Ing­en publik i Ru­ka un­der världs­cu­pen

Coronaviru­set till trots sik­tar ar­ran­gö­rer­na på att världs­cup­täv­ling­ar­na i nor­dis­ka gre­nar i Ru­ka ska av­gö­ras som pla­ne­rat. Men nå­gon publik kom­mer man in­te att tillå­ta.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

Ar­ran­görs­för­e­ning­en Ku­u­sa­mon Erä-Ve­i­kot har ta­git be­slu­tet att in­te säl­ja någ­ra bil­jet­ter alls till eve­ne­mang­et.

På det här sät­tet vill man mi­ni­me­ra ris­ker­na för smit­tosprid­ning.

– Vi har ef­ter långa över­lägg­ning­ar kom­mit fram till att det­ta är den bäs­ta lös­ning­en för bå­de publik och id­rot­ta­re. Be­slu­tet lig­ger i lin­je med de dis­kus­sio­ner vi fört med ve­ten­skap­s­och kul­tur­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C), sä­ger ord­fö­ran­den för Ku­u­sa­mon Erä-Ve­i­kot, Mat­ti He­ik­ki­lä i ett press­med­de­lan­de.

He­ik­ki­lä och hans or­ga­ni­sa­tion ser att det är bätt­re att ar­ran­ge­ra täv­ling­ar­na ut­an publik än att även­ty­ra he­la täv­lings­vec­ko­slu­tets fram­tid.

– Vi hop­pas att vi i och med det­ta svå­ra be­slut för­bätt­rar vå­ra chan­ser att ar­ran­ge­ra täv­ling­ar­na i fram­ti­den med publik och att vi ock­så i fort­sätt­ning­en får nju­ta av världs­cup up­pe i Ru­ka.

Täv­ling­ar­na i läng­dåk­ning, nor­disk kom­bi­na­tion och back­hopp­ning ska ge­nom­fö­ras 27–29 no­vem­ber. Just nu för­be­re­der man sig för täv­ling­ar­na som van­ligt men allt kan än­nu kom­ma att änd­ras då FIS slår fast täv­lingska­len­dern för kom­man­de sä­song vid må­nads­skif­tet sep­tem­ber-ok­to­ber.

– Vi är verk­ligt leds­na över att vi in­te kan ta in publik i år. Men på det­ta sätt kan vi ga­ran­te­ra ett så sä­kert eve­ne­mang som det är möj­ligt att ar­ran­ge­ra un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter, sä­ger Ru­ka Nor­dics ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Sep­po Lin­ja­kum­pu.

För­u­tom mi­nis­ter Saa­rik­ko har ock­så Skid­för­bun­det och FIS ak­tivt kon­sul­te­rats i frå­gan om publik ska tillå­tas el­ler in­te. På grund av det ex­cep­tio­nel­la lä­get grans­kar FIS än­nu var­je eve­ne­mang 30 da­gar fö­re den förs­ta täv­lings­star­ten.

– På Skid­för­bun­det re­spek­te­rar vi och föl­jer de be­stäm­mel­ser som lo­ka­la or­ga­ni­sa­tio­ner gjort, sä­ger Skid­för­bun­dets verk­sam­hets­chef Is­mo Hämälä­i­nen.

Ru­ka Nor­dic har till­satt en sär­skild co­ro­na­grupp som pla­ne­rar hur det rå­dan­de lä­get be­ak­tas i oli­ka de­lar av eve­ne­mang­et.

En cen­tral del är hur man kan co­ro­na­tes­ta id­rot­ta­re och funk­tio­nä­rer un­der på­gåen­de täv­ling­ar. Pla­nen för hur test­ning­en ska gå till god­känns i sista hand av myn­dig­he­ter­na.

Al­la id­rot­ta­re, trä­na­re och de­le­ga­ter ska tes­tas då de an­län­der till Ru­ka vil­ket in­ne­bär ex­tra ut­gif­ter.

– Det hand­lar om ti­o­tu­sen­tals eu­ro, sä­ger Lin­ja­kum­pu.

Att al­la bil­jettin­täk­ter ute­blir har man räk­nat med än­da se­dan i vå­ras då FIS re­dan då bad ar­ran­gö­rer­na ta fram en kal­kyl som bygger på ett publik­fritt eve­ne­mang.

– Det är sto­ra sum­mor vi ta­lar om men vi har se­dan i vå­ras fört en dis­kus­sion med vå­ra sam­ar­bets­part­ner och fi­nan­siä­rer och till­sam­mans för­sökt hit­ta lös­ning­ar som möj­lig­gör att eve­ne­mang­et kan ar­ran­ge­ras, sä­ger Lin­ja­kum­pu.

Foto: VeSa MoiLanen/LeHtikuVa

Så här kom­mer det in­te att se ut i Ru­ka om och när världs­cup­täv­ling­ar­na ar­ran­ge­ras i slu­tet av no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.