Hra­decky, Ka­ma­ra och Oja­la ut­märk­te sig

En för­lust och en se­ger. Med li­te bätt­re skär­pa kun­de Fin­land ha in­lett Na­tions Le­a­gue med fy­ra el­ler sex po­äng. En se­ger mot Ir­land och för­lust mot Wa­les be­ty­der än­då att Fin­land är med i ra­cet om grupp­se­gern i Na­tions Le­a­gue. HBL be­tyg­sät­ter spe­lar­na so

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

Lu­kas Hra­decky 8

Ut­märkt som van­ligt. Nä­ra att hål­la nol­lan i bå­da mat­cher­na. Le­ver­ku­sen­stjär­nan har säl­lan en då­lig dag på job­bet. Chel­sea, som löpt amok på trans­fer­mark­na­den, är i be­hov av en på­lit­lig förstamål­vakt. Hra­decky skul­le kos­ta nå­gon­stans runt 20 mil­jo­ner eu­ro och vo­re en yp­per­lig värv­ning av Lon­don­klub­ben.

Niko­lai Al­ho 7

Al­ho har all­tid va­rit ut­märkt fram­åt. Bak­åt har han bli­vit allt säk­ra­re med åren och HJK-bac­ken är ett starkt al­ter­na­tiv till en per­ma­nent plats i star­tel­van. I syn­ner­het om och då Fin­land stäl­ler upp med tre mitt­bac­kar.

Ju­ha­ni Oja­la 7

Spe­la­de upp sig i mitt­backs­hi­e­rar­kin via två täm­li­gen so­li­da in­sat­ser. Oja­la vi­sa­de att Fin­land in­te står och fal­ler med her­rar Araju­u­ri och To­i­vio som sak­na­des. Sä­ker och stark. Spe­lar en­kelt och smart.

Leo Vä­i­sä­nen 6

Elfs­borg­bac­ken var för det mesta bra och suc­cén i All­svens­kan är ing­en till­fäl­lig­het. Stod för en rik­tig youtu­be­miss mot Wa­les och den stolp­träf­fen lär bli en lång­va­rig vi­ral hit. Nä­ra en or­di­na­rie plats.

Da­ni­el O’Shaug­nes­sy 6

HJK-bac­ken tap­pa­de Ki­ef­fer Mo­o­re i Wa­les­mat­chen och den mis­sen kos­ta­de Fin­land al­la po­äng. In­te alls då­lig, men än­då sna­rast ett kom­ple­ment, åt­minsto­ne tills­vi­da­re.

Nicho­las Hämälä­i­nen 7

In­hopp mot Wa­les, från start mot Ir­land. Rik­tigt bra på sin kant. QPR-spe­la­ren har snabb­he­ten och tek­ni­ken som krävs.

Je­re Uro­nen 6

In­te så bra som han bru­kar va­ra. Gi­ven då Fin­land stäl­ler upp med 4–4–2, i for­ma­tio­nen 3–5–2 el­ler 5–3–2 ha­de han svå­ra­re att hit­ta sin roll.

Il­ma­ri Nis­ka­nen 6

Stund­tals bra fram­åt mot Wa­les, i de­fen­si­ven ha­de han pro­blem. Är så of­fen­sivt ori­en­te­rad att han ibland för­iv­rar sig och går bort sig i för­sva­ret.

Tim Sparv 6

Ringros­tig kap­ten som vis­ser­li­gen spe­la­de upp sig nå­got mot Ir­land. Ha­de pro­blem med pass­nings­spe­let.

Jo­ni Kau­ko 6

Med Kau­ko vet man vad man får. At­ti­ty­den är all­tid förs­ta­klas­sig. Ha­de en svår kväll mot ett tätt spe­lan­de Wa­les.

Glen Ka­ma­ra 8

Dy­na­mon som all­tid ver­kar ha en lös­ning ut­tänkt på för­hand. En två­vägsmitt­fäl­ta­re av klass. Oer­hört fint spel­sin­ne. Märk­ligt om han blir kvar i Rang­ers den­na sä­song. Stark i krop­pen på rätt sätt.

Ro­bert Tay­lor 7

Fått myc­ket spel­tid i nors­ka Brann och 25-åring­en vi­sa­de mot Ir­land att han i all­ra högs­ta grad vill ha en per­ma­nent plats i lands­la­gets star­tel­va. Snabb, tek­nisk och med ett fint pass­nings­re­gis­ter. Rik­tigt bra i spe­let upp­åt.

Tho­mas Lam

Hop­pa­de in med kvar­ten kvar mot Wa­les.

Fred­rik Jen­sen 7

In­hopp mot bå­de Wa­les och Ir­land. Mot Ir­land be­höv­de han drygt tio se­kun­der på sig för att av­gö­ra.

Augsburg­spe­la­ren ska va­ra en man för star­tel­van. Nu skul­le det gäl­la att hål­las frisk en hel sä­song.

Pyry So­i­ri

Fick fem mi­nu­ter mot Wa­les.

Te­e­mu Puk­ki 6

De ma­gis­ka av­slu­ten ly­ser med sin från­va­ro. In­te gjort mål i täv­lings­mat­cher på över ett halv­år. Bor­de de­fi­ni­tivt ha gjort mål mot Ir­land. Mot Wa­les var han helt ofar­lig. Be­hö­ver någ­ra mål i Nor­wich för att få till­ba­ka själv­för­tro­en­det.

Jo­el Po­h­jan­pa­lo 7

”Dang­er” är frisk och det är det vik­ti­gas­te. Ser­ve­ra­de Leo Vä­i­sä­nen en fan­tas­tisk boll mot Wa­les. Mot Ir­land var han ble­ka­re. Stark och fram­fu­sig i straff­om­rå­det.

In­tres­sant att se vil­ken hans roll blir i Le­ver­ku­sen. Vol­land och Ha­vertz har läm­nat och det kan un­der­lät­ta för Po­h­jan­pa­lo.

Rasmus Kar­ja­lai­nen

Fick hop­pa in på stopp­tid mot Ir­land.

LEHTIKUVA FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/

Glen Ka­ma­ra tog som van­ligt för sig i lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.