Havs­ba­se­rad vid­kraft

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Havs­ba­se­rad vind­kraft skil­jer sig från tra­di­tio­nell vind­kraft en­dast när det gäl­ler det geo­gra­fis­ka lä­get.

●●Tur­bi­ner­na fun­ge­rar på sam­ma sätt som van­li­ga, med skill­na­den att de mon­te­ras i havs­bott­nen och är nå­got stör­re än tur­bi­ner på land.

●●En­ligt svens­ka Ener­gi­myn­dig­he­ten tar det läng­re tid att byg­ga ett havs­ba­se­rat vind­kraft­verk än ett på land.

●●Det är ock­så dy­ra­re att byg­ga ett havs­ba­se­rat vind­krafs­verk ef­tersom pro­jek­tet krä­ver mer kom­pe­tens och ar­bets­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.