Nytt FN-mö­te om kli­ma­tet i december

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Stor­bri­tan­ni­en kom­mer till­sam­mans med FN att stå värd för ett glo­balt kli­mat­mö­te den 12 december. Det har då gått ex­akt fem år se­dan de fles­ta av världens län­der skrev un­der Pa­ris­av­ta­let och där­med åtog sig att be­grän­sa jor­dens upp­värm­ning till un­der två gra­der. Men färs­ka siff­ror vi­sar att kon­cent­ra­tio­nen av växt­hus­ga­ser i at­mo­sfä­ren nu är re­kord­hög.

– Kli­mat­nöd­lä­get är här och vi kan in­te slö­sa bort tid. Sva­ret på vår ex­i­sten­ti­el­la kris är att hand­la kvickt, be­slut­samt, läg­ga i en hög­re väx­el och vi­sa so­li­da­ri­tet mel­lan län­der, sä­ger FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­tó­nio Gu­ter­res.

Re­ge­ring­ar kom­mer att bju­das in för att pre­sen­te­ra am­bi­tiö­sa­re kli­matåt­gär­der, vil­ket kan in­vol­ve­ra så­väl den pri­va­ta sek­torn som ci­vil­sam­häl­let. FN:s näs­ta sto­ra kli­mat­topp­mö­te COP26 skul­le ha hål­lits i Glas­gow i no­vem­ber, men har skju­tits upp till no­vem­ber 2021 på grund av co­ro­na­pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.