Riks­da­gen mot­ar­be­tar vi­ru­set.

Sam­stäm­mig­het och ge­men­sam oro råd­de då riks­da­gens le­da­mö­ter dis­ku­te­ra­de ett för frå­ge­tim­men nytt äm­ne: mobb­ning och våld.

Hufvudstadsbladet - - News - SO­FIA WESTERHOLM/SPT

En re­kom­men­da­tion om att bä­ra mun­skydd un­der ple­num träd­de i kraft i går. Bakom re­kom­men­da­tio­nen lig­ger In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd och riks­da­gens fö­re­tagslä­ka­re. Re­kom­men­da­tio­nen träd­de i kraft ome­del­bart. Un­der tors­da­gens frå­ge­tim­me oro­a­de sig så­väl op­po­si­tio­nen som re­gerinspar­ti­er­na för den mobb­ning och det våld som fö­re­kom­mer i sko­lor­na i Fin­land. – Mobb­ning och våld har bli­vit den fin­länds­ka sko­lans sorg­li­ga var­dag och vi får in­te läng­re ba­ra stänga vå­ra ögon, sa­de De grö­nas In­ka Hop­su.

Ef­ter att coronaviru­set och åt­gär­der­na kring be­kämp­ning­en av epi­de­min det se­nas­te halv­å­ret präg­lat riks­da­gens frå­ge­tim­me på se­na­re tid, dök på tors­da­gen ett nytt äm­ne upp i ple­ni­sa­len. Op­po­si­tio­nen är starkt oro­ad över den mobb­ning och det våld som fö­re­kom­mer i sko­lor­na i Fin­land.

Det se­nas­te fal­let som väckt stor upp­märk­sam­het är miss­han­dels­fal­let som sked­de i ett låg­sta­di­um i Van­da förra vec­kan. En sjät­teklas­sa­re ska­da­des då klass­kam­ra­ter bå­de spar­ka­de och slog eleven på skol­går­den.

Po­li­sen med­de­la­de på tors­da­gen att al­la miss­tänk­ta nu har hörts. Ef­tersom de är un­der 15 år är de in­te straff­rätts­ligt an­sva­ri­ga, och de fort­sat­ta åt­gär­der­na sker i sam­ar­be­ta med andra myn­dig­he­ter.

– Po­li­sen tving­as var­je vec­ka in­gri­pa i hän­del­ser i sko­lor­na. Det är vår ge­men­sam­ma uppgift att se till att ing­et barn be­hö­ver va­ra rädd i sko­lan. Men vad är ert bud­skap till al­la de oro­li­ga för­äld­rar­na vars barn just i den­na stund kän­ner räds­la över att gå till sko­lan, frå­ga­de op­po­si­tions­par­ti­et Sam­lings­par­ti­ets So­fia Vik­man.

Ock­så le­da­mö­ter från re­ge­rings­par­ti­er­na fram­ställ­de sin oro.

– Mobb­ning och våld har väckt oro in­om oss al­la, och det in­te ba­ra på grund av de se­nas­te da­gar­nas ny­he­ter. Mobb­ning och våld har bli­vit den fin­länds­ka sko­lans sorg­li­ga var­dag och vi får in­te läng­re ba­ra stänga vå­ra ögon, sa­de De grö­nas In­ka Hop­su.

– Lä­ra­re och rek­to­rer mås­te ha så­väl verk­ty­gen som skyl­dig­he­ten att in­gri­pa i våld som sker i sko­lan el­ler in­om andra sta­di­ets ut­bild­ning­ar. De mås­te ock­så få hjälp av myn­dig­he­ter­na i att fö­re­byg­ga mobb­ning­en och vål­det.

De­lad oro bland be­sluts­fat­tar­na

På grund av äm­net blev un­der­vis­nings­mi­nis­ter Li An­ders­son (VF) den mi­nis­ter som fick be­sva­ra ma­jo­ri­te­ten av op­po­si­tio­nens frå­gor och ut­ta­lan­den.

Re­ge­ring­ens svar an­tyd­de ock­så att op­po­si­tio­nen in­te är en­sam om att oroa sig över det våld och mobb­ning i sko­lor­na.

– In­led­nings­vis är det vik­tigt att po­äng­te­ra att skyl­dig­he­ten att in­gri­pa re­dan finns in­skri­ven i la­gen. Jag an­ser ock­så att det är vik­tigt att så­väl för­äld­rar som bar­nen själ­va är med­vet­na om det­ta.

