Vil­la Gyl­len­berg stängs i över ett år för om­bygg­nad

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Vil­la Gyl­len­berg stäng­er söndag kväll den 11 ok­to­ber då den på­gåen­de ut­ställ­ning­en Vägen till dold kun­skap av­slu­tas. Mu­se­et öpp­nar igen i bör­jan av 2022.

Vid års­skif­tet in­leds en om­fat­tan­de om­bygg­nad av hem- och konst­mu­se­et Vil­la Gyl­len­berg på Gra­nö i Helsing­fors. Mu­se­ets föråld­ra­de hus­tek­nik upp­da­te­ras och sam­ti­digt får mu­se­et en till­bygg­nad för att mot­sva­ra det väx­an­de be­sö­ka­ran­ta­lets be­hov.

An­ta­let be­sö­ka­re på Vil­la Gyl­len­berg har un­der de se­nas­te åren ökat. För tio år se­dan ha­de mu­se­et 3 000 be­sö­ka­re om året, 2019 ha­de an­ta­let sti­git till 28 500, vilket var en ök­ning med 60 pro­cent jäm­fört med året in­nan. Mu­se­ets nu­va­ran­de in­gång har där­för bli­vit för li­ten, och även mu­se­ets kring­verk­sam­het krä­ver stör­re lo­ka­ler. Den drygt hund­ra kvadrat­me­ter sto­ra till­bygg­na­den kom­mer att få en ny in­gång, bil­jett­för­sälj­ning och en mu­sei­bu­tik. Även ut­ställ­nings­lo­ka­ler­na kom­mer att upp­da­te­ras tek­niskt.

Ane och Sig­ne Gyl­len­bergs for­na hem bygg­des 1938 och gal­le­ri­de­len med plats för ut­ställ­ning­ar öpp­na­des 1980.

FO­TO: VIL­LA GYL­LEN­BERG / TOMI PARKKONEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.