OAJ vill in­fö­ra tvåå­rig för­sko­la

Stu­di­e­hand­le­dar­na är i en nyc­kel­po­si­tion i lä­ro­plikts­re­for­men, me­nar Fin­lands Svens­ka Lä­rar­för­bund.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - VILHELMINA ÖH­MAN/SPT

Lag­för­sla­get om för­längd lä­ro­plikt är tänkt att läm­nas till riks­da­gen i bör­jan av ok­to­ber.

De som ta­lar för för­sla­get me­nar att re­for­men leder till att fler tar ex­a­men och kan ta sig in i ar­bets­li­vet. De som kri­ti­se­rar för­sla­get tyc­ker att man i stäl­let bor­de sät­ta peng­ar­na på att för­bätt­ra möj­lig­he­ter­na för de ung­do­mar som re­dan ris­ke­rar att av­bry­ta stu­di­er­na.

Un­der­vis­nings­sek­torns fack­or­ga­ni­sa­tion OAJ ord­nar ett se­mi­na­ri­um om att för­länga lä­ro­plik­ten på fre­dag. Nina Lah­ti­nen, ut­bild­nings­po­li­tisk chef på OAJ, sä­ger att man ska se på lä­ro­plik­ten ur oli­ka syn­vinklar och dis­ku­te­ra hur de re­sur­ser som finns bäst kan an­vän­das.

– Vi stö­der re­ge­ring­ens lag­för­slag, men vi har ock­så ar­be­tat fram en egen mall som skil­jer sig från re­ge­ring­ens. Det som bland an­nat skil­jer sig är att vi ock­så skul­le vil­ja för­länga lä­ro­plik­ten ner­åt, det vill sä­ga att barn skul­le gå två år i för­sko­lan.

Lah­ti­nen sä­ger att hon för­står att ung­do­mar kan må psy­kiskt då­ligt, men att samhället be­hö­ver ar­bets­kraft och kon­kur­rens­kraft.

– Ung­do­mar mås­te för­stå att det in­te är ett al­ter­na­tiv att lig­ga hemma på sof­fan, ut­an att man hell­re ska va­ra en del av samhället.

Skol­från­va­ro kry­per ner i åld­rar­na

Pet­ra Bengs är en­hets­chef på Re­surs­cent­ret Fö­re­gång­ar­na, som är en ung­doms- och ar­bets­verk­stad i Va­sa där ung­do­mar får hjälp att kom­ma vi­da­re med ar­be­te, stu­di­er och so­ci­a­la sam­man­hang.

Bengs sä­ger att man med det nya lag­för­sla­get har tänkt på den sto­ra mas­san, men hon är in­te över­ty­gad om att man når den lil­la grup­pen som in­te stu­de­rar.

– Över­lag ser vi att pro­ble­ma­tisk skol­från­va­ro kry­per ner i åld­rar­na till låg­sta­di­e­ål­dern. Mo­ti­ve­ras den grup­pen av att det blir ett tvång? Är det rätt åt­gärd att gö­ra det till en lag att ta en andra sta­di­ets ex­a­men?

Hon får med­håll av Ul­ri­ca Karp, di­rek­tör för Svens­ka Ös­ter­bot­tens för­bund för ut­bild­ning och kul­tur (Sö­fuk).

– Vi tyc­ker det är en fin mål­sätt­ning att al­la ska få en ex­a­men från andra sta­di­et, men man skul­le få ett liknande re­sul­tat om man sat­te in re­sur­ser och stöd i grund­sko­lan och ti­di­ga­re, sä­ger Karp.

Re­ge­ring­en upp­skat­tar att lä­ro­plikts­re­for­men för med sig år­li­ga kost­na­der på 129 mil­jo­ner eu­ro. En kri­tik mot ett av­gifts­fritt andra sta­di­um är att kost­na­der­na blir ohåll­bart

sto­ra för kom­mu­ner­na, spe­ci­ellt ef­ter co­ro­nakri­sen.

Ing­er Dam­lin, ord­fö­ran­de för Fin­lands Svens­ka Lä­rar­för­bund (FSL), anar en risk för att kost­na­der­na kan le­da till ojäm­lik­het be­ro­en­de på var man bor.

– Vi är än­då tack­sam­ma för den stat­li­ga fi­nan­sie­ring­en – den ga­ran­te­rar in­te jäm­lik­het, men fö­re­byg­ger ojäm­lik­het.

Dam­lin sä­ger att det finns en oro bland lä­rar­na, spe­ci­ellt bland gym­na­sie­lä­rar­na, an­gå­en­de den för­läng­da lä­ro­plik­ten.

– För oss är det bland an­nat vik­tigt att lä­rar­na hörs när läro­me­del ska väl­jas. De mest kost­nads­ef­fek­ti­va al­ter­na­ti­ven är in­te all­tid de bäs­ta.

Stu­di­e­hand­le­dar­na i nyc­kel­po­si­tion

Dam­lin lyf­ter ock­så upp stu­di­e­hand­led­ning­en som en väl­digt vik­tig frå­ga för lä­rar­na och rek­to­rer­na.

– Det be­hövs ett tak på högst 200 ele­ver per stu­di­e­hand­le­da­re så att ele­ver­na ska få vad de har rätt till.

Bris­ten på be­hö­ri­ga stu­di­e­hand­le­da­re oro­ar Dam­lin.

– Det finns en klar väg för klass-, äm­nes- och spe­ci­allä­ra­re. Men det finns in­te en gi­ven väg för stu­di­e­hand­le­da­re och de är i en nyc­kel­po­si­tion i den här re­for­men.

Dam­lin sä­ger att ele­ver­nas må­en­de speg­lar samhället.

– Den här re­for­men rik­tas mot kun­skaps­hö­jan­de. Men när man kom­mer in i sko­lan går ele­ver­nas må­en­de och kun­skaps­hö­jan­de hand i hand. Man kan in­te ta in kun­skap om man in­te mår bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.