Fot­bo­ja ska mot­ver­ka våld

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Per­so­ner i Frank­ri­ke som dömts för våld i hem­met kom­mer att kun­na för­ses med elektro­nisk fot­bo­ja. För­hopp­ning­en är att stäv­ja ett ökat an­tal kvin­nomord.

För­sla­get rös­ta­des ige­nom ti­di­ga­re i år i par­la­men­tet och bör­jar im­ple­men­te­ras från och med i dag, fre­dag, med­de­lar den frans­ka re­ge­ring­en. Do­ma­re kan be­slu­ta om elektro­nisk fot­bo­ja för­sedd med gps för döm­da gär­nings­män.

Syf­tet är att po­li­sen så­väl som kvin­nor­na ska kun­na lar­mas om en för­ö­va­re be­fin­ner sig in­om ett visst av­stånd från si­na of­fer. Fö­re­språ­kar­na pe­kar på att in­fö­ran­det av liknande sy­stem i Spa­ni­en och fle­ra amerikansk­a del­sta­ter tycks ha lett till en minsk­ning av den­na typ av våld mot kvin­nor.

En­ligt sta­tistik dö­da­des 146 kvin­nor av en när­stå­en­de i Frank­ri­ke i fjol, jäm­fört med 121 året fö­re. En­ligt re­ge­ring­ens upp­skatt­ning­ar drab­bas över 200 000 kvin­nor var­je år av våld i hem­met.

Åt­gär­den är en del i en bre­da­re sats­ning mot våld i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.