Borg­mäs­tar­na ord­nar vir­tu­ell regn­bågsaf­ton

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Nu på­går Pri­de­vec­kan och på tis­da­gen ord­nar Helsing­fors stad nå­got som kal­las regn­bågsaf­ton för in­vå­nar­na. Då ska borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri och de bi­trä­dan­de borg­mäs­tar­na be­rät­ta om hur sta­den främ­jar sex­u­el­la mi­no­ri­te­ters rät­tig­he­ter.

”I år är te­mat för pri­de­vec­kan fö­re­bil­der. I al­la sam­man­hang, men spe­ci­ellt på ar­bets­plat­ser, bor­de al­la få kän­na sig upp­skat­ta­de och del­ak­ti­ga”, sä­ger Jan Va­paavu­o­ri i ett press­med­de­lan­de.

”På den punk­ten vill vi fö­re­gå med gott ex­em­pel. Det finns ing­en plats för hat i Helsing­fors, och det här bud­ska­pet mås­te spri­das vitt och brett.”

Un­der regn­bågsaf­to­nen är tan­ken att in­vå­nar­na ska få kom­ma till tals och fö­ra fram sin egen åsikt till be­sluts­fat­tar­na.

Eve­ne­mang­et på­går mel­lan kloc­kan 18 och 19 i Stads­hu­set. Det finns en­dast 40 plat­ser, och de fylls en­ligt prin­ci­pen först till kvarn. Regn­bågsaf­to­nen sänds di­rekt på Helsingfor­skanalen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.