Fin­län­da­re kö­per mat för någ­ra da­ga­ri ta­get

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

Den­na vec­ka fi­ras spill­vec­kan då matsvin­net i var­da­gen upp­märk­sam­mas. Bätt­re pla­ne­ring i de fin­länds­ka hus­hål­len skul­le mins­ka matsvin­net av­se­värt.

När­ma­re sju av tio fin­län­da­re kö­per mat för en­dast någ­ra da­gar i ta­get, även om många skul­le vil­ja gö­ra mer väl­pla­ne­ra­de ma­tin­köp för att mins­ka mäng­den matsvinn. Det här fram­går av en un­der­sök­ning som Kan­tar ge­nom­fört på upp­drag av nät­han­dels­bo­la­get Mats­mart, som säl­jer va­ror som an­nars skul­le ris­ke­ra att bli svinn. I un­der­sök­ning­en del­tog 1 020 fin­län­da­re.

I dag in­leds den landsom­fat­tan­de spill­vec­kan som vill upp­märk­sam­ma matsvinn i var­da­gen. En bra för­hands­pla­ne­ring är ett av de vik­ti­gas­te sät­ten att mins­ka på de pri­va­ta hus­hål­lens matsvinn.

”Att när­ma­re 70 pro­cent av fin­län­dar­na en­dast kö­per mat för någ­ra da­gar fram­åt kan va­ra en be­ty­dan­de or­sak till att pri­vat­hus­hål­lens matsvinn år­li­gen upp­går till i ge­nom­snitt 20–25 ki­lo per per­son. Bra pla­ne­ring är A och O – ju bätt­re pla­ne­ring man gjort på för­hand in­för den kom­man­de vec­kans mål­ti­der, desto stör­re

an­del av den in­köp­ta ma­ten blir ock­så använd”, sä­ger Mi­chae­la Böc­kel­man på Mats­mart i Fin­land i ett press­med­de­lan­de.

I un­der­sök­ning­en upp­gav 28 pro­cent av fin­län­dar­na att de kö­per mat för he­la vec­kan på en gång. I un­der­sök­ning­en frå­ga­des ock­så om vil­ka me­to­der fin­län­dar­na skul­le va­ra be­red­da att ta till för att mins­ka matsvin­net. Drygt hälf­ten av re­spon­den­ter­na sva­ra­de att de strä­var ef­ter att till­re­da rätt mängd mat och att bätt­re pla­ne­ra si­na ma­tin­köp och mål­ti­der på för­hand.

FO­TO: SO­FIA WESTERHOLM/SPT

■ När­ma­re 70 pro­cent av fin­län­dar­na kö­per mat för en­dast någ­ra da­gar fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.