Ny­land har nått fas två

Ny­land har nått den så kal­la­de fas två i epi­de­min, vil­ket be­ty­der att de nya re­kom­men­da­tio­ner­na om mun­skydd kan in­fö­ras de när­mas­te da­gar­na. – Det är dags att age­ra nu, sä­ger HUS bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - BILLE SIRéN

Hu­vud­stads­re­gi­o­nen be­fin­ner sig i fas två: smitt­sprid­ning­en tar ny fart. Det slog Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt fast i sam­råd med en rad andra myn­dig­he­ter på tors­da­gen.

I den fa­sen är det möj­ligt att ge en ny mun­skydds­re­kom­men­da­tion. Då upp­ma­nas män­ni­skor bä­ra mun­skydd i gym­na­si­er, bib­li­o­tek, kon­sert­sa­lar, och på många andra stäl­len.

– Si­tu­a­tio­nen är oro­väc­kan­de. Att han­te­ra lä­get är myc­ket svå­ra­re i fas tre, sprid­nings­ske­det. Nu har vi än­nu chan­sen att hind­ra att vi­ru­set spri­der sig okon­trol­le­rat, sä­ger HUS bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen till HBL.

Även den nya mun­skydds­re­kom­men­da­tio­nen är just det, en re­kom­men­da­tion, men Ru­ot­sa­lai­nen me­nar att to­nen nu är an­norlun­da än ti­di­ga­re.

– Vi gör det här för att in­te be­hö­va va­ra tvung­na att stänga ner samhället igen, som i vå­ras. Se ba­ra på Madrid, där har hälf­ten av al­la pa­ti­en­ter på sjuk­hus co­vid-19. Det här är fö­re­byg­gan­de, men det är dags age­ra nu. Om­kring 30–40 pro­cent av al­la med co­vid-19 har det sym­tom­fritt, där­för be­hö­ver vi mun­skydd.

Be­red­skaps­la­gen är för till­fäl­let in­te ak­tiv, och där­för kan mer ra­di­ka­la åt­gär­der in­te vid­tas.

– Att an­vän­da mun­skydd är ett starkt och vik­tigt bud­skap. In­te ba­ra vi på HUS ut­an al­la myn­dig­he­ter står bakom den här re­kom­men­da­tio­nen.

Än­då är lä­get in­te li­ka­dant över­allt i Ny­land. Öst- och Väst­ny­land har in­te li­ka stor in­ci­dens som hu­vud­stads­re­gi­o­nen och Mel­lers­ta Ny­land. Men en lätt­na­dens suck kan öst- och väs­ter­län­ning­ar in­te dra, me­nar Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen.

– Män­ni­skor rör sig över kommun­grän­ser­na på jobb, i hob­by­er, för pri­va­ta till­ställ­ning­ar. Lä­get kan snabbt för­änd­ras. Al­la bör va­ra på sin vakt.

Lis­tan över stäl­len där mun­skydd kom­mer re­kom­men­de­ras är lång, men det står ing­et om ba­rer och re­stau­rang­er. Ru­ot­sa­lai­nen vet in­te ex­akt var­för, men an­tar att stats­rå­det pla­ne­rar andra åt­gär­der för att stäv­ja smitt­sprid­ning­en där.

Fa­ran be­står i att unga vux­na för över vi­ru­set till me­del­ål­ders och äld­re.

– Då kom­mer vi in­om lop­pet av un­ge­fär en må­nad se det i form av allt fler in­lag­da och döda, om vi in­te brom­sar in epi­de­min nu.

Hur ex­akt mun­skydds­re­kom­men­da­tio­nen ska se ut för gym­na­si­er och yr­kes­sko­lor kom­mer klar­na un­der de kom­man­de da­gar­na, skri­ver Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri på Twit­ter.

HUS har ut­lo­vat mer in­for­ma­tion i dag på fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.