Amo­rel­las ska­dor vär­re än 2013

Vi­king Li­nes Amo­rel­la vän­tas va­ra fram­me i Nå­den­dal i dag på mor­go­nen. – Min be­döm­ning är att be­fäl­ha­va­rens han­te­ring av si­tu­a­tio­nen var helt rätt och det en­da möj­li­ga al­ter­na­ti­vet, sä­ger vd Jan Han­ses. Ma­ri­nen lo­var hjäl­pa till i utred­ning­en av olycksors

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SO­FIE FOGDE/SPT ny­he­ter@hbl.fi

Far­ty­get Amo­rel­las färd från Lång­näs till Nå­den­dal har löpt en­ligt pla­nen och hon vän­tas va­ra fram­me på fre­dags­mor­go­nen, sä­ger Vi­king Li­nes vd Jan Han­ses.

Bog­se­ring­en från Lång­näs in­led­des vid mid­natt nat­ten till tors­da­gen och be­räk­nas to­talt ta om­kring 30 tim­mar.

Hur om­fat­tan­de ska­dor sön­da­gens grund­stöt­ning lett till kan Han­ses än­nu in­te sä­ga.

– De är klart mer om­fat­tan­de än ef­ter grund­stöt­ning­en 2013, men ex­akt hur svå­ra de är klar­nar först då hon un­der­sökts or­dent­ligt i Nå­den­dal, sä­ger Han­ses.

Gabri­el­la tar över fram till 25 ok­to­ber

Amo­rel­la gick på grund utanför Jär­sö i den åländs­ka skär­går­den på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Om­bord fanns då sam­man­lagt om­kring 300 per­so­ner. Grund­stöt­ning­en led­de till att far­ty­get bör­ja­de ta in vat­ten och be­fäl­ha­va­ren be­stäm­de sig för att kö­ra upp far­ty­get på grunt vat­ten och ut­lys­ta nöd­lä­ge.

– Min be­döm­ning är att be­fäl­ha­va­rens han­te­ring av si­tu­a­tio­nen var helt rätt och det en­da möj­li­ga al­ter­na­ti­vet. Visst var det ett svårt be­slut för ho­nom, men om far­ty­get tar in vat­ten så mås­te man sä­ker­stäl­la att sta­bi­li­te­ten hålls till­räck­lig.

Amo­rel­la er­sätts nu av far­ty­get Gabri­el­la, som fram till sön­da­gen tra­fi­ke­ra­de mel­lan Helsing­fors och Tal­linn.

– Gabri­el­la kom­mer att er­sät­ta Amo­rel­la åt­minsto­ne till 25 ok­to­ber, även om Amo­rel­la skul­le va­ra i kör­skick ti­di­ga­re.

”Omöj­ligt för re­de­ri­er att be­dri­va verk­sam­het”

Sam­ti­digt som re­de­ri­et går i ovet­skap om hur sto­ra kost­na­der­na för grund­stö­ten kom­mer bli, med­de­la­de re­ge­ring­en på tors­da­gen att re­se­re­strik­tio­ner­na mot bland an­nat Sve­ri­ge och Est­land åter­in­förs från och med mån­dag.

Fram­ö­ver kom­mer co­ro­nalä­get i öv­ri­ga län­der kon­trol­le­ras och re­se­re­strik­tio­ner­na upp­da­te­ras en gång per vec­ka.

Han­ses sä­ger att en så­dan mo­dell gör det omöj­ligt för re­de­ri­er­na att be­dri­va sin verk­sam­het.

– Det är väl­digt synd att re­ge­ring­en in­te kan kom­ma med en mer kon­se­kvent lin­je. Ing­en bo­kar bil­jet­ter om man in­te vet hur be­stäm­mel­ser­na ser ut om någ­ra da­gar.

Ma­ri­nen hjäl­per till

Ma­ri­nen med­de­la­de på tors­da­gen att man bi­drar med per­so­nal och ma­te­ri­el för att un­der­sö­ka olycksor­sa­ken.

För att ut­re­da för­hål­lan­de­na un­der vat­ten i far­le­den där grund­stöt­ning­en sked­de skic­kas en patrull be­stå­en­de av per­so­nal samt ma­te­ri­el från min­jakt­far­tyg av Ka­tan­pää-klas­sen till plat­sen, skri­ver Ma­ri­nen i ett press­med­de­lan­de.

Det sker ef­ter en be­gä­ran om handräck­ning från Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len.

Ol­je­be­kämp­nings­far­ty­get Hal­li kom­mer att va­ra stöd­far­tyg för patrul­len samt dy­kar­na som kart­läg­ger havs­bott­nen.

”Vi kart­läg­ger havs­bott­nen med hjälp av si­do­se­en­de eko­lod. Vid be­hov an­vän­der vi ro­bo­tar för att gö­ra nog­gran­na­re iakt­ta­gel­ser vid ob­jek­tet el­ler så skic­kar vi ut dy­ka­re för det här upp­dra­get”, sä­ger kap­ten­löjt­nant Pert­tu Ku­os­ma­nen från 4. Min­röj­nings­flot­til­jen vid Kust­flot­tan i press­med­de­lan­det.

FOTO: NICLAS NORDLUND/LEHTIKUVA

■ Hur svå­ra ska­dor­na på Amo­rel­las skrov är klar­nar när hon kan un­der­sö­kas or­dent­ligt i Nå­den­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.