Int e det lätt …

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - BERRA LINDELL

Män­ni­skor har ett be­hov av att träf­fas, en del stör­re and­ra mind­re. Fin­län­da­re i snitt mind­re. Kans­ke. Men ock­så vi vill allt emel­lanåt kom­ma ut ur hålor­na och rå­kas när vi är uttrå­ka­de.

För­ut lär man i Helsing­fors ha stämt träff un­der Stock­manns kloc­ka. Nu­me­ra går det li­te mer elektro­niskt till, de som in­te ids el­ler får till det på tra­di­tio­nellt vis upp­sö­ker med tind­ran­de ögon Tin­der i hopp om att träf­fa på den för­träff­li­ga. För träf­fas skall det. Vis­sa har rent av så stort be­hov be­träf­fan­de träffar att de bry­ter mot be­söks­för­bud. Dem vill ing­en träf­fa, för då kan trå­kig­he­ter in­träf­fa. Men så in­träf­fa­de co­ro­nan och ställ­de till det.

Folk fick in­te träf­fas på job­bet, sko­le­le­ver fick in­te ha sko­lan som träff­punkt.

Stu­dent­fes­ter, som­mar­fes­ter och fest­li­ga fes­ti­va­ler mås­te av­bo­kas och in­stäl­las. Och nylän­ning­ar blev re­na pes­ten, så dit for den lan­de­fes­ten.

In­te hel­ler släkt­träf­far re­kom­men­de­ra­des. Men i mång­as ögon var det kans­ke än­då en lätt­nad. Ni har väl hört den för­träff­li­ga och träff­säk­ra julsång­en Ju­li­gen (jo, det skrivs ihop) med den svens­ka rap­grup­pen Just D (och här av­ses en form av sång, in­te ef­ter­dy­ning­ar­na av en sen mid­dag): ... och vid tolv kom he­la släk­ten. Min mor­far och min fas­ter och hen­nes man med an­de­dräk­ten. Dom tvinga en till dans. Och mas­sa an­nat trams. Sen grä­la dom om vik­ten av att hål­la sams.

Ny­li­gen fick vi ock­så ta del av vetska­pen att slotts­ba­len med bå­len i år in­te blir av på nor­malt vis. Ka­ta­stro­fen drab­bar visst någ­ra tu­sen som in­te får vi­sa upp sig. Dit far klän­ning­ar­na, den ena för­träff­li­ga­re än den and­ra, och de­mon­stran­ter­na blir in­te hel­ler an­träff­ba­ra ut­an­för. Ing­et är som förr.

Dy­likt är ett hårt slag för en del av fol­ket, dock en lätt­nad för den miss­unn­sam­ma de­len. Jag fann där­för an­led­ning att skri­va ner någ­ra ra­der: Nu bör vi pa­u­sa från att träf­fas ma­nu­ellt ba­ra via so­me, snällt och vir­tu­ellt. Knap­past blir det hel­ler väl­dans ak­tu­ellt med nåt ex­tra lyx­igt fint och spe­ci­ellt då slotts­ba­len blir ban­tad, myc­ket av­be­ställt och de bjud­na skall trak­te­ras mask-in­ellt av Sau­li och fru Jen­ni i nåt kli­niskt tält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.