Havs­rast­bö­le ska växa med 4 000 nya in­vå­na­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi

Om­fat­tan­de för­änd­ring­ar är att vän­ta i Havs­rast­bö­le i öst­ra Helsing­fors och sta­den har sto­ra pla­ner för om­rå­det. Hus ska ri­vas och par­ker ska be­byg­gas, allt för att få in 4 000 nya in­vå­na­re. Inga be­slut är säk­ra sä­ger man från stads­mil­jö­nämn­den, me­dan Väns­ter­för­bun­det var­nar för gent­ri­fi­e­ring.

Ei­ja Saa­ri­nen har bott i öst­ra Helsing­fors i un­ge­fär 26 år, varav 20 år i Havs­rast­bö­le.

– Jag tyc­ker otro­ligt myc­ket om det här om­rå­det, men in­te om sta­dens pla­ner på att byg­ga tä­ta­re. Det är ut­tryck­li­gen na­tu­ren och om­rå­dets struk­tur som är spe­ci­ell. Det är så otro­ligt vik­tigt att na­tu­ren finns kvar.

En­ligt Saa­ri­nen li­der triv­sam­he­ten av tä­ta­re be­byg­gel­se. Att fri­lufts­om­rå­den och skogs­par­ti­er går för­lo­ra­de är hen­nes störs­ta räds­la.

– Här finns en­het­li­ga na­tur­om­rå­den där man kan rö­ra sig. Att man tar li­vet av na­tu­ren bit för bit för att byg­ga nya hus är il­la. Till slut finns det ba­ra se­pa­ra­ta na­tur­om­rå­den som in­te sit­ter ihop.

Saa­ri­nen mot­sät­ter sig in­te all typ av för­ny­el­se och ut­veck­ling. Hon sä­ger bland an­nat att det är po­si­tivt att om­rå­det kring köp­cent­ret för­ny­as.

– Att det blir me­ra triv­samt kring köp­cent­ret och att vi får nya tjäns­ter. Det får gär­na kom­ma kafé­er och liknande som in­te finns här just nu.

Hon för­står även vik­ten av met­rosta­tio­nen och goda för­bin­del­ser.

– Visst är det sant att om­rå­det har gans­ka lå­ga bygg­na­der. Men jag skul­le hop­pas att om­bygg­na­den av stads­de­len in­te skul­le ske på grön­om­rå­de­na.

An­sikts­lyft

Pla­ner­na för Havs­rast­bö­le är om­fat­tan­de och in­vol­ve­rar in­te en­dast ny­byg­ge. En­ligt be­räk­ning­ar­na kom­mer 35–40 hus att ri­vas för att ge plats åt ny­a­re och hög­re hus. Det är främst frå­gan om bo­stads­hus, men även ser­vice­bygg­na­der kom­mer att stry­ka med.

Ar­ki­tekt Lin­da Wik­sten från Helsing­fors stads­mil­jö­sek­tor sä­ger att för­änd­ring­ar­na i Havs­rast­bö­le in­ne­fat­tar en upp­sjö oli­ka pro­jekt. Pla­ner­na har va­rit på gans­ka många run­dor och på grund av det bre­da po­li­tis­ka stö­det tor­de de hål­la streck, sä­ger Wik­sten. Hon tilläg­ger att inga pla­ner är hund­ra pro­cent säk­ra i och med att be­slu­tet i sista hand lig­ger hos po­li­ti­ker­na.

– Tan­ken är att gö­ra om­fat­tan­de för­änd­ring­ar i stads­de­len för att för­bätt­ra och för­änd­ra om­rå­det. Pla­ne­ring­en har på­gått i fy­ra el­ler fem år. Un­der hös­ten och bör­jan av näs­ta år ska stads­mil­jö­nämn­den fat­ta be­slut om spe­ci­fi­ka för­änd­ring­ar i stads­pla­nen, sä­ger Wik­sten.

