IIHF hål­ler fast vid si­na kas­sa­kor – flic­kor­na ned­pri­o­ri­te­ras

Att väl­ja bort flic­kor­nas VM sam­ti­digt som poj­kar­nas VM spe­las som pla­ne­rat är in­te en di­rekt ojäm­ställd hand­ling – det hand­lar om ett eko­no­miskt be­slut. Men IIHF kun­de ha vi­sat att man vär­nar om flick­hoc­keyn och där­för valt att ock­så ar­ran­ge­ra VM för U18

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAX­éN sport­chef

Ny­he­ter­na från In­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det IIHF:s mö­te förra vec­kan hand­la­de främst om her­rar­nas VM:s va­ra el­ler ic­ke-va­ra i dik­ta­tu­rens och tor­ty­rens Be­la­rus.

Me­di­er­na rap­por­te­ra­de om hur IIHF fort­sät­ter att för­hål­la sig po­si­tivt till ett mäs­ter­skap i Minsk, hur IIHF:s ord­fö­ran­de Re­ne Fa­sel upp­re­pa­de sitt mant­ra ”vi ska in­te blan­da ihop id­rott och po­li­tik” och han hän­vi­sa­de till och med till VM 2021:s slo­gan ”Pas­sion, no bor­ders” (Pas­sion, inga grän­ser) i en in­ter­vju på IIHF:s sajt.

– Det här är förs­ta gång­en en re­ge­ring från ett ar­ran­ge­ran­de land har in­di­ke­rat en mot­vil­ja mot att samar­ran­ge­ra med en an­nan ar­ran­görs­na­tion av po­li­tis­ka or­sa­ker. IIHF är djupt oro­at över det som sker i Minsk, men som id­rotts­för­bund är vi ing­en po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion och vi kan in­te flyt­ta en tur­ne­ring av po­li­tis­ka skäl, sa­de Fa­sel förra vec­kan.

IIHF ska till­sät­ta en ex­pert­grupp som ska ut­re­da möj­lig­he­ter­na att ge­nom­fö­ra VM i Minsk och Ri­ga som pla­ne­rat i maj näs­ta år. Det här ef­ter att Lett­lands pre­miär­mi­nis­ter Krišjā­nis Ka­riņš med­de­lat att lan­det in­te kan ar­ran­ge­ra tur­ne­ring­en till­sam­mans med Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos Be­la­rus.

Med tan­ke på Fa­sels stånd­punkt i Be­la­rus-frå­gan och IIHF-bos­sens var­ma för­hål­lan­de till den rys­ka pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin och ryk­ten om hans fram­ti­da post in­om KHL skul­le det in­te va­ra spe­ci­ellt över­ras­kan­de om ex­pert­grup­pens vik­ti­gas­te uppgift in­te är att ut­re­da om det är möj­ligt att ar­ran­ge­ra VM i Minsk ut­an att kom­ma fram till att det är möj­ligt.

Ex­pert­grup­pen ska läm­na in en rap­port och re­kom­men­da­tion i no­vem­ber.

I skug­gan av si­tu­a­tio­nen i Minsk tog IIHF ock­så ett an­tal andra be­slut un­der sitt mö­te. Bland an­nat be­stäm­de man att U20-VM för poj­kar ska spe­las i en liknande bubb­la som NHL-spe­let av­görs i. Det be­ty­der att VM-del­ta­gar­na av­skär­mas och iso­le­ras från sin om­giv­ning in­för och un­der tur­ne­ring­en i Ed­mon­ton.

Ock­så poj­kar­nas U18-VM ska en­ligt den nu­va­ran­de pla­nen spe­las som pla­ne­rat i april. Där­e­mot får flic­kor­nas VM för un­der 18-åring­ar ge vi­ka. Mäs­ter­ska­pet för de älds­ta flick­ju­ni­o­rer­na (det finns ing­en U20-klass på flick­si­dan) ställs in.

En av or­sa­ker­na att U20-VM ska ar­ran­ge­ras är att tur­ne­ring­en ge­ne­re­rar in­koms­ter för IIHF. Peng­ar­na som U20-VM och her­rar­nas VM häm­tar in an­vänds för att fi­nan­si­e­ra de öv­ri­ga VM-tur­ne­ring­ar­na (da­mer, flic­kor, läg­re di­vi­sio­ner och yng­re poj­kar).

”IIHF har in­te de re­sur­ser som krävs för att över­va­ka sä­ker­he­ten i de här tur­ne­ring­ar­na så att mi­ni­mikra­ven för co­vid-19 kan ga­ran­te­ras”, sa­de Fa­sel om or­sa­ker­na bakom att stäl­la in U18-VM för flic­kor.

”IIHF kan in­te för­sät­ta U18-flic­kor­nas för­äld­rar i en si­tu­a­tion där de ska skri­va un­der till­stånd för att de­ras dött­rar ska spe­la i tur­ne­ring­ar ut­om­lands.”

VM för U18-flic­kor skul­le ha spe­lats i Sve­ri­ge i ja­nu­a­ri. Att flyt­ta mäs­ter­ska­pet till en se­na­re tid­punkt un­der sä­song­en var in­te ak­tu­ellt. I april ska poj­kar­nas U18-VM av­gö­ras i USA. Det mäs­ter­ska­pet val­de IIHF att in­te stäl­la in.

Det är en­kelt att för­stå och för­sva­ra IIHF:s be­slut att stäl­la in störs­ta de­len av si­na mäs­ter­skap. Det är bå­de eko­no­miskt och hälso­mäs­sigt an­svars­fullt att tän­ka på fram­ti­den och in­te för­sät­ta ar­ran­gö­rer och na­tio­nel­la för­bund i en si­tu­a­tion där ett sent be­sked att stäl­la in VM kun­de även­ty­ra bå­de eko­no­min och verk­sam­he­ten.

Sam­ti­digt är det synd att det är de re­dan ned­pri­o­ri­te­ra­de flic­kor­na som li­der.

Ut­red­ning­ar vi­sar att flic­kors och kvin­nors ställ­ning för­säm­ras mer än poj­kars och mäns un­der co­ro­na­pan­de­min. Da­mid­rot­ten väljs of­ta­re bort då för­bund och klub­bar ska spa­ra och de störs­ta stöd­peng­ar­na som de­las ut går till poj­kar och män me­dan da­mid­rot­ten får nöja sig med små smu­lor i jäm­fö­rel­se.

U18-VM är den en­da in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skaps­tur­ne­ring­en för flick­ju­ni­o­rer och en vik­tig tur­ne­ring för spe­la­re på väg in i se­ni­or­hoc­keyn. U18-VM är en chans att mä­ta sig med de öv­ri­ga världs­top­par­na och se var en står i för­hål­lan­de till kon­kur­ren­ter­na, vad en mås­te för­bätt­ra och vad kra­ven på den här ni­vån är.

IIHF ha­de haft en chans att vi­sa att flick­hoc­keyn är vik­tig för för­bun­det och att man där­för väl­jer att ar­ran­ge­ra ju­ni­or­tur­ne­ring­en trots att det in­ne­bu­rit eko­no­mis­ka för­lus­ter – nå­got mäs­ter­ska­pet ock­så gör i nor­ma­la fall.

Det blir ing­et VM för de fin­länds­ka flick­ju­ni­o­rer­na den här sä­song­en.

FOTO: SINI LöFMAN/ISHOC­KEY­FöR­BUN­DET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.