Världs­et­tan Djo­ko­vic dis­kad i US Open: ”Led­sen och tom”

Han för­lo­ra­de ett ga­me och slog i fru­stra­tion en boll rakt på en lin­je­do­ma­res strup­hu­vud. Nu har världs­et­tan No­vak Djo­ko­vic dis­kats i US Open – och böt­fälls med drygt 200 000 eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

No­vak Djo­ko­vic ber om ur­säkt i ett långt in­lägg på Instagram.

”He­la den här si­tu­a­tio­nen har gjort mig väl­digt led­sen och tom”, skri­ver han någ­ra tim­mar ef­ter de när­mast uni­ka sce­ner som ut­spe­la­de sig i Flus­hing Me­a­dows i New York på sön­da­gen.

Di­rekt ef­ter att storfa­vo­ri­ten Djo­ko­vic för­lo­rat ett ga­me i egen ser­ve, som in­ne­bar att span­jo­ren Pablo Car­reño Bus­ta tog led­ning­en med 6–5 i förs­ta set, ko­ka­de det över för ser­ben.

33-åring­en slog i väg en boll i fru­stra­tion och rå­ka­de då myc­ket olyck­ligt träf­fa hal­sen på en kvinn­lig lin­je­do­ma­re som skrek till, föll ihop och fick svårt att an­das.

Ång­er­full

En ång­er­full Djo­ko­vic gick ge­nast fram för att tit­ta till lin­je­do­ma­ren – men då var det re­dan för sent för spe­la­ren. Kort där­på, ef­ter över­lägg­ning do­mar­na emel­lan, kom be­ske­det att världs­et­tan var dis­kva­li­fi­ce­rad och där­med ut­sla­gen ur grand slam-tur­ne­ring­en re­dan i den fjär­de om­gång­en.

”Ar­ran­gö­ren sa­de till mig att hon (do­ma­ren) guds­ke­lov kän­de sig okej. Jag är oer­hört led­sen över att ha vål­lat hen­ne så­dan stress. Så oav­sikt­ligt. Så fel”, be­skri­ver Djo­ko­vic hän­del­sen. Om disk­ning­en skri­ver han: ”Jag mås­te rann­sa­ka mig själv och be­ar­be­ta min be­svi­kel­se och lå­ta det här bli en läxa när jag väx­er och ut­veck­las som spe­la­re och män­ni­ska. Jag ber om ur­säkt till US Open och al­la som är för­knip­pa­de med mitt be­te­en­de.”

Do­ma­ren Sö­ren Fri­e­mel hål­ler med om att Djo­ko­vic in­te sik­ta­de mot lin­je­do­ma­ren av­sikt­ligt, men att disk­ning­en var solklar ef­tersom världs­et­tan sving­a­de i väg bol­len argt och vårds­löst.

– Hon gjor­de sig på­tag­ligt il­la. Det fanns ing­et an­nat al­ter­na­tiv, för­kla­rar han disk­ning­en, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP.

Wi­lan­der ifrå­ga­sät­ter be­slu­tet

Ett hårt be­slut, tyc­ker den svens­ke ten­nisle­gen­da­ren Mats Wi­lan­der som är ex­pert för Eu­rosport.

– Jag har ald­rig sett en så dra­ma­tisk si­tu­a­tion för­ut, sä­ger han i tv­sänd­ning­en.

– När du ser hans sving så kan man verk­li­gen ifrå­ga­sät­ta om han bor­de bli dis­kad. Han för­sö­ker in­te slå bol­len hårt, ut­an ska ba­ra slå den till­ba­ka mot hör­net. Det är ett väl­digt svårt be­slut. Mats Wi­lan­der tilläg­ger: – Hur myc­ket otur är in­te det där? Ef­ter någ­ra mi­nu­ter res­te sig do­ma­ren och klev av ba­nan, till sy­nes åter­häm­tad.

Straf­fas med bö­ter

Ef­ter be­ske­det att han var dis­kad ska­ka­de Djo­ko­vic hand med Pablo Car­reño Bus­ta, dock in­te med hu­vud­do­ma­ren, och klev av ba­nan.

Un­ge­fär en tim­me se­na­re med­de­la­de US Open på tur­ne­ring­ens hem­si­da att No­vak Djo­ko­vic, ut­ö­ver dis­kva­li­fi­ce­ring­en, straf­fas med bö­ter och mås­te be­ta­la till­ba­ka si­na pris­peng­ar som ha­de hun­nit upp­gå till 250 000 dol­lar. Dess­utom tap­par han si­na in­tjä­na­de rank­nings­po­äng.

En­ligt AFP är Djo­ko­vic blott den tred­je spe­la­ren nå­gon­sin i grand slam-sam­man­hang att dis­kva­li­fi­ce­ras i herrsing­el. Det­ta har ti­di­ga­re hänt John McEn­roe i Austra­li­an Open 1990 och Ste­fan Kou­bek i Frans­ka mäs­ter­ska­pen 2000.

Djo­ko­vic ja­ga­de sin 18:e grand slam-ti­tel i US Open, nå­got han ha­de ex­tra god chans att lyc­kas med ef­tersom bå­de Ro­ger Fe­de­rer (20 tit­lar) och Ra­fael Na­dal (19) sak­nas i årets start­fält.

”Gjor­de sitt jobb”

En som där­e­mot gått vi­da­re i tur­ne­ring­en är Alex­an­der Zve­rev som ti­di­ga­re be­seg­ra­de Ale­jandro Da­vi­do­vich Fo­ki­na i tre ra­ka set – och den fem­te­see­da­de tys­ken li­der med Djo­ko­vic.

– Han slog en ten­nisboll. Det är väl­digt otur­ligt att han träffar lin­je­do­ma­ren och sär­skilt var på hen­ne han träf­fa­de, sä­ger Zve­rev en­ligt AFP.

– Det finns reg­ler för det här. Jag tyc­ker att do­mar­na ba­ra gjor­de sitt jobb. Väl­digt otur­ligt för No­vak, sä­ger Zve­rev, som i en even­tu­ell se­mi­fi­nal ha­de ris­ke­rat få mö­ta Djo­ko­vic.

FO­TO: AL BELLO

No­vak Djo­ko­vic dis­ka­des i US Open ef­ter att ha träf­fat en lin­je­do­ma­re med en boll han slog i väg i vre­des­mod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.