Re­ge­ring­en vill för­länga lä­ro­plik­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Om­kring 15 pro­cent av stu­de­ran­de på andra sta­di­ets yr­kes­ut­bild­ning­ar av­bry­ter stu­di­er­na in­nan de fått sin ex­a­men.

●●San­na Marins (SDP) re­ge­ring har som mål att sä­ker­stäl­la att al­la som går ut grund­sko­lan slut­för en ut­bild­ning på andra sta­di­et.

●●I re­ge­rings­pro­gram­met står det att lä­ro­plikts­ål­dern höjs till 18 år.

●●En­ligt re­ge­ring­en för­ut­sät­ter en för­läng­ning av lä­ro­plik­ten att ut­bild­ning­en på andra sta­di­et är av­gifts­fri.

●●Re­ge­ring­ens mål är att lä­ro­plikts­re­for­men trä­der i kraft år 2021.

●●Den förs­ta års­kur­sen som om­fat­tas av den för­läng­da lä­ro­plik­ten är de som går ut grund­sko­lan 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.