Smitt­sprid­ning­en ökar snabbt i Helsing­fors

Nu re­a­ge­rar myn­dig­he­ter­na – mun­skydd på allt fler stäl­len

Hufvudstadsbladet - - News - HBL-SPT

Om epi­de­min tar fart i en re­gi­on kan en ny, strik­ta­re re­kom­men­da­tion om mun­skydd an­vän­das för att be­käm­pa smitt­sprid­ning­en. Det upp­gav In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd på tors­da­gen.

Re­ak­tio­ner­na lät in­te vän­ta på sig. Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri upp­ger att hu­vud­stads­re­gi­o­nen upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na. Där­för ska gym­na­si­e­e­le­ver, stu­den­ter, be­sö­ka­re på bib­li­o­tek och många fler snart upp­ma­nas bä­ra mun­skydd.

– Vi gör det här för att in­te be­hö­va va­ra tvung­na att stänga ner samhället igen, som i vå­ras. Se ba­ra på Madrid, där har hälf­ten av al­la pa­ti­en­ter på sjuk­hus co­vid-19. Det här är fö­re­byg­gan­de, men det är dags age­ra nu, sä­ger bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen, som an­ser att si­tu­a­tio­nen är oro­väc­kan­de.

– I som­ras kun­de vi se rap­por­ter på cir­ka fem nya co­rona­fall per dag. För ett par vec­kor se­dan var det dag­li­ga an­ta­let cir­ka tret­tio och nu lig­ger an­ta­let kring 60, sä­ger över­läka­re Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har re­gi­stre­rat 14,4 nya co­rona­fall per 100 000 in­vå­na­re i Fin­land de se­nas­te två vec­kor­na. Re­pro­duk­tions­ta­let, som mä­ter hur snabbt smit­tan spri­der sig, är för när­va­ran­de 1,25.

Si­tu­a­tio­nen är tills vi­da­re in­te li­ka kri­tisk som un­der vå­ren, men an­de­len po­si­ti­va co­ro­na­test har de se­nas­te vec­kor­na ökat från 0,2 till 0,7 pro­cent. Smit­tan sprids nu i så kal­la­de klus­ter i sam­band med eve­ne­mang och stu­dent­fes­ter, sam­ti­digt som epi­de­min har drab­bat he­la lan­det.

Det är spe­ci­ellt unga vux­na un­der 30 år som smit­tas av epi­de­min för när­va­ran­de. På tors­da­gen re­gi­stre­ra­des 91 nya fall av coronaviru­set.

– Den så kal­la­de noll­klub­ben med re­gi­o­ner som in­te har nya re­gi­stre­ra­de fall blir allt mind­re he­la ti­den. Vi­ru­set an­vän­der var­je till­fäl­le att spri­da sig, sä­ger stra­te­gi­di­rek­tör Li­i­sa-Ma­ria Vo­i­pi­oPulk­ki på So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

En­ligt mi­ni­ste­ri­et mås­te en­skil­da re­gi­o­ner nu bä­ra sitt an­svar och in­fö­ra skräd­dar­syd­da åt­gär­der när de upp­täc­ker klus­ter­smit­ta. Det här krä­ver att var­je sjuk­vårds­di­strikt grun­dar en pro­jek­t­or­ga­ni­sa­tion som ana­ly­se­rar co­ro­na­si­tu­a­tio­nen och vid be­hov in­för sträng­a­re re­strik­tio­ner.

In­te okej att strun­ta i re­kom­men­da­tio­ner­na

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd gick på tors­da­gen ock­så ut med nya re­kom­men­da­tio­ner för an­vänd­ning­en av mun­skydd. Ut­ö­ver kol­lek­tiv­tra­fi­ken om­fat­tar den ock­så of­fent­li­ga plat­ser och sko­lor på andra sta­di­et.

– Vår för­teck­ning på of­fent­li­ga plat­ser är rikt­gi­van­de. Re­kom­men­da­tio­nen ak­ti­ve­ras om epi­de­min går in i en ny, upp­trap­pad fas, sä­ger Pu­u­ma­lai­nen.

På in­sti­tu­tets för­teck­ning finns bland an­nat köp­cent­rum, ban­ker, bib­li­o­tek, post­kon­tor och af­fä­rer. Var­ken in­sti­tu­tet el­ler mi­ni­ste­ri­et vill kon­kre­ti­se­ra när och hur den nya re­kom­men­da­tio­nen ska trä­da i kraft och vil­ka gräns­vär­den som ska tilläm­pas i de­fi­ni­tio­nen av en ny fas.

Näs­ta lä­ges­be­döm­ning görs om en vec­ka.

Myn­dig­he­ter­na väd­jar till den kol­lek­ti­va an­svars­käns­lan och vik­ten av att bä­ra mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Det är in­te okej att strun­ta i ex­i­ste­ran­de re­kom­men­da­tio­ner. Folk mås­te ta det här på all­var, sä­ger Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen.

Län­der röd­listas igen

Re­ge­ring­en pre­sen­te­ra­de på tors­da­gen nya re­se­be­gräns­ning­ar. Från och med mån­dag be­grän­sas åter tra­fi­ken mel­lan Fin­land och de eu­ro­pe­is­ka län­der­na Island, Nor­ge, Sve­ri­ge, Tyskland, Slo­va­ki­en och Est­land. Dess­utom trä­der gräns­kon­trol­ler i kraft för per­so­ner som kom­mer till Fin­land från si­na hem­län­der Ge­or­gi­en, Ka­na­da och Tu­ni­si­en.

Trots de nya be­gräns­ning­ar­na fort­sät­ter den dag­li­ga tra­fi­ken mel­lan gräns­sam­fun­den vid land­grän­ser­na mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge och mel­lan Fin­land och Nor­ge.

Från och med 1 ok­to­ber är det ock­så möj­ligt för så­väl svens­kar som es­ter att kom­ma till Fin­land för att ar­be­ta ut­an ett krav på 14 da­gars ka­ran­tän el­ler krav på co­ro­na­test.

En lä­ges­kon­troll om re­se­re­strik­tio­ner­na görs var­je tors­dag och ut­i­från den fat­tas be­slut.

För re­se­nä­rer som kom­mer till Fin­land från röd­lis­ta­de län­der gäl­ler 14 da­gars ka­ran­tän. Från och med den 1 ok­to­ber finns än­då möj­lig­he­ten att för­kor­ta ka­ran­täns­ti­den ge­nom två fri­vil­li­ga co­ro­na­tes­ter, vil­ket ock­så re­kom­men­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.