Tre torg på varand­ra

Det på­går ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar i hjär­tat av Helsing­fors, på Se­nat­stor­get. Bland fyn­den finns många små­fö­re­mål från 1700-ta­let – gla­se­rat pors­lin, brons­knap­par, mynt och ge­värsku­lor. De sto­ra fyn­den vän­tas dy­ka upp först näs­ta vec­ka.

Hufvudstadsbladet - - News - PET­RA MIETTINEN pet­ra.miettinen@ksf­me­dia.fi

Un­der Se­nat­stor­get göm­mer sig fle­ra la­ger av kul­ler­ste­nar, ett be­vis på att det fun­nits mark­nads­plat­ser på sam­ma stäl­le i fle­ra hund­ra år. Någ­ra stör­re fynd har In­ka Sal­li­nen och Mai­ja Ho­lap­pa än­nu in­te gjort i de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar som på­går vid Se­nat­stor­get. Or­sa­ken till att man nu ut­fors­kar kul­tur­lag­ren där är att sta­den ska för­nya tor­gets be­lys­ning.

Helsing­fors stad för­ny­ar be­lys­ning­en på Se­nat­stor­get. De nu­va­ran­de lykt­stol­par­na tas ner och i stäl­let reser man sex sto­ra pe­la­re med be­lys­ning, tre på var kant, sett från kyrk­trap­pan. Sam­ti­digt pas­sar man på att un­der­sö­ka om­rå­det där pe­lar­na ska stå.

– Vi kom­mer att grä­va ut de sex ru­tor­na på fem gång­er fem me­ter ner till ett par me­ters djup, ge­nom al­la kul­tur­la­ger där vi hit­tar spår av män­ni­sko­hän­der. Hit­tills har vi främst hit­tat små fö­re­mål, som kop­par­slan­tar och kärl, så­dant som man kan för­vän­ta sig att det lig­ger på en gam­mal mark­nads­plats, sä­ger över­in­ten­dent Ma­ri­an­na Ni­uk­ka­nen på Mu­sei­ver­ket.

Helsing­fors cent­rum flyt­ta­des från Gam­mel­stads­for­sen till Est­näs på 1640-ta­let och se­dan dess har det fun­nits ett torg på den plats där Se­nat­stor­get nu finns. Till en bör­jan var det en myc­ket mind­re mark­nads­plats än i dag.

– Den älds­ta be­va­ra­de kar­tan över om­rå­det är från 1700-ta­let. Då låg Stor­tor­get på den öst­ra sidan av da­gens torg och in­till det har fun­nits åt­minsto­ne fy­ra oli­ka råd­hus, un­der oli­ka ti­der vis­ser­li­gen, för sta­den eld­här­ja­des of­ta och ibland brann ock­så råd­hu­set ned, förklarar Ni­uk­ka­nen.

I mit­ten av tor­get fanns bo­stads­hus, där bod­de bor­ga­re och andra väl­bär­ga­de stads­bor, men det om­rå­det kom­mer man in­te alls att un­der­sö­ka nu.

– På Se­nat­stor­gets väst­ra kant finns det ar­ke­o­lo­giskt sett in­tres­san­tas­te om­rå­det. Där stod kyr­kan och be­grav­nings­plat­sen. I prin­cip al­la helsing­for­sa­re som dog fram till 1790-ta­let finns be­grav­da där, så vi kom­mer att hit­ta en hel del kvar­le­vor ef­ter dem, be­rät­tar Ma­ri­an­na Ni­uk­ka­nen.

Ut­gräv­nings­as­si­sten­ten Sar­ri Su­ort­ti har sor­te­rat de fynd som hit­tills hit­tats un­der Se­nat­stor­get i pryd­li­ga as­kar och på­sar.

– Min fa­vo­rit är de här två små knapp­nå­lar­na. Ma­te­ri­a­let är än så länge oklart, de ska se­na­re ren­gö­ras och ka­ta­lo­gi­se­ras, men de är så skö­ra att vi mås­te för­va­ra dem i kyl­skåp, sä­ger Su­ort­ti och vi­sar upp en plast­på­se med da­tum och plats skri­vet ut­an­på.

Jord­må­nen un­der tor­get är sur, så det dy­ker upp yt­terst li­te fö­re­mål i tyg och andra ned­bryt­ba­ra äm­nen. I fynd­lå­dan finns ba­ra en kort rep­stump och en smuts­brun tyg­bit. Där­e­mot finns det gott om pors­lins­bi­tar, sten­gods, slan­tar och krit­pi­por.

– Pi­por­na här­stam­mar från Hol­land, Sve­ri­ge och Eng­land, men på en av dem finns ock­så stäm­peln Al­mqvist, det lär ha fun­nits en krit­fa­brik med det nam­net i slu­tet av 1700-ta­let, sä­ger Su­ort­ti.

Mynt är all­tid in­tres­san­ta fynd, för de är of­ta väl­be­håll­na, man kan till och med lä­sa år­ta­let på många. Med hjälp av mynt kan man fast­stäl­la tids­pe­ri­o­der. De slan­tar som man nu hit­tat är från den svens­ka ti­den, med tre tyd­li­ga kro­nor på ena sidan.

De ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na på Se­nat­stor­get på­går till och med ok­to­ber. Näs­ta vec­ka flyt­tar job­bet till om­rå­det fram­för uni­ver­si­te­tets hu­vud­bygg­nad. Där räk­nar Mu­sei­ver­kets per­so­nal med att man gör stör­re fynd.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

■ Hit­tills har ut­gräv­nings­as­si­sten­ten Sar­ri Su­ort­ti fått mest små­sa­ker att sor­te­ra. En del av sten­god­set är enk­la var­dags­kärl, men här finns ock­så bi­tar av fi­na­re gla­se­rat pors­lin, ha­gel och en bit av en ka­kel­ugn.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

■ Det ver­kar ha fun­nits åt­minsto­ne tre oli­ka torg i öst­ra kan­ten av Se­nat­stor­get un­der oli­ka ti­der. Gam­la kul­ler­ste­nar har täckts med sand och ny sten­be­lägg­ning. In­ka Sal­li­nen och Ma­ria Ron­ka­nen grä­ver sig nedåt i kul­tur­lag­ren me­dan Mai­ja Ho­lap­pa do­ku­men­te­rar ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.