Ar­ki­tek­ten sä­ger att un­der­sök­ning­ar om väx­el­ver­kan i om­rå­det görs till­sam­mans med in­vå­nar­na. An­sikts­lyf­tet sträc­ker sig även till så gott som al­la of­fent­li­ga bygg­na­der. Det in­ne­fat­tar af­färslo­ka­ler och tra­fik­för­bin­del­ser.

– Det har kon­sta­te­rats att det är glest be­byggt med tan­ke på att tra­fik­för­bin­del­ser­na är så ena­stå­en­de. Det finns stor po­ten­ti­al för fler in­vå­na­re här. Dess­utom är tan­ken att för­bätt­ra par­ker, of­fent­li­ga bygg­na­der, ga­tor och torg. Må­let är att stads­de­len ska få un­ge­fär 4 000 nya in­vå­na­re, in­om de kom­man­de 10–15 åren.

Sta­dens ar­ki­tekt sä­ger att kvar­ters­hu­set i stads­de­lens mitt kom­mer byg­gas om. Här får sko­la, ung­doms­an­lägg­ning­ar och lek­plats­ak­ti­vi­te­ter plats och dess­utom byggs ett nytt stort dag­hem. I sam­ma ve­va ses par­ker och gångsti­gar över och sta­den kom­mer ock­så att sat­sa på ung­doms­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Wik­sten.

Riv­ning­ar och grön­om­rå­den

Nord­sjö har myc­ket grön­om­rå­den och skog jäm­fört med andra stads­de­lar. Pla­ner­na för Havs­rast­bö­le kom­mer en­ligt hen­ne in­te in­ne­bä­ra att nå­got grön­om­rå­de för­svin­ner. På vis­sa stäl­len kom­mer de att nag­gas i kan­ter­na. Även sam­man­kopp­ling­en mel­lan grön­om­rå­den har be­ak­tats i stads­pla­ne­ring­en, sä­ger Wik­sten.

– I nå­gon ut­sträck­ning kom­mer sta­dens park­om­rå­den att be­byg­gas, men det är i en­lig­het med ge­ne­ral­pla­nen.

För att få rum med fler in­vå­na­re kom­mer allt­så en del av hu­sen att ri­vas. Må­let är att byg­ga nytt och fram­för allt hög­re. En­ligt Wik­sten be­hand­las al­la po­ten­ti­el­la riv­nings­ob­jekt skilt. Det är främst frå­gan om bo­stads­hus som står på tom­ter som hus­bo­lag och andra hy­res­för­e­ning­ar – som Ho­as, He­ka och Sa­to – hyr av sta­den.

– Det är väl­digt glest byggt i om­rå­det. I många fall är det frå­gan om tre­vå­nings­hus. Dess­utom är många av hu­sen svårt pla­ce­ra­de. De står på stäl­len som gör det omöj­ligt att byg­ga till på tom­ter­na.

För att fånga hus­bo­la­gens in­tres­se har sta­den lo­vat stör­re bygg­nads­rät­ter på tom­ter­na. En­ligt Wik­sten kan bygg­nads­rät­ten till och med fyr­dubb­las om hus­bo­la­gen är in­tres­se­ra­de av att ri­va och byg­ga nytt.

Det är allt­så i slutän­dan upp till hus­bo­la­gen att be­stäm­ma vad som hän­der med hu­sen. I frå­gan om sta­dens hy­reslä­gen­he­ter är pro­ces­sen in­te den­sam­ma. En­ligt Wik­sten kom­mer ing­en att bli bo­stads­lös. Ri­ver sta­den hy­res­hus kan sta­den ex­em­pel­vis er­bju­da al­ter­na­ti­va hy­reslä­gen­he­ter.

