Havs­rast­bö­le

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Då pla­ner­na, som lig­ger på 65-75 mil­jo­ner eu­ro, för­verk­li­gas kom­mer stads­de­lens in­vå­na­ran­tal att näs­tan dubb­las, från de 5 400 in­vå­na­re bod­de i stads­de­len 2019. Upp­rust­ning­en räk­nas ta mel­lan 10 och 15 år.

●●En för­hål­lan­de­vis stor an­del av per­so­ner­na som bor i Havs­rast­bö­le har ut­ländsk här­komst. 39 pro­cent av be­folk­ning­en ha­de in­te si­na röt­ter i Fin­land en­ligt sta­dens mät­ning 2018.

●●Om­rå­det är byggt mel­lan 1989 och 1994. Ar­ki­tek­tu­ren kan be­skri­vas som ty­pisk för tids­pe­ri­o­den, det vill sä­ga lå­ga hög­hus i nit­ti­o­tals­fär­ger.

●●In­vå­nar­na sam­sas om en marky­ta på 1,9 kvadrat­kilo­me­ter, där­med kan om­rå­det ses som re­la­tivt gles­be­fol­kat. Jäm­för med tät­be­fol­ka­de alp­hyd­dan som har knappt 4 600 bo­en­den som de­lar på 0,6 kvadrat­kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.