Ly­dia Sand­gren

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ål­der: 33 år.

● Fa­milj: För­äld­rar och sex sys­kon. Mor­mor var fin­lands­svens­ka, bör­dig från Helsing­fors, och hon be­tyd­de myc­ket för min kre­a­ti­va ut­veck­ling.

Kar­riär: Psy­ko­log och för­fat­ta­re.

● Ak­tu­ell: Med de­but­ro­ma­nen Sam­la­de verk (Al­bert Bon­ni­ers för­lag). Ro­ma­nen ut­kom i vå­ras.

Tips för Gö­te­borgs­re­se­nä­ren:

● Driv gär­na runt till fots men det krä­ver bra pro­me­nads­kor. Är man su­gen på ute­liv fö­re­slår jag Lin­nésta­den och dess ut­bud av kafé­er och re­stau­rang­er och är man in­tres­se­rad av kul­tur re­kom­men­de­rar jag Gö­te­borgs konst­mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.