Eriks­son och Blomqvist gör come­back i ter­räng-FM

Fins­ka re­kord­da­men på 3000 me­ter hin­der Sand­ra Eriks­son gör sin förs­ta täv­lings­start på två år i ter­räng-FM på sön­dag. Li­kaså ska­dedrab­ba­de Nat­halie Blomqvist, 19, finns ock­så i start­fäl­tet.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOMMI WILLBERG

Fle­ra in­tres­san­ta namn stäl­ler upp i hel­gens FM i ter­räng­löp­ning i Ku­rik­ka. Ett av de in­tres­san­tas­te: Sand­ra Eriks­son. Den ska­de­för­följ­da hin­der­lö­pa­ren har tam­pats med ihär­di­ga fot­be­svär. Ef­ter ett må­nads­långt ska­de­uppe­håll i som­mar har hon kun­nat trä­na van­ligt se­dan au­gusti.

– Un­der de förs­ta vec­kor­na löp­te jag in­te så myc­ket men nu har det bli­vit me­ra löp­trä­ning, sä­ger Eriks­son i fri­id­rotts­för­bun­dets press­med­de­lan­de.

31-åring­ens trä­nings­mäng­der är än­nu in­te his­nan­de. Sik­tet är ställt på täv­lings­sä­song­en 2021.

– Det lö­nar sig in­te att ta ris­ker. Jag har för öv­rigt gjort bra styr­ke­trä­ning och cyk­lat en del, be­rät­tar Eriks­son som del­tar på 4 km i Ku­rik­ka.

Eriks­son är tre­fal­dig finsk mäs­ta­re i ter­räng­löp­ning. Se­nast 2014 som ock­så var hen­nes se­nas­te FM. I come­bac­ken har hon inga stör­re re­sul­tatmål.

– Jag be­stäm­de mig först för två vec­kor se­dan att jag del­tar. Jag vet att jag in­te är i form. Jag är ba­ra glad över att få lö­pa.

På den läng­re sträc­kan, 10 km, del­tar bland an­nat An­ne­ma­ri Ki­e­ka­ra och Jo­han­na Pei­po­nen. Du­on över­vä­ger att lö­pa bäg­ge sträc­kor på sön­dag. Ock­så Ja­ni­ca Rau­ma, Kai­sa Ty­ni och Sa­ra Kui­visto stäl­ler upp i FM.

Ki­e­ka­ra är dess­utom ut­sedd till Fin­lands re­pre­sen­tant i VM på halv­ma­ra­ton som ord­nas i ok­to­ber i pols­ka Gdy­nia. Där sik­tar hon på en tid un­der 1.12. Ca­mil­la Ri­chards­sons sä­songs­bäs­ta är 1.12.46.

Blomqvist: Har sak­nat att täv­la

I ju­ni­or­se­ri­er­na rik­tas blic­kar­na mot

IK Fal­kens Nat­halie Blomqvist, 19. Hon stod över som­ma­rens täv­ling­ar på grund av en häl­ska­da. I vint­ras gjor­de hon na­tions­re­kord i 19-års­klas­sen på 1 500 me­ter och blev dub­bel­mäs­ta­re in­om­hus, 800 och 1 500 me­ter, i se­nior­klas­sen.

– Jag ha­de kän­ning­ar i min vänst­ra fot re­dan un­der hall­sä­song­en. Ef­ter ett lä­ger i Paju­lah­ti i mars kun­de jag in­te alls lö­pa. Jag gjor­de er­sät­tan­de trä­ning i sju vec­kor, sä­ger Blomqvist i press­med­de­lan­det.

Blomqvist har snart kun­nat lö­pa i två må­na­der. Trä­ning­en har steg­vis bli­vit hår­da­re – nu när­mar sig Blomqvist nor­mal­ni­vån.

– Det är svårt att sä­ga hur det går i täv­ling­en. Men jag vän­tar iv­rigt på att få täv­la. Jag har sak­nat det.

Ju­ni­o­rer­na täv­lar i morgon, se­ni­o­rer­na på sön­dag.

FOTO: TI­MO HARTIKAINE­N/LEHTIKUVA

Sand­ra Eriks­son klär på sig num­mer­lap­pen igen i FM i ter­räng­löp­ning i Ku­rik­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.