An­ders­son kon­sta­te­ra­de ock­så att trös­keln att få hjälp ska va­ra låg, och att allt­fler sam­ar­betsar­range­mang har ut­veck­lats run­tom i lan­det för att er­bju­da den hjälp som krävs. Sam­ar­be­tet med så­väl barn­skydds­myn­dig­he­ter som po­li­sen har gett goda re­sul­tat, sa­de hon.

– Dess­utom görs ett myc­ket gott sam­ar­be­te med tred­je sek­torn run­tom i lan­det för att mot­ar­be­ta mobb­ning­en, sa­de An­ders­son.

– Frå­gan är otro­ligt vik­tig och det är fint att oron be­hand­las ge­men­samt här i sa­len. Re­dan nu har vi en god sam­ar­bets­mo­dell för att kun­na in­gri­pa in­nan si­tu­a­tio­nen bli­vit för all­var­lig, sa­de in­ri­kesmi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo (Grö­na).

Ohi­sa­lo re­dogjor­de för en del av de åt­gär­der re­ge­ring­en vid­ta­git för att be­käm­pa mobb­ning­en.

– I värs­ta fall kan mobb­ning va­ra ett brott. Där­för har re­ge­ring­en age­rat ge­nom att öka polisens re­sur­ser och ex­em­pel­vis har de ex­tra re­sur­ser som det­ta år rik­tats till po­li­sen ut­tryck­li­gen öron­märkts för att fö­re­byg­ga vålds­brott mot barn.

– Men själv­klart får det­ta jobb in­te ta slut ef­ter den­na re­ge­rings­pe­ri­od.

”Vår uppgift att se till att re­sur­ser finns”

Ock­så un­der­vis­nings­mi­nis­ter Li An­ders­son be­dy­ra­de att ett ge­di­get ar­be­te görs he­la ti­den och fram­ti­da sats­ning­ar är på gång.

– Den­na re­ge­ring har satt i gång ett över 300 mil­jo­ners pro­jekt vars mål är att hö­ja kva­li­te­ten och jäm­lik­he­ten in­om så­väl små­barnspe­da­go­gi­ken som grund­sko­lan.

Kon­kret in­ne­bär pro­jek­tet en­ligt An­ders­son att re­ge­ring­en ger peng­ar till ut­bild­nings­an­ord­na­re för att de bland an­nat ska kun­na ge­nom­fö­ra sitt fö­re­byg­gan­de ar­be­te mot mobb­ning och våld.

– Jag ser det in­te som för­nuf­tigt att re­ge­ring­en slår fast ex­akt hur al­la sko­lor bör age­ra, ut­an jag li­tar på att sko­lor­na själ­va vet om de be­hö­ver en psy­ki­a­trisk sjuk­skö­ta­re, fler spe­ci­allä­ra­re, ung­doms­ar­be­ta­re el­ler ex­em­pel­vis en skol­mor­mor el­ler skol­mor­far, sa­de An­ders­son.

– Jag an­ser att vi bäst stöd­jer det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet ge­nom att se till att sko­lor­na har de re­sur­ser som ar­be­tet krä­ver.

❞ In­led­nings­vis är det vik­tigt att po­äng­te­ra att skyl­dig­he­ten att in­gri­pa re­dan finns in­skri­ven i la­gen. Jag an­ser ock­så att det är vik­tigt att så­väl för­äld­rar som bar­nen själ­va är med­vet­na om det­ta.

Li An­ders­son

(VF), un­der­vis­nings­mi­nis­ter

Ahl­ström-Munk­sjös ak­tie sköt i höj­den ef­ter ny­he­ten om att en sam­man­slut­ning av pla­ce­rings­bo­lag vill kö­pa ut pap­pers­till­ver­ka­ren från bör­sen.

Spa Hol­dings, ett kon­sor­ti­um be­stå­en­de av bland andra amerikansk­a pla­ce­rings­bo­la­get Bain Ca­pi­tal och släk­ten Ahl­ströms pla­ce­rings­bo­lag Ahl­ström Ca­pi­tal, läg­ger ett bud på spe­ci­al­pap­pers­till­ver­ka­ren Ahlstrom-Munk­sjö.

Bu­det på 18,10 eu­ro per ak­tie vär­de­rar he­la bo­la­get till 2,1 mil­jar­der eu­ro.