Kri­tik från väns­ter

Mia Haglund, stads­full­mäk­ti­ge­le­da­mot för Väns­ter­för­bun­det, sä­ger att det är bra att stads­de­len ut­veck­las och att den blir mer mångsidig. Ut­gångs­punk­ten, som Haglund tyc­ker att är bra, är att ska­pa ett om­rå­de som loc­kar många oli­ka män­ni­skor. In­om ra­mar­na för pro­jek­tet har sta­den även ar­be­tat för att fö­re­byg­ga seg­re­ge­ring, sä­ger Haglund.

– Det är bra att man sat­sar på att gö­ra om­rå­det mer triv­samt och att om­rå­det får li­te fler tjäns­ter.

Hon be­rät­tar att väns­ter­par­tis­ter­na i stads­mil­jö­nämn­den har va­rit kri­tis­ka till någ­ra av de kon­kre­ta för­sla­gen. Det gäl­ler främst på vil­ka stäl­len ny­bygg­da hus kom­mer pla­ce­ras.

– Många av de som bor i Havs­rast­bö­le har valt om­rå­det ef­tersom det är så na­tur­nä­ra. Vis­sa av de pla­ne­ra­de hu­sen har pla­ce­rats på om­rå­den som är vik­ti­ga för de som bor i stads­de­len.

En­ligt Haglund är det en frå­ga om kom­pro­mis­ser. Är må­let att byg­ga tä­ta­re så kom­mer grön­om­rå­den att krym­pa.

– Det finns fle­ra kvar­ter som kom­mer byg­gas på grön­om­rå­den till vil­ka vi in­te gjort nå­got mot­för­slag.

In­vå­nar­na har hörts, men Haglund ifrå­ga­sät­ter än­då om sta­den verk­li­gen har be­ak­tat åsik­ter­na. Det gäl­ler främst pla­ne­ring­en av Grund­vat­tenspar­ken.

– Det ha­de va­rit bra att fun­de­ra på Grund­vat­tenspar­ken och kvar­te­ret som är pla­ne­rat i par­ken. Mås­te man fak­tiskt byg­ga kvar­te­ret just där? Det finns en po­li­tisk ma­jo­ri­tet som har god­känt pla­ner­na även om vi ha­de ett al­ter­na­tivt för­slag.

Haglund är rädd för att de fi­nas­te nya hu­sen byggs på de grön­om­rå­den som än­nu i dag är orör­da. Or­sa­ken är en­ligt hen­ne att gö­ra om­rå­det ex­tra loc­kan­de.

Ovän­ta­de ef­fek­ter

Pla­nen på att ri­va och byg­ga om är nå­got Haglund och Väns­ter­för­bun­det in­te mot­sät­ter sig. Det finns in­te all­tid för­ut­sätt­ning­ar för att re­no­ve­ra och byg­ga till, sä­ger Haglund.

– In­te minst för kli­ma­tet är det jät­te­vik­tigt att man gör en ut­vär­de­ring hus för hus. Det upp­står otro­li­ga ut­släpp då man ri­ver och bygger nytt, det blir av­se­värt mind­re ut­släpp om man bygger om.

Att bo­stads­pri­ser­na in­te skju­ter i höj­den är vik­tigt för Väns­ter­för­bun­det. Haglund sä­ger att vik­ten ska lig­ga på de som bor i om­rå­det i dag. In­te på att flör­ta med in­tres­sen­ter med hög­re köp­kraft som möj­li­gen kan kom­ma att flyt­ta till Havs­rast­bö­le.

– Det är vik­tigt att se till att det in­te blir för dyrt att bo i om­rå­det. Det får in­te va­ra omöj­ligt för in­vå­nar­na att bo kvar.

PET­TERS­SON FOTO: DANN

■ För­u­tom met­ro­tra­fi­ken går det rik­ligt med bus­sar i stads­de­len.

Foto: Dann Pet­ters­son

Ei­ja Saa­ri­nen är myc­ket fäst vid om­rå­det. Det är spe­ci­ellt det na­tur­nä­ra li­vet som fått hen­ne att fast­na för Havs­rast­bö­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.