In­tegri­tet krävs när Aka­de­mi­en gör nya in­val

När Svens­ka Aka­de­mi­en åter­upp­tar sitt ar­be­te ef­ter som­ma­ren står va­let av två nya le­da­mö­ter högst upp på dag­ord­ning­en. Fin­lands­svens­ka Jo­han­na Kol­jo­nen är ett av de namn som fö­reslås.

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Knappt ha­de Svens­ka Aka­de­mi­en bli­vit full­ta­lig igen ef­ter de många av­hop­pen till följd av kri­sen, in­nan två sto­lar åter­i­gen ga­pa­de tom­ma.

I hös­tas gick den mång­å­ri­ge le­da­mo­ten Gö­ran Mal­mqvist bort och i vå­ras var det Kristi­na Lugn som gick ur ti­den. Två sto­lar ska fyl­las, men av vem? För­fat­ta­ren Ola Larsmo me­nar att myc­ket av Aka­de­mi­ens ar­be­te fort­satt hand­lar om att kom­ma på föt­ter och att väl­ja män­ni­skor med stor in­tegri­tet.

– Vad man än tyc­ker om hur de age­rat hit­tills – al­la är väl kri­tis­ka – så be­hö­ver vi den här in­sti­tu­tio­nen. Den mås­te fun­ge­ra, den mås­te va­ra se­ri­ös. ”They ha­ve to get their shit to­get­her” som man sä­ger på eng­els­ka, sä­ger Ola Larsmo.

”Noll pro­cent kor­rup­ta”

Pa­trik Lund­berg, för­fat­ta­re, jour­na­list och vice ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges För­fat­tar­för­bund, fö­re­slår en över­sät­ta­re på den ena sto­len och en aka­de­mi­ker på den and­ra, när­ma­re be­stämt över­sät­ta­ren John Swe­den­mark och lit­te­ra­tur­pro­fes­sorn An­ne­lie Bränn­ström-Öhman.

– De är upp­styr­da, ge­nom­lit­te­rä­ra och su­per­kom­pe­ten­ta. Det är ord­ning och re­da på de här per­so­ner­na och de är noll pro­cent kor­rup­ta. An­ne­lie Bränn­ström-Öhman är verk­sam vid Umeå uni­ver­si­tet och bo­satt i Umeå, och det finns in­te så många norr­län­ning­ar i Aka­de­mi­en.

Sa­ra Ab­dol­la­hi, kri­ti­ker och kul­tur­skri­bent samt ti­di­ga­re chefre­dak­tör för tid­ning­en För­fat­ta­ren, vill gär­na se att po­e­ten An­na Hall­berg tar över Kristi­na Lugns plats.

– Jag skul­le in­te sä­ga att hon dik­tar i sam­ma tra­di­tion men hon har ock­så li­te det här sät­tet att blan­da iro­ni med all­var, och ett sätt att trixa med språ­ket. Hon har ock­så en bild­nings­tyngd och i sin kri­ti­ker­gär­ning har hon all­tid för­sva­rat po­e­sin, sä­ger Sa­ra Ab­dol­la­hi och på­pe­kar att det vo­re lämp­ligt med nå­gon som be­härs­kar ki­ne­sis­ka för att fyl­la tom­rum­met ef­ter Gö­ran Mal­mqvist och hop­pas i så fall på för­fat­ta­ren Chen Mai­ping.

Ing­e­la Strand­berg tror hon ock­så kan kom­ma på tal för nå­gon av sto­lar­na.

– Hon skri­ver i mo­der­nis­tisk tra­di­tion i sam­ma an­da som Wer­ner Aspen­ström, myc­ket om na­tu­ren. En sen­ti­da ro­man­ti­ker. Att hon in­te är Stock­holms­ba­se­rad tror jag ock­så är en för­del.

”Tu­sen­watts­blick och hjär­na”

Kul­tur­jour­na­lis­ten och kri­ti­kern Gu­nil­la Kindstrand skul­le gär­na se för­fat­tar­na Tor­björn Elen­sky och Le­na An­ders­son som nya le­da­mö­ter i Aka­de­mi­en:

– De är i or­dets rät­ta be­mär­kel­se in­tel­lek­tu­el­la för­fat­ta­re med orädd blick på om­värl­den. De har bå­da en im­po­ne­ran­de be­lä­sen­het och en stor och om­vitt­nad in­tegri­tet.

Inge­mar Fasth, konst­när­lig le­da­re för Lit­te­ra­tursce­nen på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm fö­re­slår den fin­lands­svens­ka för­fat­ta­ren och kri­ti­kern Jo­han­na Kol­jo­nen.

– Hon är in­tres­sant tyc­ker jag. Hon är en bred in­tel­lek­tu­ell som har stu­de­rat i Ox­ford och Cam­bridge men som ock­så är kun­nig i po­pu­lär­kul­tur. Hon har en tu­sen­watts­blick och en li­ka upp­lyst hjär­na.

Ma­de­lai­ne Le­vy, lit­te­ra­tur­re­dak­tör på Svens­ka Dag­bla­det, har fle­ra för­slag. Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri, Ale­jandro Lei­va Weng­er och Lot­ta Ols­son är någ­ra av nam­nen hon hop­pas på, men ro­li­gast tyc­ker hon att det vo­re om Aka­de­mi­en tar in för­fat­ta­ren och krö­ni­kö­ren Lin­da Skug­ge.

– Hon är den som verk­li­gen skul­le ska­ka om all­ting. Jag vet få män­ni­skor som lä­ser så enormt myc­ket och som dess­utom själv gör nå­got all­de­les eget med det svens­ka språ­ket, sä­ger Ma­de­lai­ne Le­vy.

VIK­TOR AN­DERS­SON, ERI­KA JO­SEFS­SON, KRISTOF­FER VI­I­TA/TT

FO­TO: HEN­RIK MONT­GO­ME­RY/TT

Jo­han­na Kol­jo­nen bor­de bli ak­tu­ell som le­da­mot i Svens­ka Aka­de­mi­en, om Inge­mar Fasth på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern får be­stäm­ma.

FO­TO: JO­NAS EKSTRöMER/TT

Från väns­ter Per Wäst­berg, nu­me­ra bort­gång­na Kristi­na Lugn och Kjell Espmark vid Svens­ka Aka­de­mi­ens år­li­ga hög­tids­sam­man­komst i Sto­ra börs­sa­len i Börs­hu­set i Stock­holm 2017.

FO­TO: LI­SA ARFWIDSON/SVD-TT

För­fat­ta­ren och krö­ni­kö­ren Lin­da Skug­ge vo­re ett ovän­tat val av le­da­mot för Svens­ka Aka­de­mi­en, men fö­reslås av Svens­ka Dag­bla­dets lit­te­ra­tur­re­dak­tör.

HEN­RIKS­SON/TT FO­TO: JA­NE­RIK

Kan för­fat­ta­ren Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri va­ra en po­ten­ti­ell ny le­da­mot när Svens­ka Aka­de­mi­en fyl­ler si­na tom­ma sto­lar?

FO­TO: STAF­FAN LöWSTEDT/TT

För­fat­ta­ren Le­na An­ders­son nämns som en po­ten­ti­ell kan­di­dat för Svens­ka Aka­de­mi­ens tom­ma sto­lar.

FO­TO: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

Aka­de­mi­le­da­mo­ten Gö­ran Mal­mqvist fo­to­gra­fe­rad in­för sin 95-års­dag i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.