lju­va käns­lan av att va­ra i mål.

År 2020 har ut­an tve­kan va­rit ett krä­van­de år för al­la. Trots att vi är väl­digt tack­sam­ma över hur Fin­land har kon­trol­le­rat lä­get med co­vid19-pan­de­min tror vi in­te att nå­gon ab­i­tu­ri­ent, el­ler nå­gon av de ny­bliv­na stu­den­ter­na har tyckt att det va­rit lätt att ta sig ige­nom stu­di­er­na. Det­ta dels på grund av den brist­fäl­li­ga di­stans­un­der­vis­ning­en där många lä­ra­re in­te or­kat sat­sa till­räck­ligt, dels även på grund av det fak­tum att vi fått det som vi job­bat för än­da se­dan låg­sta­di­et bort­sli­tet rakt fram­för vå­ra ögon.

Den nya var­da­gen är fylld av ång­est och präglas av en oviss­het för vad som kom­mer att ske näst. Just nu le­ver vi i en si­tu­a­tion där vi ifrå­ga­sät­ter ifall det ens är värt att stu­de­ra till stu­dentex­a­men, ef­tersom räds­lan att den ställs in är så stor. Sko­lan må ha vid­ta­git åt­gär­der för att det­ta in­te ska ske, men det in­ne­bär ju in­te att tan­ken på ett in­ställt ab­iår för­svin­ner. Kom­mer vi att få ha penkis? Kom­mer

vi ens få sät­ta mös­san på hu­vu­det?

Att sit­ta hem­ma dag ut och dag in är in­te ba­ra trå­kigt och en­for­migt, ut­an det har även på­ver­kat vå­ra stu­di­er på ett sätt som vi in­te nå­gon­sin märkt för­ut. Att hit­ta mo­ti­va­tion till att sti­ga upp ur säng­en, sät­ta sig fram­för en skärm och stu­de­ra är näs­tan omöj­ligt då man in­te ens vet vad det är man stu­de­rar för.

Tan­ken att in­te bli be­lö­na­de för det hår­da ar­be­tet vi gjort, och fort­fa­ran­de gör var­je dag, är för jäv­lig.

Vi hop­pas att sko­lor­na och re­ge­ring­en verk­li­gen skul­le gö­ra sitt bäs­ta för sam­häl­lets ung­do­mar, så att vi skul­le få en chans att upp­le­va det som vi käm­pat för he­la vår skol­tid. För tan­ken om att in­te bli be­lö­na­de för det hår­da ar­be­tet vi gjort, och fort­fa­ran­de gör var­je dag, är för jäv­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.