DET HÄN­DE Då

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TT

För 20 år se­dan, 2000, bloc­ke­ra­de frans­ka lång­tra­dar­chauf­fö­rer tra­fi­ken på fle­ra stäl­len i nord­väst­ra Frank­ri­ke för att pro­te­ste­ra mot höj­da bräns­le­pri­ser. Ol­je­la­ger och -raf­fi­na­de­ri­er spär­ra­des av och vid tu­rist­må­let Mont Saint Michel fick en­dast 30 bi­lar i halv­tim­men pas­se­ra.

För 25 år se­dan, 1995, ena­des ut­ri­kesmi­nist­rar­na från Bosni­en, Kro­a­ti­en och rest-Ju­go­sla­vi­en (da­gens Ser­bi­en, Mon­te­negro och Ko­so­vo) om att Bosni­en-Her­ce­go­vi­na skul­le be­trak­tas som en själv­stän­dig stat. Den nya re­pu­bli­ken skul­le de­las i en kro­a­tisk-mus­limsk fe­de­ra­tion och en an­nan del styrd av ser­ber. Stri­der mel­lan den mus­limsk-kro­a­tis­ka ko­a­li­tio­nen och bosni­en­ser­ber­na ra­sa­de dock fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.