Alek­sej Na­val­nyjs bank­kon­ton frys­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Den rys­ke op­po­si­tions­po­li­ti­kern Alek­sej Na­val­nyjs bank­kon­ton har frysts och hans lä­gen­het i Moskva har be­slag­ta­gits un­der ti­den han be­hand­la­des i Ber­lin ef­ter gif­t­at­tac­ken, en­ligt hans ta­les­per­son Ki­ra Jar­my­sj. Frys­ning­en kopp­las till ett på­gåen­de rätts­fall.

– Det in­ne­bär att lä­gen­he­ten in­te kan säl­jas, skän­kas el­ler be­lå­nas, sä­ger Jar­my­sj i en vi­deo på Twit­ter.

Det har sla­gits fast att Na­val­nyj för­gif­ta­des med nerv­gif­tet no­vitjok. Ryss­lands re­ge­ring för­ne­kar all in­bland­ning. Na­val­nyj skrevs ut från sjuk­hu­set i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.