”Vi på Ahl­ström Ca­pi­tal är nöj­da med hur Ahlstrom-Munk­sjö un­der sin 170-åri­ga histo­ria har ut­veck­lats till en glo­bal le­da­re in­om spe­ci­al­fi­ber­ba­se­ra­de ma­te­ri­al. Dy­na­mi­ken och tem­pot i bran­schen är dock i kraf­tig för­änd­ring. Det­ta in­ne­bär att ak­ti­va och am­bi­tiö­sa åt­gär­der krävs för att fö­re­ta­get ska nå sin ful­la po­ten­ti­al. Vi tror att den­na typ av åt­gär­der är lät­ta­re att verk­stäl­la i pri­vat ägo”, sä­ger Ahl­ström Ca­pi­tals vd Las­se He­i­no­nen i ett press­med­de­lan­de.

Kö­pet skul­le gö­ra Bain Ca­pi­tal till ma­jo­ri­tets­ä­ga­re med 55 pro­cent av ak­ti­er­na, me­dan Ahl­ström Ca­pi­tals an­del skul­le va­ra 36 pro­cent.

I kon­sor­ti­et in­går ock­så Vi­knum och Bel­gra­no In­ver­sio­nes, som se­dan ti­di­ga­re har in­ne­hav i bo­la­get. Vi­knum ägs av Al­bert och Alex­an­der Ehrn­rooth me­dan Bel­gra­no In­ver­sio­nens är Alex­an­der Ehrn­root­hs pla­ce­rings­bo­lag.

Sty­rel­sen re­kom­men­de­rar ak­tieä­gar­na att god­ta er­bju­dan­det som in­ne­bär en bud­pre­mie på om­kring 24 pro­cent jäm­fört med stäng­nings­kur­sen den 23 sep­tem­ber. Ett an­tal stör­re äga­re, som re­pre­sen­te­rar 35 pro­cent av ak­ti­er­na, har med­de­lat att de god­tar er­bju­dan­det.

Bu­det på bo­la­get fick ak­ti­en att skju­ta i höj­den un­der tors­da­gen. Vid 17-ti­den ha­de den sti­git med nä­ra 23 pro­cent på Helsing­fors­bör­sen.

Går till­ba­ka till 1851

Ahl­ström-Munk­sjö till­ver­kar pap­pers­pro­duk­ter bå­de för kon­su­ment­mark­na­den och för in­dust­ri­ellt bruk, såsom för­pack­nings­ma­te­ri­al, de­kor­pap­per, slip­pap­per, tejp och iso­le­rings­pap­per.

Bo­la­get grun­da­des 2017 då fins­ka

Ahl­ström och svens­ka Munk­sjö gick sam­man.

Ahl­ströms röt­ter går till­ba­ka till 1851, då grun­da­ren Ant­ti Ahl­ström från Sast­mo­la i Sa­ta­kun­ta in­led­de si­na af­fä­rer in­om frakt och såg­verk­sam­het.

Släk­ten Ahl­ström är fort­satt starkt för­knip­pad med Ahl­strömMunk­sjö och äger ge­nom Ahl­ström Ca­pi­tal di­rekt dry­ga 19 pro­cent av bo­la­get.

Släk­ten ger ock­så sitt stöd till pla­ner­na i press­med­de­lan­det.

”I och med kö­pet skul­le fa­mil­jen fort­sät­ta va­ra djupt en­ga­ge­rad i verk­sam­he­ten, men lå­ta AhlstromMu­nk­sjö ut­veck­las och blomst­ra med stöd av en part­ner i världs­klass. Vi är över­ty­ga­de om att det­ta är det rät­ta ste­get för att möj­lig­gö­ra yt­ter­li­ga­re 170 år av fram­gång för bo­la­get.”, sä­ger Jo­han­nes Gul­li­ch­sen, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Ant­ti Ahl­ström Pe­ril­li­set.

FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Un­der­vis­nings­mi­nis­ter Li An­ders­son (VF) fick be­sva­ra de fles­ta av le­da­mö­ter­nas frå­gor un­der tors­da­gens frå­ge­tim­me. ■

FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

■ Miss­han­dels­fal­let som star­tat dis­kus­sio­nen den här om­gång­en sked­de vid Kytö­pu­iston kou­lu i stads­de­len Havu­ko­ski i Van­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.