3 mil­jo­ner i co­ro­na­stöd till kul­tu­ren i Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Helsing­fors stads kul­tur- och bib­li­o­teks­sek­tion fat­ta­de i tors­dags be­slut om att be­vil­ja 3 mil­jo­ner eu­ro i tilläggs­bi­drag till det själv­fi­nan­si­e­ra­de fria kul­tur­fäl­tet som fal­ler ut­an­för stat­san­dels­sy­ste­met.

Peng­ar­na be­vil­jas för verk­sam­hets­å­ren 2020–2021 och ska an­vän­das till att upp­rätt­hål­la kul­tur­verk­sam­he­ten och an­pas­sa den till de rå­dan­de re­strik­tio­ner­na och publik­bort­fal­let. An­sök­nings­ti­den in­leds ome­del­bart och peng­ar­na be­vil­jas i no­vem­ber.

Re­gi­stre­ra­de sam­fund som för­e­ning­ar, fö­re­tag, stif­tel­ser, an­delslag och ak­tie­bo­lag kan an­sö­ka om un­der­stö­det. Det är in­te av­sett för pri­vat­per­so­ner, en­skil­da konst­nä­rer el­ler ore­gi­stre­ra­de ar­bets­grup­per. In­te hel­ler om­fat­tas läro­an­stal­ter el­ler ak­tö­rer som ägs av Helsing­fors stad el­ler som hör till stads­kon­cer­nen av stö­det.

Peng­ar­na kom­mer att för­de­las så att de till­de­las sö­kan­de som in­te re­dan fått be­ty­dan­de bi­drag med an­led­ning av co­ro­nakri­sen.

Re­dan i vå­ras be­vil­ja­de Helsing­fors stad på grund av co­ro­nakri­sen ex­trastöd till kul­tur-, mo­tions- och ung­doms­verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.