”Nu ska man väl bä­ra mun­skydd även in­om­hus?”

Vi be­hö­ver li­ta på folks om­dö­me. Det är bra med strik­ta­re re­kom­men­da­tio­ner. Rös­ter­na om den nya mun­skydds­re­kom­men­da­tio­nen går isär. För fle­ra är det även oklart om den gäl­ler re­dan nu – el­ler nå­gon gång i fram­ti­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT OCH FOTO: BILLE SIRéN

Mi­sa Asa­nu­ma, stu­de­rar mo­dern konst

– Man ska bä­ra mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, och kanske ock­så på bib­li­o­tek och så­da­na stäl­len. Men man får be­slu­ta själv, vi li­tar på män­ni­skors eget om­dö­me. Män­ni­skor i Fin­land är gans­ka av­slapp­na­de med det, och epi­de­min är in­te sär­skilt all­var­lig här just nu.

– Det har va­rit en­kelt att för­stå. På vå­ren fick jag brev hemskic­ka­de, jag tror det var sta­dens in­for­ma­tion, och den fanns ock­så på eng­els­ka. An­nars har jag fått störs­ta de­len av ny­he­ter­na be­rät­tad för mig av vän­ner, el­ler ge­nom so­ci­a­la me­di­er.

– Om jag själv står på tå­get och mär­ker att många är om­kring mig, då känns det olus­tigt och jag tar mun­skydd på mig. Ock­så det här med av­stånd är vik­tigt. Jag kom­mer från Ja­pan och är van vid det, spe­ci­ellt på vin­tern. Nu und­vi­ker jag kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Hop­pas det går att cyk­la även på vin­tern.

Ma­ria Ren­to­la, stu­de­rar er­go­te­ra­pi, och so­nen Mil­ton

– Om jag tol­kat den nu­va­ran­de re­kom­men­da­tio­nen rätt så ska man bä­ra mun­skydd om man åker kol­lek­tivt mer än 15 mi­nu­ter och in­te kan va­ra mer än två me­ter från andra. Den nya har jag in­te hört om.

– Det sto­ra frå­ge­teck­net för mig är var­för ing­et sagts om barn. Mi­na barn skul­le knap­past ha på sig mun­skydd än­då, men vi åker ju i sam­ma bus­sar, så bor­de in­te de ock­så ha mun­skydd? Forsk­ning­en om hur stor roll barn spe­lar i smitt­sprid­ning­en är ju in­te helt en­ty­dig.

– Ja, då kom­mer jag bä­ra mun­skydd of­ta­re, i köp­cent­rum och så. Och det kom­mer att hän­da, tit­tar man på co­ro­na­siff­ror­na så är vi på väg till vå­rens ni­vå igen.

Joo­nas Nis­si­nen, it-kon­sult

– Den nya hand­lar väl om att an­vän­da mun­skydd ock­så in­om­hus, när det in­te är möj­ligt att hål­la av­stånd. El­ler? Kanske gäl­ler det ock­så ut­om­hus om man är nä­ra andra en lång tid, jag vet in­te. Jag hop­pas i al­la fall att folk föl­jer den, och in­ser den kol­lek­ti­va nyt­tan. För det känns som om folk har trött­nat li­te på al­la ny­he­ter om co­ro­na.

– Kom­mu­ni­ka­tio­nen har va­rit väl­digt tyd­lig. Det känns som att det spe­ku­le­ras vilt när en ny re­strik­tion trä­der i kraft. Det tar ett tag in­nan den ro­tar sig.

– Det är in­te trev­ligt att bä­ra mun­skydd men jag har ett i fic­kan nu. Det har bli­vit en ru­tin för mig. Men om man åker met­ro, ba­ra en kort stund, då läm­nar man ef­ter sig mer ae­ro­so­ler och drop­par om man in­te har mun­skydd. Det bor­de folk tän­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.